| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Zdunach

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczania podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zwanych dalej przedszkolem prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Zduny.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego, na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole, przedstawiony Burmistrzowi Zdun nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) nazwę organu prowadzącego niepubliczne przedszkole;

2) nazwę i adres przedszkola,

3) planowaną liczbę dzieci w przedszkolu, w tym nazwiska i imiona dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Zduny wraz z adresem ich zamieszkania, oraz liczbę dzieci niepełnosprawnych,

4) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

5) podpis i pieczątkę osoby uprawnionej do składania wniosku.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Niepubliczne przedszkole, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b i 1d ustawy o systemie oświaty, może otrzymać na każdego ucznia z budżetu Gminy Zduny dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zduny, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Niepubliczne przedszkole, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 85 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez Gminę Zduny, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c i 1d ustawy o systemie oświaty, może otrzymać dotację z budżetu Gminy Zduny na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zduny, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków,
o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zduny, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

5. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zduny.

§ 4. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Mejskiej w Zdunach na dany rok budżetowy oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zduny otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 5. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia w niepublicznym przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

1) nazwę organu prowadzącego niepubliczne przedszkole;

2) nazwę i adres przedszkola;

3) liczbę dzieci według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, w tym liczbę dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Zduny;

4) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

5) podpis osoby upoważnionej do udzielania informacji zawartych we wniosku.

6) listę dzieci zawierającą datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania dziecka.

3. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach miesięcznych na rachunek przedszkola niepublicznego w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

§ 7. Dotacja powinna zostać wykorzystana zgodnie z celem, na jaki została udzielona,
do dnia 31 grudnia roku na który została udzielona.

§ 8. 1. Rozliczenie końcowe z wykorzystania dotacji powinno zostać sporządzone przez organ prowadzący przedszkole do dnia 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego niepubliczne przedszkole;

2) nazwę i adres przedszkola;

3) ogólną kwotę pobranej i wykorzystanej dotacji;

4) rodzaje wydatków i kwoty dotacji na nie przeznaczone;

5) podpis osoby upoważnionej do udzielania informacji zawartych we wniosku.

3. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 uchwały.

4. Przedszkole zobowiązane jest w szczególności do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zduny;

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Zduny w danym roku ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

5. Burmistrz Zdun ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń dotacji.

6. W przypadku zakończenia działalności przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2 podlega przekazaniu Burmistrzowi Zdun nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej działalności.

§ 9. 1. Burmistrzowi Zdun przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

2. Zakres kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

1) zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej, danych personalnych uczniów,

2) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej.

3. Kontrolę prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdunach lub inne osoby na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Zdun.

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego przedszkole o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli. Powiadomienia dokonuje się nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który podpisują kontrolujący oraz podmiot kontrolowany. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz Zdun kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 11. Traci moc Uchwała nr XXXII/207/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach


Elżbieta Kurkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 26 listopada 2015 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI

NA ROK ……………

1. Nazwa organu prowadzącego niepubliczne przedszkole

…………………………………………………………..………………………………………

2. Nazwa i adres przedszkola.

………………………………………….……………………………………..……….……

3. Planowana liczba wszystkich dzieci w przedszkolu ……………...………………………

O W tym liczba dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Zduny ……………

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Adres zamieszkania

O W tym liczba dzieci niepełnosprawnych ………………………………………………

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

Rodzaj niepełnosprawności

4. Numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania wniosku.

Zduny , dnia ……………………………………..


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 26 listopada 2015 r.

INFORMACJA O LICZBIE WYCHOWANKÓW

NA MIESIĄC ……………

1. Nazwa organu prowadzącego niepubliczne przedszkole

…………………………………………………..……………………………………………..

2. Nazwa i adres przedszkola.

………………………………….………………………………………………….…………..

3. Liczba dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca ……………..……………………

w tym:

1) liczba dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Zduny ….…….………

2) liczba dzieci niepełnosprawnych ………………………………….…….…………

4. Numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

…………………………………………………………………………………………………

5. W załączeniu przedstawiam listę dzieci zawierającą datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania dziecka

……………………………………………………….

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania wniosku.

Zduny , dnia ……………………………………..


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/2015
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 26 listopada 2015 r.

ROZLICZENIE DOTACJI

ZA ROK ……………

1. Nazwa organu prowadzącego niepubliczne przedszkole


…………………………………………………..……………………………………………..

2. Nazwa i adres przedszkola.

………………………………………….………………………………………….…………..

3. Ogólna kwota pobranej dotacji ….……………………………………….……..…………

4. Ogólna kwota wykorzystanej dotacji ….……………………………………..……..……

5. Rodzaje wydatków i kwoty dotacji na nie przeznaczone*

L.p.

Rodzaj wydatku

Kwota dotacji

………………………………………………………….

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania wniosku.

Zduny , dnia ……………………………………..

* W przypadku braku miejsca dołączyć załącznik


Uzasadnienie

Podstawę prawną udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli stanowią przepisy art. 90 ustawy o systemie oświaty. Dotacje, o których mowa, posiadają charakter "dotacji podmiotowych", gdyż służą dofinansowaniu kosztów działalności bieżącej ustawowo wskazanych podmiotów. Dotacje podmiotowe placówek prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne służą finansowaniu ich działalności statutowej w ciągu całego roku. Stosownie do przepisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje świadczone dla niepublicznych przedszkoli powinny być kalkulowane na poziomie nie niższym niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli niepublicznych konieczne jest uchwalenie poziomu dotacji w wysokości 85% ustalonych w budżecie Gminy Zduny wydatków bieżących ponoszonych na dzieci w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Zduny.

W wyniku zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadzonych:

1. ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r., poz. 827), które weszły w życie od 1 września 2015 r.,

2. ustawą z dnia 12 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r., poz. 357), które weszły w życie z dniem 31 marca 2015 r., rozszerzono zapisy w art.90. zakresie dotowania przedszkoli i szkół niepublicznych, w ust. 3e., że organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a - 3b,mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian w art. 90. ust. 4. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dostał upoważnienie do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a - 1c i 2 - 3b, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W związku z powyższym w uchwale należało uregulować zmiany wynikające z nowego brzmienia art. 90.ustawy o systemie oświaty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »