| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/99/15 Rady Gminy Przemęt

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Przemęt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2) przedszkolach - należy przez to rozumieć przedszkola niepubliczne, w tym z oddziałami integracyjnymi prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne;

3) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;

4) szkołach - należy przez to rozumieć szkoły prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne szkoły podstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi, gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi;

5) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy;

6) organ prowadzący - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą daną szkołę, przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Przemęt dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przemęt, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% bieżących wydatków ustalonych w budżecie ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przemęt, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust.5.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przemęt, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust.5.

4. Osoba prowadząca niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, która nie spełnia warunków, o których mowa a art. 90 ust. 1c otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przemęt, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust.5.

5. Na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-4, z budżetu Gminy Przemęt przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Przemęt.

6. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Przemęt w przeliczeniu na jednego ucznia.

7. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Przemęt.

§ 3. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę składa organowi dotującemu wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Do 10-tego dnia każdego miesiąca organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę składa organowi dotującemu informację o faktycznej liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, po złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2, na wskazany rachunek bankowy.

4. Dotacje za miesiąc lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji, według załącznika nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Roczne rozliczenie dotacji podlega przekazaniu organowi dotującemu, do dnia 20 stycznia następnego roku.

3. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy Przemęt należy zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Przemęt w kwocie ... zł dotyczący (nazwa podmiotu dotowanego)" oraz datę, podpis i pieczęć dyrektora podmiotu dotowanego lub organu prowadzącego.

4. Wójt Gminy Przemęt ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

5. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku budżetowego składają, w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, pisemne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Gmina Przemęt ma prawo do kontroli, która obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów lub wychowanków wykazywanych w miesięcznych informacjach na podstawie udostępnionej przez podmiot dotowany dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji;

2) sprawdzenie na podstawie ewidencji i dokumentów księgowych prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty;

3) sprawdzenie zgodności złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z dokumentacją organizacyjną i finansową prowadzoną przez kontrolowanego.

2. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Przemęt, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

§ 6. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Przemęt.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotów kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tych podmiotach lub w miejscu działania tych podmiotów.

3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone jednoosobowo lub w zespole.

4. O terminie i zakresie planowanej kontroli podmiot kontrolowany zostanie powiadomiony pisemnie nie później niż na 7 dni przed kontrolą.

5. Kontrolujący ma prawo do sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVIII/252/13 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Przemęt niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2013, poz. 4215).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt


Jerzy Dominiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/99/15
Rady Gminy Przemęt
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/99/15
Rady Gminy Przemęt
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/99/15
Rady Gminy Przemęt
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »