| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

( Dz. U. z 2015r.,poz. 1445 ) i art. 2 oraz art. 90 ust. 2, 2a, 3, 3a, 3c, 4, 8 i 8a ustawy z dnia

7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703,

Nr 281 poz.2781, Dz.U. z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.1400, Nr 249 poz.2104, Dz.U. z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz.273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791,

Nr 120 poz.818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz.1292, Dz.U.z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz.206,

Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr 44 poz. Poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz.991, Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, Dz.U. z 2012r. poz.941, poz.979, Dz. U.

z 2013r. poz. 827, poz. 1265, poz.1317, poz.1650, Dz.U.z 2014r. poz.7, poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146,poz.1877, Dz. U. z 2015r. poz. 357, poz.1240, poz. 1629) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

2) uczniu- należy przez to rozumieć także słuchacza szkoły, wychowanka w internacie,

3) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust.3 ustawy,

4) dotowanych szkołach - należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół

publicznych, które zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację z

budżetu powiatu i są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej

przez Starostę Chodzieskiego,

5) dotowanych placówkach - rozumie się przez to placówki, o których mowa w art.2 pkt 7

ustawy o systemie oświaty, wpisane do ewidencji o której mowa w pkt 4

6) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inną niż Powiat Chodzieski osobę prawną

lub fizyczną prowadzącą szkołę/placówkę, o której mowa w pkt 4 i 5,

7) organie dotującym - należy rozumieć Powiat Chodzieski.

§ 2. Powiat Chodzieski udziela dotacji z budżetu powiatu szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Powiat Chodzieski.

§ 3. 1. Dotacji wymienionych § 2 udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. W przypadku gdy organ prowadzi więcej niż jedną szkołę, wniosek, o którym mowa

w ust. 2 , składa się odrębnie dla każdej szkoły.

§ 4. 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Chodzieski.

2. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Chodzieski.

3. Do czasu otrzymania przez Powiat Chodzieski od ministra właściwego do spraw edukacji informacji o wysokości standardów przyjętych na dany rok budżetowy do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja na ucznia, o której mowa w ust.1 , udzielana będzie w wysokości ustalonej w roku poprzednim.

4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, za okres od 1 stycznia dokonane zostanie przeliczenie wysokości udzielonej dotacji.

5. W przypadku, gdy po przeliczeniu dotacja przysługiwać będzie w wysokości innej niż wypłacona, różnica zostanie wyrównana.

§ 5. 1. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienione w § 4 otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych

w budżecie Powiatu Chodzieskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Powiat Chodzieski, w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. W przypadku, gdy Powiat Chodzieski nie prowadzi szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju. Przez "najbliższy powiat" rozumie się powiat, którego stolica położona jest w najkrótszej odległości od miasta Chodzieży, mierzonej na mapie w linii prostej.

3. Ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej kwalifikacji, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Chodzieski, po spełnieniu wymagań określonych

w art. 90 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy.

§ 6. 1. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej organu prowadzącego składanej w Starostwie Powiatowym w Chodzieży do dnia 10 każdego miesiąca o liczbie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Informacja organu prowadzącego stanowi podstawę naliczenia miesięcznej dotacji dla poszczególnych szkół w danym miesiącu.

2. Organ prowadzący sporządza i przekazuje Starostwu Powiatowemu w Chodzieży nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca, a za grudzień do 23 grudnia, rozliczenie otrzymanej dotacji z uwzględnieniem liczby uczniów, wg stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, a za grudzień na dzień 22.

3. Podane liczby uczniów, o których mowa w ust.1 i ust.2, muszą być zgodne ze stanem w księdze uczniów i dziennikami lekcyjnymi.

4. Wzór informacji miesięcznej, o której mowa w ust.1 oraz rozliczenia, o którym mowa ust.2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest na uczniów wykazanych w miesiącu czerwcu w informacji, o której mowa w ust.1 , z wyłączeniem uczniów skreślonych z księgi uczniów.

6. Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego sprawdza prawidłowość i zgodność danych zawartych w rozliczeniu przekazanym przez szkołę z danymi zawartymi w rozliczeniach składanych odpowiednio za poprzednie miesiące rozliczeniowe oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania rozliczenia, zwraca szkole rozliczenie, wskazując uchybienia.

8. Szkoła, w terminie 5 dni od dnia otrzymania rozliczenia do poprawy, przekazuje do Starostwa Powiatowego zweryfikowane rozliczenie wykorzystania dotacji.

9. Nadpłaty dotacji w ciągu roku budżetowego zalicza się na poczet przyszłego miesiąca lub pomniejsza się kwotę części dotacji w kolejnym miesiącu. Nadpłaty dotacji na koniec roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu powiatu zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

10. Niedopłaty dotacji w ciągu roku budżetowego podlegają wyrównaniu w następnym miesiącu, a stwierdzone na koniec roku - podlegają wyrównaniu do dnia 31 stycznia następnego roku.

11. Organ prowadzący jest obowiązany sporządzić i przekazać organowi dotującemu, nie później niż do 15 stycznia następnego roku, rozliczenie za okres roczny otrzymanej dotacji na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

12 . W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę w trakcie trwania roku budżetowego, organ prowadzący powiadamia pisemnie organ dotujący

o tym fakcie i przedkłada rozliczenie rat dotacji w ciągu 7 dni od daty likwidacji na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3.

§ 7. . Organ dotujący ma prawo dokonywania korekty kwot dotacji w przypadku zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz w przypadku zmian w budżecie Powiatu Chodzieskiego wydatków ponoszonych w szkołach, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 8. 1. Upoważnieni przez Starostę pracownicy Starostwa Powiatowego w Chodzieży dokonują kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania szkoły w zakresie:

a) prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

b) zgodności dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków,

c) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji zawartej

w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3.

d) uczestnictwo uczniów w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym

miesiącu - w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

niewymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy - na podstawie list obecności.

2. Czynności kontrolne prowadzone będą w siedzibie kontrolowanej szkoły i placówki w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

3. W ramach kontroli szkoła jest obowiązana do:

a) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli,

b) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym

w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji

przebiegu nauczania, oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów,

c) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

4. Dokumentacja zbierana podczas kontroli przechowywana będzie w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym.

5. Podczas czynności kontrolnych kontrolujący mogą informować dyrektora kontrolowanej szkoły o stwierdzonych w toku czynności kontrolnych uchybieniach i nieprawidłowościach.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dyrektora szkoły oraz Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

7. Po zakończeniu czynności kontrolnych Starosta Chodzieski może zwołać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży naradę w celu omówienia wyników kontroli, ustalając jej termin i uczestników.

8. Protokół kontroli podpisują kontrolujący oraz dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności - osoba go zastępująca oraz główny księgowy.

9. Dyrektor szkoły albo osoba go zastępująca może, w terminie 7 dni od dnia podpisania i otrzymania protokołu, zgłosić do Starosty Chodzieskiego pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

10. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, Starosta Chodzieski przekazuje na piśmie swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień do protokołu, zgłaszającemu zastrzeżenia Dyrektorowi szkoły.

11. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.

12. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się art. 252 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 5960).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/71/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »