| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/109/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pamiątkowo na działce 827/1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pamiątkowo na działce 827/1, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły, zwany dalej planem.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zwany dalej "rysunkiem", zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pamiątkowo na działce nr 827/1" w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Granicę obszaru objętego planem przedstawia rysunek.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) ekologicznych paliwach - należy przez to rozumieć paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak paliwa płynne, gazowe i stałe (np. biomasa i drewno) oraz alternatywne źródła energii;

3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

5) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30%;

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

7) sieciach infrastruktury technicznej - rozumie się przez to elementy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych;

8) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

9) zieleni izolacyjno - krajobrazowej - należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone formowane w kształcie pasów lub szpalerów, wzdłuż linii rozgraniczających tereny.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami 1P/U, 2P/U;

2) teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczony na rysunku symbolem RU;

3) teren infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej, oznaczony na rysunku symbolem T.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, dla których zastosowanie mają przepisy odrębne, w tym:

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,

b) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych,

c) oświetlania obiektów w sposób powodujący oślepianie uczestników ruchu.

2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wysokości kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni łącznej do 2 m2, przy czym lokalizacja szyldów od strony dróg publicznych wymaga zachowania warunków odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni tych dróg określonych w przepisach odrębnych oraz nie może powodować uciążliwości dla użytkownika tej drogi, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie;

3) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych i reklam o powierzchni nie większej niż 3 m2 z uwzględnieniem § 6 ust. 2 pkt. 2, przy czym lokalizacja urządzeń reklamowych od strony dróg publicznych wymaga zachowania warunków odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni tych dróg określonych w przepisach odrębnych oraz nie może powodować uciążliwości dla użytkownika tej drogi, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego;

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) ochronę głównego zbiornika wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zachowanie minimalnej powierzchni zieleni na terenach zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 8 ust 1 pkt. 5, § 9 ust. 1 pkt. 5, § 10 ust. 1 5, § 11 ust.1 pkt. 6;

5) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania zbiorników bezodpływowych do odprowadzania ścieków komunalnych;

7) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

8) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, dla ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się strefę ochrony konserwatorskiej jako obszar zewnętrznych powiązań widokowych położony w bezpośrednim sąsiedztwie parku dworskiego, wpisanego do rejestru zabytków w Pamiątkowie (dz. nr 560/6) pod nr rej. : 2558/A z 22.09.1995, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Na obszarze ochrony konserwatorskiej ustala się:

1) lokalizacja zieleni izolacyjno-krajobrazowej w formie szpalerów i rzędów drzew z uwzględnieniem istniejącego zjazdu na drogę wojewódzką nr 184, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zakaz lokalizacji reklam;

3) ochronę zewnętrznych powiązań widokowych zgodnie z zapisami § 9 ust 1 pkt. 4-9, § 11 ust. 1 pkt. 5-12.

§ 7. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. 1. Na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku symbolem 1P/U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, budowli i instalacji przemysłowych a także sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usługowej nie kolidującej z przeznaczeniem określonym w pkt. 1;

3) lokalizację zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem,

4) maksymalną powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działki;

5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 15% powierzchni działki;

6) intensywność zabudowy dla działki od 0,05 do 2,0

7) maksymalną wysokość zabudowy - 20 m, z dopuszczeniem lokalizacji budynku magazynu wysokiego składowania lub zespołu takich budynków o wysokości nie większej niż 25 m;

8) dopuszczenie lokalizacji urządzeń technologicznych, budowli i instalacji przemysłowych o wysokości do 40 m;

9) stosowanie wszelkich form dachów z preferencją dachów płaskich, jednak w przypadku stosowania dachów stromych ustala się kąt nachylenia połaci dachowych - nie większy niż 20°;

10) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 2 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem;

11) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z uwzględnieniem § 16 pkt 10;

12) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m2;

13) zapewnienie stanowisk postojowych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi, w ilości nie mniejszej niż:

a) 3 miejsca dla 100 m2 powierzchni sprzedaży i usług,

b) 25 miejsc na 100 zatrudnionych w przemyśle i produkcji,

c) 18 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,

d) 15 miejsc na 10000 m2 powierzchni użytkowej magazynów i składów;

14) dla zabudowy wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi lokalizację co najmniej 1 stanowiska przeładunku i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w punkcie 13;

15) obsługa pojazdami samochodowymi wewnętrznym układem komunikacyjnym, włączonym do drogi gminnej zlokalizowanej poza granicami planu.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 12 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na terenie oraz wydzielenia działek pod dojścia i dojazdy.

§ 9. 1. Na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku symbolem 2P/U, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, budowli i instalacji przemysłowych a także sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usługowej nie kolidującej z przeznaczeniem określonym w pkt. 1;

3) lokalizację zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem,

4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni działki;

5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 25% powierzchni działki;

6) intensywność zabudowy dla działki od 0,02 do 1,0

7) maksymalną wysokość zabudowy - 20 m;

8) stosowanie wszelkich form dachów z preferencją dachów płaskich, jednak w przypadku stosowania dachów stromych ustala się kąt nachylenia połaci dachowych - nie większy niż 20°;

9) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 2 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem;

10) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z uwzględnieniem § 16 pkt 10;

11) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2;

12) zapewnienie stanowisk postojowych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową, w ilości nie mniejszej niż:

a) 3 miejsca dla 100 m2 powierzchni sprzedaży i usług,

b) 25 miejsc na 100 zatrudnionych w przemyśle i produkcji,

c) 18 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej biur,

d) 15 miejsc na 10000 m2 powierzchni użytkowej magazynów i składów;

13) dla zabudowy wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi lokalizację co najmniej 1 stanowiska przeładunku i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w punkcie 12;

15) obsługa pojazdami samochodowymi wewnętrznym układem komunikacyjnym, włączonym do drogi gminnej, zlokalizowanej poza granicami planu;

16) zakaz budowy nowych zjazdów na drogę wojewódzką nr 184.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 11 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na terenie oraz wydzielenia działek pod dojścia i dojazdy.

§ 10. 1. Na terenie obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczonym na rysunku symbolem RU, ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację budynków produkcji w gospodarstwach rolnych;

2) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów i sieci infrastruktury technicznej;

3) lokalizację zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem

4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 70% powierzchni działki;

5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 15% powierzchni działki;

6) intensywność zabudowy dla działki od 0,05 do 2,0

7) maksymalną wysokość zabudowy - 15 m, z dopuszczeniem lokalizacji budynku magazynu wysokiego składowania lub zespołu takich budynków o wysokości nie większej niż 20 m;

8) dopuszczenie lokalizacji urządzeń technologicznych, budowli i instalacji rolniczych o wysokości do 40 m;

9) stosowanie wszelkich form dachów z preferencją dachów płaskich, jednak w przypadku stosowania dachów stromych ustala się kąt nachylenia połaci dachowych - nie większy niż 20°;

10) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 2 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem;

11) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z uwzględnieniem § 16 pkt 10;

12) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 3 000 m2;

13) zapewnienie co najmniej 25 stanowisk postojowych na 100 zatrudnionych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową;

14) dla zabudowy wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi lokalizację co najmniej 1 stanowiska przeładunku i 1 stanowisko postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w punkcie 13;

15) obsługa pojazdami samochodowymi wewnętrznym układem komunikacyjnym, włączonym do drogi gminnej zlokalizowanej poza granicami planu.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 12 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na terenie oraz wydzielenia działek pod dojścia i dojazdy.

§ 11. 1. Na terenie infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej, oznaczonym na rysunku symbolem T, ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zachowanie z możliwością przebudowy, rozbudowy i remontu istniejących budynków, budowli i sieci infrastruktury technicznej, a w szczególności wieży telekomunikacyjnej wraz z pozostałą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz budynkiem socjalno-administracyjnym,

2) lokalizację dojść i dojazdów oraz sieci infrastruktury technicznej;

3) zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej, innej niż związana z urządzeniami telekomunikacji;

4) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem,

5) maksymalną powierzchnię zabudowy - 70% powierzchni działki;

6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 15% powierzchni działki;

7) intensywność zabudowy dla działki od 0,02 do 0,7

8) maksymalną wysokość zabudowy dla obiektów kubaturowych - 5 m;

9) maksymalną wysokość wieży telekomunikacyjnej - 75 m;

10) obowiązek zgłaszania do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, przed wydaniem pozwolenia na budowę, wszelkich obiektów budowalnych o wysokości równej i większej niż 50 m nad poziomem terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) stosowanie dachów płaskich;

12) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 2 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem;

13) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z uwzględnieniem § 16 pkt 10;

14) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi;

15) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów wyposażonych w kartę parkingową;

16) obsługa pojazdami samochodowymi wewnętrznym układem komunikacyjnym przez teren 2P/U, włączonym do drogi gminnej, zlokalizowanej poza granicami planu, oraz poprzez jeden istniejący zjazd na drogę wojewódzką nr 184.

2. Zasady wydzielania działek, o których mowa w ust. 1 pkt 14 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej wymienionych w ust. 1 pkt 14 oraz wydzielenia działek pod dojścia i dojazdy.

§ 12. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.

§ 13. W planie:

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 14. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

§ 15. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem § 5 pkt. 6;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach lub do sieci kanalizacji deszczowej, pod warunkiem zapewniania wymogów wynikających z przepisów odrębnych;

6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

7) zaopatrzenie w ciepło z ekologicznych paliw lub energii elektrycznej z uwzględnieniem pkt. 11;

8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem pkt. 11;

9) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako kablowych;

10) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych;

11) dopuszczenie stosowania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.

§ 17. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 18. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19. Dla terenu objętego planem traci moc uchwała Nr III/21/98 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie: zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły.

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szamotuły


Marian Płachecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/109/2015
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/109/2015
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/109/2015
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »