| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 77/W/PR/2015 Burmistrza Miasta Trzemeszno; Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 11 maja 2015r.

o przyznaniu dotacji celowej

W dniu 11.05.2015 r. w Gnieźnie pomiędzy:

Gminą Trzemeszno, ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Derezińskiego - Burmistrza Trzemeszna

a

Powiatem Gnieźnieńskim, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

reprezentowanym przez:

Beatę Tarczyńską - Starostę Gnieźnieńskiego

Jerzego Berlika - Wicestarostę Gnieźnieńskiego

zostało zawarte porozumienie o przyznaniu dotacji z budżetu Gminy Trzemeszno.

§ 1.

Przedmiot porozumienia

1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem niniejszego porozumienia jest przyznanie dotacji z budżetu Gminy Trzemeszno, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wspólnego zadania publicznego pn.: "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego", którego liderem wszelkich działań mających na celu wdrożenie idei wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego, zgodnie z Porozumieniem Samorządowym w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego zawartym w dniu 22.10.2014 r. w Poznaniu oraz w oparciu o List intencyjny w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego podpisany w dniu 22.10.2014 r. w Poznaniu, jest Powiat Gnieźnieński.

2. Gmina Trzemeszno jest jedną z 21 jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego finansujących realizację wspólnego zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1. Lista wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego finansujących realizację wspólnego zadania wraz z montażem finansowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Powiat Gnieźnieński zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanego dofinansowania
w sposób zgodny z warunkami niniejszego porozumienia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Strony oświadczają, iż niniejsze porozumienie zawarto na podstawie Porozumienia Samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, zawartego w dniu 22.10.2014r. w Poznaniu oraz w oparciu o List intencyjny w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego podpisany w dniu 22.10.2014 r. w Poznaniu.

§ 2.

Sposób wykonania zadania publicznego

1. Gmina Trzemeszno wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie zadania publicznego przez podmiot wybrany przez Powiat Gnieźnieński w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1, polegać będzie na realizacji, przez koordynatora wyłonionego w drodze konkursu, koncepcji koordynacji Szlaku Piastowskiego w odniesieniu do odcinka położonego na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującej m.in.:

a) współpracę z obiektami zlokalizowanymi na szlaku (m. in.: stały przepływ informacji, lista dyskusyjna, kontrola i monitoring standardów udostępniania obiektów),

b) ofertę dla turystów (m. in.: sieciowanie i pakietyzacja, lokalne tematyczne trasy turystyczne o profilu kulturowym, tematyczna oferta kulinarna),

c) bieżącą obsługę turystów (m. in.: współpraca z istniejącymi ośrodkami informacji turystycznej, zarządzanie informacją na http://www.szlakpiastowski.pl, integracja samodzielnych i autonomicznych portali obiektów szlaku z http://www.szlakpiastowski.pl),

d) promocję Szlaku Piastowskiego (m.in.: kalendarz eventów, opracowania
i publikacje),

e) bieżącą współpracę z podmiotem odpowiedzialnym za koordynację Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim.

3. Termin wykonania zadania określonego w pkt 2 ustala się na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4. Powiat Gnieźnieński zobowiązuje się do:

a) wykorzystania przekazanej dotacji w celu realizacji zadania, o którym mowa
w § 1 pkt 1,

b) dołożenia wszelkich starań w celu prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa
w § 1 pkt 1 i związanych z nim wydatków, których zapłata nastąpi ze środków przekazanych przez Gminę Trzemeszno na warunkach niniejszego porozumienia.

§ 3.

Wysokość dotacji

1. Gmina Trzemeszno zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację wspólnego zadania publicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Przekazanie dotacji nastąpi jedną transzą, w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania niniejszego porozumienia, na rachunek bankowy Powiatu Gnieźnieńskiego o numerze: 32 1020 4027 0000 1302 1282 0488.

3. Zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, realizowane jest w ramach działu / rozdziału: 630 / 63003 (paragraf wydatku dla Gminy Trzemeszno: 2320).

4. Strony oświadczają, iż dotacja nie może zostać wykorzystana na realizację innych zadań, aniżeli określone w § 1 pkt 1 niniejszego porozumienia.

§ 4.

Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa

1. Powiat Gnieźnieński zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

2. Powiat Gnieźnieński zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej
z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zrealizował zadanie publiczne.

§ 5.

Obowiązki informacyjne

Powiat Gnieźnieński zobowiązuje się do zamieszczenia ogólnodostępnej informacji, że zadanie określone w § 1 pkt 1 jest finansowane ze środków 21 gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego leżących na Szlaku Piastowskim na terenie województwa wielkopolskiego.

§ 6.

Kontrola zadania publicznego

1. Powiat Gnieźnieński oświadcza, że będzie sprawował bieżącą kontrolę nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 pkt 1.

2. Gmina Trzemeszno oświadcza, iż sprawować będzie kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Powiat Gnieźnieński, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania określonego w § 1 pkt 1 niniejszego porozumienia oraz po jego zakończeniu
w terminie 3 lat, liczonym od daty jego zakończenia.

3. W ramach kontroli, o której mowa w pkt 2, osoby upoważnione przez Gminę Trzemeszno mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania dofinansowanego dotacją oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania tego zadania. Powiat Gnieźnieński na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji
w terminie określonym przez kontrolującego.

4. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Gminę Trzemeszno zarówno
w siedzibie Powiatu Gnieźnieńskiego, jak i w miejscach realizacji zadania określonego
w § 1 pkt 1 niniejszego porozumienia, tj. na całym odcinku Szlaku Piastowskiego na obszarze województwa wielkopolskiego.

5. O wynikach kontroli, o której mowa w pkt 2, Gmina Trzemeszno poinformuje Powiat Gnieźnieński, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski
i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

6. Powiat Gnieźnieński jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w pkt 5, do poinformowania Gminy Trzemeszno o sposobie wykonania tychże wniosków i zaleceń.

§ 7.

Obowiązki sprawozdawcze

1. Powiat Gnieźnieński jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji, o której mowa w § 3 pkt 1, w terminie do 30 stycznia 2016 roku. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do porozumienia.

2. Gmina Trzemeszno ma prawo żądać, aby Powiat Gnieźnieński, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania.

3. W przypadku niezłożenia sprawozdania i informacji, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, Gmina Trzemeszno wzywać będzie w formie pisemnej Powiat Gnieźnieński do ich złożenia.

4. Niezastosowanie się do wezwania może być również podstawą odstąpienia od porozumienia przez Gminę Trzemeszno.

§ 8.

Zwrot środków finansowych

1. Przekazane środki finansowe w ramach dotacji, określonej w § 3 pkt 1, Powiat Gnieźnieński zobowiązany jest wykorzystać do dnia 31 grudnia 2015 roku. Kwotę niewykorzystanej dotacji Powiat Gnieźnieński zobowiązany jest zwrócić najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2016 roku.

2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Trzemeszno o numerze: 59 8185 0006 0300 4402 2000 0001

3. W przypadku stwierdzenia, że przekazane środki finansowe w całości lub w części zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, Powiat Gnieźnieński jest zobowiązany do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Trzemeszno.
W przypadku braku działania ze strony Powiatu Gnieźnieńskiego, Gmina Trzemeszno może rozwiązać porozumienie bez wypowiedzenia i podjąć kroki prawne zmierzające do odzyskania przekazanych środków finansowych.

4. Odsetki, o których mowa w pkt 3 naliczane są począwszy od dnia przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 9.

Zasady rozwiązania porozumienia

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności,
a które uniemożliwiają wykonywanie niniejszego porozumienia, może być ono rozwiązane na mocy porozumienia stron

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt 1, Powiat Gnieźnieński zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanej części dotacji w terminie 14 dni liczonym od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt 1.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że zadanie publiczne, o którym mowa § 1 pkt 1, może być zrealizowane w ograniczonym zakresie, Strony dokonają stosownej zmiany treści porozumienia w aneksie zawartym w formie pisemnej.

4. Gmina Trzemeszno może odstąpić od porozumienia do dnia przekazania dotacji
w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie porozumienia.

5. Powiat Gnieźnieński może odstąpić od porozumienia, jeżeli Gmina Trzemeszno nie przekaże dotacji w terminie określonym w porozumieniu, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji.

6. Porozumienie może być rozwiązane przez Gminę Trzemeszno ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nieterminowego oraz nienależytego wykonania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

c) nieprzedłożenia przez Powiat Gnieźnieński sprawozdania z wykonania zadania
w terminie i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu,

d) odmowy poddania się przez Powiat Gnieźnieński kontroli albo niedoprowadzenia przez Powiat Gnieźnieński w terminie określonym w niniejszym porozumieniu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

7. Gmina Trzemeszno rozwiązując porozumienie w trybie określonym w pkt 6, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 6, ppkt a) - d) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę
i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

8. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w pkt 7 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w pkt 7.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszym porozumieniem wymagają, pod rygorem nieważności, zawarcia aneksu w formie pisemnej.

2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia wyjaśniane będą
w formie pisemnej.

3. Powiat Gnieźnieński ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania publicznego.

4. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j., Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j., Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.).

5. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego, ze względu na siedzibę Powiatu Gnieźnieńskiego, sądu powszechnego.

6. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Gminy Trzemeszno i dwóch dla Powiatu Gnieźnieńskiego.

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Starosta Gnieźnieński


Beata Tarczyńska


Wicestarosta Gnieźnieński


Jerzy Berlik


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 77/W/PR/2015
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Montaż finansowy


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 77/W/PR/2015
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Sprawozdanie

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »