| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2016, terminu płatności oraz poboru tej opłaty

Na podstawie art.18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1515) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy Buk opłatę od posiadania psów na 2016 rok.

§ 2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 50,00 zł od jednego psa.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca 2016r. lub w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Buk lub drogą inkasa u sołtysa wsi -na terenie sołectw.

§ 4. 1. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku, wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów:

1) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

2) wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2016, terminu płatności oraz poboru tej opłaty.

Górna granica stawki kwotowej opłaty od posiadania psów określana jest co rocznie obwieszczeniem Ministra Finansów na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Podstawą ustalenia górnych wysokości tych stawek jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015r. opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2015r. (M.P. z 2015r., poz. 640) - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015r. wyniósł 98,8% (spadek cen o 1,2 %) w stosunku do pierwszego półrocza 2014r.

W dniu 05 sierpnia 2015r. Minister Finansów w drodze obwieszczenia ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w tym opłaty od posiadania psów na 2016 rok (M. P. z 2015r., poz. 735, z dnia 19 sierpnia 2015r.).

Warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy. Rada gminy określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty. Może również wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od tejże opłaty.

Wobec powyższego Komisje Rady tj:

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych i Komisja Budżetu i Oświaty

w dniu 20 października. 2015 roku na wspólnym posiedzeniu konsultowały propozycje

Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »