| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/124/15 Rady Gminy Kościan

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 13 w związku z art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Kościan uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/143/11 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/124/15
Rady Gminy Kościan
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/124/15
Rady Gminy Kościan
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 w związku z art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014r., poz. 849 ze zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015r.o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1045) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., ustawodawca dokonał cytowanej wcześniej zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmieniając literę "b" w pkt 1, ust. 1 artykułu 5 tejże ustawy i nadając jej brzmienie "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,". Ponadto ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r., 1777) wprowadzono kolejne zmiany w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c wskazanej ustawy - średnik zastapiono przecinkiem i dodano literę "d" o brzmieniu:"niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;". Przedmiotowe zmiany spowodowały konieczność skorygowania uchwały Nr XIII/143/2011 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, a co za tym idzie zmian zapisów zawartych w formularzach stosowanych w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

Ponieważ zatwierdzenie nowych formularzy, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, może nastąpić jedynie w drodze uchwały Rady Gminy przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wójt Gminy Kościan


Andrzej Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »