reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 18 listopada 2015r.

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miedzichowo przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miedzichowo dla zakładanych i prowadzonych na terenie tejże gminy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego:

1) przedszkoli publicznych,

2) przedszkoli niepublicznych,

3) publicznych zespołów wychowania przedszkolnego i publicznych punktów przedszkolnych,

4) niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i niepublicznych punktów przedszkolnych,

oraz wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji, dla których przepis ustawy określa stawkę minimalną.

§ 2. Podstawą bazową określenia wysokości dotacji dla podmiotów wymienionych w §1 pkt 1-4 są wydatki bieżące ponoszone przez sąsiednią Gminę Zbąszyń na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

§ 3. 1. Z budżetu Gminy Miedzichowo przysługuje dotacja w wysokości:

1) dla przedszkoli wymienionych w § 1 pkt 1 uchwały w wysokości równej podstawie, o której mowa w § 2, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej jednak nie mniej niż kwota dotacji na jedno dziecko pełnosprawne.

2) dla przedszkoli wymienionych w § 1 pkt 2 uchwały w wysokości równej 75% podstawy, o której mowa w § 2, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej jednak nie mniej niż kwota dotacji na jedno dziecko pełnosprawne.

3) dla form wychowania wymienionych w § 1 pkt 3 uchwały w wysokości 50% podstawy, o której mowa w § 2, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej jednak nie mniej niż kwota dotacji na jedno dziecko pełnosprawne.

4) dla form wychowania wymienionych w § 1 pkt 4 uchwały w wysokości 40% podstawy, o której mowa w § 2, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej jednak nie mniej niż kwota dotacji na jedno dziecko pełnosprawne.

2. Publiczne przedszkola, niepubliczne przedszkola, publiczne zespoły wychowania przedszkolnego, publiczne punkty przedszkolne, niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego oraz niepubliczne punkty przedszkolne prowadzące zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde takie dziecko dotacje w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji złożą informacje o liczbie tych dzieci.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji dla przedszkola publicznego, publicznego zespołu wychowania przedszkolnego lub publicznego punktu przedszkolnego, następuje na podstawie informacji złożonej Wójtowi Gminy Miedzichowo. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja roczna ustalona dla przedszkola publicznego, publicznego zespołu wychowania przedszkolnego lub publicznego punktu przedszkolnego, przekazywana jest, co miesiąc na rachunek bankowy placówki do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku, z tym że za miesiąc grudzień do dnia 15 grudnia.

3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla publicznego przedszkola, publicznego zespołu wychowania przedszkolnego i publicznych punktów przedszkolnych, Wójt Gminy Miedzichowo dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę zwiększa lub pomniejsza wysokość dotacji.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla niepublicznego przedszkola, niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i niepublicznego punktu przedszkolnego jest przekazanie do Wójta Gminy Miedzichowo, przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego lub niepubliczny punkt przedszkolny, najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja ustalona na podstawie wniosku z pkt 1, przekazywana jest od następnego roku budżetowego, co miesiąc, od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność, na wskazany rachunek bankowy do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku, z tym że za miesiąc grudzień do dnia 15 grudnia.

3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola, niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i niepublicznych punktów przedszkolnych, Wójt Gminy Miedzichowo dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę zwiększa lub pomniejsza wysokość dotacji.

§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny przekazuje Wójtowi Gminy Miedzichowo w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, informację o faktycznej liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku, gdy liczba dzieci zwiększy się lub zmniejszy, osoba prowadząca dotowany podmiot składa korektę informacji o liczbie dzieci w danym miesiącu, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 7. 1. Osoba prowadząca dotowany podmiot jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy Miedzichowo pisemne rozliczenie przyznanej dotacji raz rocznie - w terminie do 25 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, o której mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust 3e ustawy o systemie oświaty.

2. Kontrola obejmuje:

a) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

b) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d oraz art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.

3. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Miedzichowo na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

5. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące, jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

2. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

5. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Wójtowi Gminy Miedzichowo w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń zawartych w protokole.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości Wójt Gminy Miedzichowo w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w pkt 5, kieruje do kontrolowanej jednostki wnioski pokontrolne.

7. Wniosków pokontrolnych nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Miedzichowo uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w pkt 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXVII/171/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miedzichowo przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kolecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI W PLACÓWCE PUBLICZNEJ W ROKU……

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2. Nazwa i adres placówki:*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. REGON placówki*


………………………………………………………………………....................................................................

4. Typ i rodzaj szkoły:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:*

……………………………………………………………………………………………….............................

6. Planowana liczba

Okres

Planowana miesięczna liczba uczniów ogółem

W tym

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Liczba uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Miedzichowo

styczeń-sierpień

wrzesień-grudzień

7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

………………………….…………………………..

(miejscowość, data)(pieczątka i podpis)

* dane niewymagane w momencie, gdy Wójt Gminy Miedzichowo, zgodnie z art. 58 ust. 4 odroczy termin dostarczenia kompletu dokumentów.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK …………….
DLA PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ

1. Nazwa i adres placówki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. REGON placówki


………………………………………………………………………....................................................................

4. NIP Placówki:

……………………………………………………………………………………………………………………5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych:

……………………………………………………………………………………………….............................

6. Planowana liczba

Okres

Planowana miesięczna liczba uczniów ogółem

W tym

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Liczba uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Miedzichowo

styczeń-sierpień

wrzesień-grudzień

7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

………………………….…………………………..

(miejscowość, data)(pieczątka i podpis)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW WEDŁUG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA………….. 20….. ROKU

1. Nazwa i adres organu prowadzącego…………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………...............................

2. Nazwa i adres placówki…………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………...............................

3. Dane o aktualnej liczbie dzieci:

Liczba uczniów

Ogółem

W tym:

Niepełnosprawnych z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonych na podstawie art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty

4. Liczba dzieci w rozbiciu ze względu na teren zamieszkania dziecka:

· Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miedzichowo: …………………………………............................

· Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Miedzichowo:

…………………………………… ………………………………………….................................................

(nazwa gminy)(liczba dzieci)

…………………………………… ………………………………………….................................................

(nazwa gminy)(liczba dzieci)

…………………………………… ………………………………………….................................................

(nazwa gminy)(liczba dzieci)

…………………………………… ………………………………………….................................................

(nazwa gminy)(liczba dzieci)

Uwagi………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….................................................


………………………….…………………………..

(miejscowość, data)(pieczątka i podpis)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA 20…… ROK

1. Nazwa i adres placówki:

…………………………………………………………………………………………………...

2. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Miedzichowo w roku …………... w wysokości ………… została wykorzystana na prowadzenie wymienionej placówki, w tym na:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota w jakiej płatności sfinansowano środkami z dotacji podmiotowej o okresie rozliczanym

A

Wynagrodzenia razem, w tym:

1.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) - umowa o pracę

2.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa zlecenie

3.

Wynagrodzenie kadry pedagogicznej - umowa o dzieło

4.

Wynagrodzenia obsługi i administracji

5.

Składki ZUS opłacane przez pracodawcę za pracownika

6.

Składki na FP

7.

Inne, wymienić jakie……..

B

Wydatki rzeczowe razem, w tym:

1.

Zakup materiałów i wyposażenia

2.

Opłaty za media

3.

Zakup pomocy dydaktycznych

4.

Zakup usług

5.

Wynajem pomieszczeń

6.

Pozostałe wydatki - wymienić jakie

Dotacja należna w roku 20…….. : ……………………………………………………………

Dotacja otrzymana w roku 20….. :……………………………………………………………

Różnica…………………………………………………………………………………………

3. Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach:

· Styczeń____________________

· Luty____________________

· Marzec____________________

· Kwiecień____________________

· Maj____________________

· Czerwiec____________________

· Lipiec____________________

· Sierpień____________________

· Wrzesień____________________

· Październik____________________

· Listopad____________________

· Grudzień____________________

Uwagi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nazwisko i imięNazwisko i imię

sporządzającego zestawienieosoby prowadzącej placówkę

……………………………….………………………………

Pieczątka i podpisPieczątka i podpis


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji udzielonej dla placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju podmioty.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20.02.2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 357) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 31.12.2015

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie stosownej uchwały w nowym brzmieniu i uchylenie dotychczas obowiązującej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama