reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/318/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art.15 ust. 1 i art.19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Środa Wielkopolska wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki dziennej opłaty targowej za sprzedaż towarów na terenie Gminy Środa Wielkopolska:

1) w czwartki, soboty i w niedziele handlowe :

a) za każdy zajęty 1 m2 powierzchni handlowej- 4,00 zł

b) z pojazdów za każdy zajęty 1 m2 powierzchni handlowej- 5,00 zł

2) w pozostałe dni tygodnia:

a) za każdy zajęty 1 m2 powierzchni handlowej- 3,00 zł

b) z pojazdów za każdy zajęty 1 m2 powierzchni handlowej- 4,00 zł

2. Opłacie targowej podlega zajęcie powierzchni targowiska pod ekspozycję towarów i zaplecze magazynowe (w tym powierzchnie zajęte przez ustawione przyczepki samochodowe) związane z prowadzoną sprzedażą.

3. W przypadku gdy powierzchnia handlowa przeznaczona pod sprzedaż towarów zajmuje niepełną liczbę 1 m2, to stawkę opłaty targowej przelicza się proporcjonalnie do faktycznie zajętej powierzchni pod handel, z zaokrągleniem do pełnych złotych.

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej:

1) straganową sprzedaż przed sklepami w zakresie prowadzonej działalności, pod warunkiem zachowania funkcji komunikacyjnych chodnika, zgodnej z warunkami uzyskanymi od zarządcy drogi oraz likwidacją stoiska po zamknięciu placówki.

2) straganową sprzedaż w trakcie imprez okolicznościowych (kiermaszy, jarmarków, festynów, koncertów itp.) - handel może być prowadzony na zasadach i pod warunkiem uzyskania zgody od organizatora imprezy.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej na wszystkich targowiskach w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej,

2) Powszechną Spółdzielnię Spożywców "Społem" w Środzie Wielkopolskiej.

3. Inkasent zobowiązany jest wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie, pobieranie opłaty targowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. Inkasent ma obowiązek zgłosić Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska dane osobowe tych osób.

4. Opłatę targową uiszcza się gotówką za pokwitowaniem inkasentowi.

5. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 8,5% brutto miesięcznych dochodów z tytułu pobranej opłaty targowej.

6. Termin płatności wynagrodzenia za inkaso ustala się jeden raz w miesiącu, w ciągu 14 dni po dostarczeniu faktury przez inkasenta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/182/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 5056).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/318/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015 rokuw sprawie opłaty targowej

W świetle obowiązujących przepisów pobór opłaty targowej jest obowiązkowy, a pobierana jest ona od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż. Jednakże w związku ze zmianą brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, która zakłada fakultatywność wprowadzenia opłaty targowej, a która w życie wejdzie 1 stycznia 2016r., niezbędne jest podjęcie uchwały wprowadzającej opłatę targową na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Przedmiotowa uchwała nie wprowadza zmian dziennych stawek opłaty targowej oraz wprowadzonych zwolnień w porównaniu do zapisów określonych w dotychczas obowiązującej uchwale w sprawie opłaty targowej. W odniesieniu do obowiązującej uchwały, z niniejszej uchwały zostały wykreślone stawki dziennej opłaty targowej za sprzedaż towarów na terenie Gminy Środa Wielkopolska "z wózka ręcznego, z ręki, stolika do 1m2, koszyka itp." oraz wskazane zostały podmioty pełniące funkcje inkasentów. Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie uchwały uważa się za zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama