| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/128/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych o raz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

- 20,00 zł - od sprzedaży ze stoisk, przyczep i pojazdów samochodowych, za zajęcie (choćby częściowo) każdego wydzielonego stanowiska handlowego,

- 5,00 zł - od sprzedaży małych ilości towarów wystawionych z ręki, kosza, pojemnika, skrzynki lub wózka ręcznego.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa w formie pokwitowań o nazwie "opłata targowa"stanowiących druk ścisłego zarachowania i wydawanych przez Urząd Gminy Kazimierz Biskupi.

2. Opłata targowa jest płatna w dniu prowadzenia sprzedaży.

3. Inkasentem jest Urząd Gminy Kazimierz Biskupi.

4. Nie wyznacza się wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej z powodu wykonywania tej czynności w ramach stosunku pracy.

§ 4. Inkasent wymieniony w § 3 jest odpowiedzialny za prawidłowe pobieranie opłaty i przekazywanie jej do kasy Urzędu w dniu jej poboru, a w przypadku jej poboru w dniu wolnym od pracy w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/114/11 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Grzelak


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2016 r. pobieranie przez gminy opłaty targowej nie będzie obowiązkowe. Pobór tych opłat wymaga podjęcia przez rady gmin uchwał w sprawie ich wprowadzenia.

Na mocy art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy Kazimierz Biskupi podejmuje uchwałę dotyczącą ustalenia na terenie gminy Kazimierz Biskupi dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

W przedłożonym Radzie Gminy projekcie uchwały proponuje się pozostawienie w dotychczasowej wysokości stawki opłaty targowej. Z opłaty tej pokrywane są koszty utrzymania Targowiska Gminnego w Kazimierzu Biskupi - sprzątanie placu targowego, sprzątanie pomieszczeń socjalnych, koszenie trawy, odśnieżanie placu targowego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »