reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 12 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku; Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015; Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku; Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku; Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku; Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 października 2015 roku; Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe na 2015 rok o kwotę 35,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą25 763 930,72 zł, w tym:

1) dochody bierzące w wysokości25 464 546,36 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości299 384,36 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 899 135,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 33 464,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą28 208 477,72 zł, w tym:

1) wydatki bierzące w wysokości24 070 988,72 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości4 137 489,00 zł, zgodnie z załącznikeim Nr 3
do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 899 135,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :

1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2015 w kwocie
2 444 547,00 zł

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2015 w kwocie 3 324 547,00 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Na rok 2015 w kwocie 880 000,00 zł,

5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały".

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 673 500,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 5. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 932 006,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 50 000,00 zł.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi:

1) przychody w kwocie2 176 900,00 zł,

2) koszty w kwocie2 172 750,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do nieniejszej uchwały.

§ 7. § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł;

2) zaciągania pożyczki, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273 500,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach".

§ 8. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załączniki Nr 3, 7, 8, 10 i 12 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na rok 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2015 r.

Budżet po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 35,01 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2015.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmiany dotyczącą dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów w gimnazjum. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w Zespole szkół w Mchach.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 33 464,99 zł. z tego zmniejszenie o kwotę 35,01 zł dotacji na zadania zlecone - zakup podręczników dla szkół i zwiększono wydatki o kwotę 33 500,0 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki na inwestycję.

Dokonano zmian w budżecie w postaci:

1) z działu 710 przeniesiono kwotę 1 000,00 zł do działu 700 na opłaty geodezyjne - mapki gruntów pod drogami i nieruchomościami,

2) z działu 921 kwotę 1 000,00 zł dotycząca funduszu sołeckiego wsi Łężek dotyczące przedsięwzięcia pn. " Impreza integracyjna wsi Łężek" przeniesiono do działu 900 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn. " Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp." - wieś Łężek,

3) dział 801 zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł, z zwiększono dział 900 z przeznaczeniem na dotację dla gminy Śrem w ramach porozumienia między gminami - Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno - szkoleniowego".

Dokonano zmiany w załączniku Przychody i Rozchody zwiększając planowaną pożyczkę na rok 2015 z kwoty 240 000,00 zł na kwotę 273 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. " zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku". Zmiany dokonano na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-III-DPU-JS/400/798/2015 w sprawie informacji o planowanej pomocy finansowej, zgodnie z preliminarzem przewidywanych kosztów określonych w złożonym wniosku o udzielenie pożyczki. W związku z powyższym przychody zwiększono o kwotę 33 500,00 zł i tym samym zwiększeniu uległ deficyt budżetu do kwoty 2 444 547,00 zł.

Przychody w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększono o kwotę 50 000,00 zł w wyniku zwiększonej sprzedaży usług - wody. Po stronie kosztów dokonano zmian na zakup żwiru filtracyjnego w kwocie 12 000,00 zł oraz 3000,00 zł na usługi dotyczące wymiany tego żwiru. Kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na wymianę okien w budynku ujęcia wody w Konarzycach oraz kwotę w wysokości 28 000,00 zł się na wykonanie odmulnika wód popłucznych na SUW w Mchach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama