| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Kotlin

z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ) oraz art. 211, 212,214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kotlin Nr II/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015 (zmienionej uchwałami Nr IV/23/2015 z dnia 12 lutego 2015r., Nr V/26/2015 z dnia 13 marca 2015r., Nr VI/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., Nr VII/41/2015 z dnia 28 maja 2015r., Nr VIII/47/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., Nr IX/51/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r., Nr X/53/2015 z dnia 1 października 2015r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015., Nr 22/2015 z dnia 10 kwietnia 2015r., Nr 26/2015 z dnia 8 maja 2015r., Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015r., Nr 31/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., Nr 37/2015 z dnia 6 lipca 2015r., Nr 40/2015 z dnia 17 lipca 2015r., Nr 42/2015 z dnia 29 lipca 2015r., Nr 52/2015 z dnia 4 września 2015r., Nr 61/2015 z dnia 17 września 2015r., Nr 62/2015 z dnia 30 września 2015r., Nr 64/2015 z dnia 13 października 2015r., Nr 65/2015 z dnia 23 października 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymują nowe brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 27.068.691,60 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 23.669.271,29 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 3.399.420,31 zł zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.783.170,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.029.618,02 zł".

2. § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 26.529.843,97 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 21.811.723,68 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 4.718.120,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.783.170,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 1.256.265,42 zł".

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.463.070,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 538.847,63 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych".

5. § 5. otrzymuje nowe brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.620.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

6. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.158.847,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały".

7. § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 605.110,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 195.822,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały".

8. § 9. otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.820.000,00 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 200.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.620.000,00 zł".

9. § 10 pkt 1 i 2. otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł.

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.620.000,00 zł".

10. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 104.460,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.160,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 4.300,00 zł".

11. § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 26..844,00 zł

2) celową w wysokości - 51.183,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 102.928,00 zł na realizację wydatków majątkowych".

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tomasz Kosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Gminy Kotlin
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »