reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/314/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki roczne podatku od nieruchomości wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m. kw. powierzchni - 0,66 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 3,19 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m. kw. powierzchni - 0,23 zł,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku, poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m.kw. powierzchni - 3,00 zł;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m. kw. powierzchni użytkowej - 0,53 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m. kw. powierzchni użytkowej - 18,64 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m. kw. powierzchni użytkowej - 7,98 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m. kw. powierzchni użytkowej - 4,65 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnościpożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m. kw. powierzchni użytkowej - 5,78 zł;

3) od budowli:

a) pozostałych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, według wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2%.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty położone na terenie wsi, zajęte na potrzeby kultury, ochrony p/poż. i sportu z wyłączeniem części tych nieruchomości, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych z wyłączeniem części tych nieruchomości, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) budynki i grunty wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej z wyłączeniem części tych nieruchomości, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Uzasadnienie

douchwały Nr XVII/314/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia26 listopada 2015 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami) do zadań Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej należy określenie, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki w niniejszej uchwale mają zastosowanie do obliczenia podatku od nieruchomości w 2016 roku.

W stosunku do roku 2015 wszystkie stawki podatku od nieruchomości w niniejszej uchwale zostały zwiększone o 1,7%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Państwa na rok 2016 za wyjątkiem stawki: od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m. kw. powierzchni użytkowej, która została zmniejszona z 4,70 zł na 4,65 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło zabezpieczenia realizacji podstawowych zadań własnych spoczywających na gminie. Zapewnienie właściwego poziomu dochodów własnych, do których zalicza się w szczególności dochody z podatku od nieruchomości, stanowi o silnej stronie finansów gminy. Podatek od nieruchomości jest najbardziej powszechnym podatkiem lokalnym wśród mieszkańców. Mając powyższe na względzie, uzasadnione jest podjęcie uchwały, która określi nowe stawki podatku, co pozwoli na przeznaczenie uzyskanych dodatkowych dochodów na nowe inwestycje na terenie gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Grzelak

Solicitor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama