reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/320/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Środa Wielkopolska

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące regulaminy korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Środa Wielkopolska:

1) kąpieliska przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) użytkowania pomostu pływającego na kąpielisku przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik na 2 do niniejszej uchwały,

3) wypożyczalni sprzętu wodnego przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) pola namiotowego przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) użytkowania zjeżdżalni wodnej przy ul. Plażowej 4 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) sali sportowej przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) stadionu sportowego przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8) pływalni miejskiej przy ul. Paderewskiego 27a w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

9) sauny, łaźni parowej i groty solnej na pływalni miejskiej przy ul. Paderewskiego 27a w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

10) obiektu sportowego "ORLIK 2012" w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

11) SKATEPARKU przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1) Nr XI/664/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia cennika i zasad korzystania z Pływalni Miejskiej w Środzie Wlkp.;

2) Nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA PRZY UL. PLAŻOWEJ 4 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

1. Kąpielisko czynne jest codziennie od godziny 1030 do godziny 1830 (dotyczy sezonu letniego).

2. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie Kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

3. Na terenie Kąpieliska znajduje się wyznaczone miejsce na ognisko. Istnieje możliwość korzystania z tego miejsca. W tym celu należy wcześniej powiadomić o tym fakcie Zarządzającego Kąpieliskiem oraz podpisać stosowne oświadczenie.

4. Na terenie Kąpieliska działa wypożyczalnia sprzętu wodnego.

5. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje za osobną opłatą.

6. Wydanie sprzętu wodnego następuje na podstawie dowodu tożsamości.

7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni Zarządzający Kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności.

8. Na terenie Kąpieliska obowiązuje zakaz wprowadzania psów.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR i czapkę ratownika.

11. Osoby korzystające z Kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników pełniących dyżur.

12. Zabrania się przekraczać granicy Kąpieliska ograniczonej pomostami osobom nie posiadającym do tego uprawnień tzn. specjalnej karty pływackiej oraz żółtego czepka na głowie.

13. Osobom znajdującym się na terenie Kąpieliska nie wolno:

1/ wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,

2/ niszczyć urządzeń i sprzętu Kąpieliska,

3/ zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

a) zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych do wody,

b) wchodzić na wieżę i skakać z niej do wody,

c) leżakować i biegać po pomostach,

d) zaśmiecać i brudzić terenu Kąpieliska,

4/ niszczyć znaków żeglugowych odgradzających Kąpielisko od szlaku żeglugowego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.

14. Zabrania się wstępu do wody osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

16. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia Kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

17. Na terenie Kąpieliska obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi.

18. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu Kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać Zarządzającemu Kąpieliskiem.

Książka skarg i wniosków znajduje się w wypożyczalni sprzętu wodnego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTU PŁYWAJACEGO PRZY UL. PLAŻOWEJ 4 w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

1. Właścicielem pomostu jest Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

2. Każda osoba korzystająca z pomostu pływającego ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

3. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na pomost pływający zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

4. Pomost pływający oraz jego otoczenie jest pod stałym monitoringiem Systemu Monitoringu Miejskiego.

5. Na terenie pomostu zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

6. Zabrania się korzystania z pomostu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Zabrania się wjeżdżania na pomost rowerami, motorowerami, motocyklami, quadami i innymi pojazdami.

8. Zabrania się wpływania pod konstrukcję pomostu/platformy.

9. Zabrania się jazdy na pomoście na rolkach i deskorolkach.

10. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.

11. Zabrania się wprowadzania zwierząt.

12. Zabrania się:

a) skakania z pomostu do wody,

b) biegania po pomoście,

c) siadania na barierkach pomostu,

d) stawania nogami na barierkach,

e) zakłócania porządku,

f) zanieczyszczania wody, pomostu i terenu wokół pomostu,

g) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

h) palenia tytoniu na pomoście i używania otwartego ognia,

i) malowania po pomoście, wnoszenia na pomost substancji mogących go zabrudzić,

j) ingerowania w konstrukcję pomostu.

13. Zabrania się wchodzenia na lód z pomostu oraz wchodzenia na lód w bliskim otoczeniu pomostu pływającego, zwłaszcza na obszarach kąpieliska otoczonego pomostem pływającym.

14. Wędkarstwo na pomoście:

a) w okresie sezonu kąpielowego całkowicie zabrania się wędkowania z pomostu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu w dzień i w nocy,

b) w okresie poza sezonem kąpielowym dopuszcza się wędkowanie z pomostu, jednak w przypadku łamania niniejszego regulaminu wędkarze będą usuwani z pomostu. Punkt: 4.5,6,10,11,12,13,

c) Wędkarze nie są osobami uprzywilejowanymi do korzystania z pomostu,

d) zabrania się wędkowania pod lodem z pomostu oraz w bliskim otoczeniu pomostu.

15. Osoby niszczące wyposażenie pomostu ponoszoną pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszoną ich prawni opiekunowie.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z pomostu, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.

17. Właściciel pomostu nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

18. Telefony alarmowe:

- Policja 997

- Straż pożarna 998

- Pogotowie Ratunkowe 999

- Telefony alarmowe 112

19. Dopuszcza się obciążenia:

Dopuszczalna ilość osób na pomoście FPS-P1224 o szer. Pokładu 2,4-25

Dopuszczalna ilość osób na pomoście FPS-Q1248 o szer. Pokładu 4,8 m -45.

20. Uprasza się o zgłaszanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych - zachowania użytkowników, widoczne uszkodzenia konstrukcji pomostu - Straż Miejska tel: 604-471-282.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO PRZY ULICY PLAŻOWEJ 4 w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest codziennie w godzinach od 1030 do 1830 (dotyczy sezonu letniego).

2. Sprzęt wodny mogą wypożyczać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczać sprzęt wodny tylko po okazaniu karty pływackiej.

3. Wydanie sprzętu wodnego następuje na podstawie dowodu tożsamości lub karty pływackiej.

4. Odpłatność za wypożyczenie sprzętu wodnego należy uiścić w punkcie obsługi wypożyczalni sprzętu pływającego.

5. Przed wypożyczeniem sprzętu wodnego wypożyczający obowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie o odpowiedzialności.

6. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego obowiązane są do ubrania kamizelki ratunkowej.

7. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników pełniących dyżur.

8. Zabrania się korzystania ze sprzętu wodnego osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.

9. Zabrania się osobom korzystającym ze sprzętu wodnego przekraczać granicy 50 metrów do zapory wodnej na zbiorniku retencyjnym.

10. Zabrania się osobom korzystającym ze sprzętu wodnego zakłócania porządku wędkarzom.

11. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO PRZY UL. PLAŻOWEJ 4 w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Miejsce rozłożenia namiotu/biwaku każdorazowo wskazuje osoba zarządzająca polem namiotowym.

2. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w wyznaczonym miejscu na Kąpielisku oraz uregulować należność za cały okres pobytu, według cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymuje się dowód wpłaty, który należy zachować do dnia wyjazdu.

3. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego każdorazowo prosimy zgłaszać u osoby upoważnionej - pełniącej funkcję gospodarza obiektu na Kąpielisku.

II. ZASADY POBYTU

1. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.

2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 6:00.

3. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.

4. Przebywający na terenie pola namiotowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ,

a w szczególności zabrania się:

- rozpalania ogniska na terenie Kąpieliska poza miejscem do tego przeznaczonym,

- używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną - wiatrówką.

5. Na terenie Kąpieliska znajduje się plaża oraz kąpielisko strzeżone przez ratownika, ale tylko w określonych godzinach.

6. Osoby przebywające na polu namiotowym mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego regulaminu, przestrzegać również postanowienia Regulaminu Korzystania z Kąpieliska, Regulaminu Korzystania ze Zjeżdżalni Wodnej oraz przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego.

7. Osoby zakłócające porządek i nie stosujące się do powyższego regulaminu będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

III. CZAS POBYTU

1. Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa do godz. 12:00 w dniu wyjazdu.

2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00.

3. Nie opuszczenie pola namiotowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a od godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym. Bezwzględny porządek należy zachować opuszczając teren pola namiotowego.

2. Szanujemy otaczającą nas przyrodę.

3. Dzieci do lat dziesięciu przebywające na terenie Kąpieliska, a w szczególności na placu zabaw i zjeżdżalni wodnej winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

4. Zabrania się:

- używania łodzi motorowych oraz innego sprzętu motorowego na jeziorze,

- niszczenia urządzeń, wyposażenia oraz budynków i budowli znajdujących się na terenie pola namiotowego,

- wędkowania z pomostu spacerowego, w godzinach funkcjonowania Kąpieliska.

5. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW

1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren pola namiotowego mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat.

2. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie Kąpieliska.

VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT

1. Za zwierzęta przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.

2. Psy na terenie pola namiotowego mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.

3. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola namiotowego są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

4. Zabronione jest przebywanie zwierząt na plaży strzeżonej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady korzystania ze sprzętu wodnego określa odrębny regulamin znajdujący się na terenie Kąpieliska.

2. W przypadku skrócenia pobytu Zarządzający nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.

3. Gmina Środa Wielkopolska nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) oraz inne rzeczy należące do użytkowników pozostawione bez opieki, a także za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie pola namiotowego.

4. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z Zarządzającym lub osobą upoważnioną.

5. Skargi, wnioski i życzenia można zgłaszać do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI WODNEJ PRZY UL. PLAŻOWEJ 4 w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

1. Zjeżdżalnia jest czynna codziennie w godzinach funkcjonowania Kąpieliska tj. od 10.30 do 18.30 w sezonie letnim. Przy temperaturach poniżej 15C zjeżdżalnia wodna będzie wyłączona.

2. Ze zjeżdżalni wodnej mogą korzystać następujące osoby:

1/ dzieci do lat 4 z asekuracją osoby dorosłej,

2/ dzieci od 4-10 lat pod opieką osoby dorosłej,

3/ osoby powyżej 10 roku życia bez ograniczeń.

3. Należy bezwzględnie podporządkować się nakazom ratownika dyżurnego lub pracownika Kąpieliska.

4. Podczas wchodzenia po schodach na platformę startową należy zachować szczególną ostrożność, nie biegać, nie popychać osób wchodzących, nie wychylać się przez barierkę, używać istniejących poręczy i uchwytów.

5. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna osoba.

6. Przed zjazdem należy wizualnie sprawdzić i upewnić się czy w rynnie ślizgowej jest woda.

7. Przed zjazdem należy zdjąć wszystkie elementy metalowe (zegarki, bransoletki, itp.) oraz okulary, z wyjątkiem okularów przeznaczonych do kąpieli wodnych.

8. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy zjeżdżającymi.

9. Bezpieczny zjazd odbywa się w pozycji leżącej na plecach lub siedzącej zawsze nogami w dół.

10. Po zakończeniu ślizgu należy bezzwłocznie opuścić wannę hamowną. Uwaga na śliskie płytki!

11. Zabrania się:

- stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych użytkowników,

- wskakiwania do rynny ślizgowej,

- wykonywania ślizgu w pozycji niedozwolonej, a szczególnie głową w dół,

- zjazdów grupowych,

- trzymania się podczas zjazdu obrzeży rynny,

- zatrzymywania się i stawania na rynnie ślizgowej,

- wchodzenia pod górę po rynnie ślizgowej,

- posiadania na ubiorze elementów metalowych.

12. Wszelkie zderzenia z poprzednikiem zjazdu lub zauważone usterki w rurze natychmiast zgłosić ratownikowi lub pracownikowi Kąpieliska.

13. W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wodnej odpowiedzialność ponosi użytkownik.

14. Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz znaków graficznych na zjeżdżalni nie zwalnia

z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z w/w atrakcji.

UWAGA!

KORZYSTASZ ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SALI SPORTOWEJ PRZY UL. SPORTOWEJ 12 w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

1. Sala gimnastyczna jest obiektem służącym do zaspokajania potrzeb szkół w zakresie obowiązujących lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowo - rekreacyjnych klubów sportowych oraz osób indywidualnych.

2. Przebywanie na sali gimnastycznej jest dopuszczalne tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora lub pełnoletniego opiekuna.

3. Prowadzący zajęcia lub osoba wynajmująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób przebywających w sali gimnastycznej oraz za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu znajdującego się w sali gimnastycznej i w szatniach.

4. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed i po zakończeniu zajęć zobowiązany jest sprawdzić stan sali.

5. W wypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzeń sportowych należy niezwłocznie powiadomić administratora budynku.

6. Wejście na salę gimnastyczną jest dozwolone jedynie w stroju sportowym oraz obuwiu, które nie powoduje uszkodzenia podłogi.

7. Korzystający z sali sportowej przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu przystosowanych (szatniach).

8. Korzystający z obiektów sportowych uczniowie, zawodnicy obowiązani są dbać o czystość pomieszczeń, oraz szanować sprzęt i urządzenia.

9. Po zajęciach istnieje możliwość kąpieli. Za bezpieczeństwo w czasie kąpieli odpowiedzialny jest nauczyciel lub trener.

10. W sali gimnastycznej oraz w szatniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

11. Prowadzący zajęcia nauczyciel, trener może opuścić salę sportową po wyjściu z budynku ostatniego ucznia lub zawodnika swojej grupy.

12. Zabrania się wynoszenia poza teren obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Sportowej 12, sprzętu i urządzeń z sali gimnastycznej.

13. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni administrator oraz prowadzący zajęcia nie odpowiadają. Klucze od szatni znajdują się w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

14. Sprawy nie ujęte w regulaminie a wynikłe w trakcie korzystania z sali rozstrzyga Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ 12 W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Na terenie stadionu sportowego zabrania się:

1. Przebywania dzieciom do lat 10 - ciu bez opieki.

2. Wprowadzania i jeżdżenia rowerami, motorowerami, samochodami itp., za wyjątkiem wózków inwalidzkich.

3. Wstępu i przebywania na stadionie w godzinach 2200 - 600

/zakaz nie dotyczy imprez masowych i okolicznościowych/.

4. Korzystania z obiektów sportowych i urządzeń bez zgody administratora.

5. Wprowadzania psów.

6. Niszczenia, dewastowania zieleni oraz urządzeń sportowych.

7. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

8. Zaśmiecania obiektu.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI MIEJSKIEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 27A ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

1. Pływalnia czynna jest w dni powszednie od godziny 6.00 do godziny 21.45, w niedziele i święta od godziny 9.00 do godziny 19.45.

W pierwsze święto Wielkanocne, 1 listopada, 24 i 25 grudnia, 31grudnia lub dni poprzedzające łącznie z ostatnim dniem roboczym roku oraz 1 stycznia pływalnia jest nieczynna.

Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska zarządzający pływalnią może ją zamknąć na czas dokonania niezbędnych remontów, konserwacji, wymiany wody basenowej lub z powodu innych przyczyn losowych.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni zarządzający obiektem może podjąć decyzję o jej natychmiastowym zamknięciu powiadamiając bezzwłocznie burmistrza Miasta Środa Wielkopolska.

2. Na terenie pływalni mają prawo przebywać:

1) osoby wchodzące w skład grup według szczegółowego rozkładu zajęć pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

2) osoby posiadające bilet wstępu, karnet lub inny dokument upoważniający do korzystania z pływalni w godzinach przeznaczonych dla publiczności.

3. Zakazuje się wstępu na pływalnię osobom:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka,

2) stwarzającym niebezpieczeństwo utonięcia,

3) z zewnętrznymi oznakami chorób skórnych wywołanych bakteriami, grzybami i wirusami stwarzających zagrożenia dla otoczenia,

4) dzieciom do lat 7 bez opieki osób pełnoletnich.

4. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia według ustalonego rozkładu zajęć.

5. Zajęcia w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.

6. Korzystających z pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.

7. Przed wejściem do przebieralni należy zdjąć obuwie. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym, na boso lub w obuwiu sportowym.

8. Każdą osobę przed wejściem na basen obowiązuje umycie się pod natryskiem.
9. Na pływalnię wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

10. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na pływalnię.

11. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.

12. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni (nie oddane na przechowanie prowadzącemu zajęcia) kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

13. Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób

przebywających na pływalni, a w szczególności:

1) biegać po terenie pływalni,

2) skakać do wody bez zgody prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur ratownika,

3) wnosić przedmiotów szklanych, łatwo tłukących się oraz innych grożących niebezpieczeństwem,

4) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,

5) hałasować,

6) wprowadzać psów oraz innych zwierząt.

14. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów Regulaminu a także odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.

15. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia. We wszystkich pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy.

Za bezpieczeństwo wszystkich kąpiących się odpowiedzialny jest ratownik.

16. Na sygnał "tonie" wyznaczający akcję ratowniczą wszyscy muszą natychmiast opuścić nieckę basenową. Na sygnał oznaczający koniec zajęć pływający niezwłocznie opuszczają nieckę basenu.

17. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. Za zgubiony klucz do szafki pobierana będzie opłata według jego wartości.

20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.

Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.

21. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni.

Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie pływalni.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY, ŁAŹNI PAROWEJ I GROTY SOLNEJ NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO 27 A w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

1. Z sauny, łaźni parowej i groty solnej należy korzystać zgodnie z instrukcją ich użytkowania.
2. Z sauny, łaźni parowej i groty solnej korzystać mogą osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych.
3. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z ww. urządzeń tylko w obecności osób dorosłych.
4. Przed wejściem do sauny i łaźni parowej należy obowiązkowo umyć się pod prysznicem.
5. Ze względów bezpieczeństwa w saunie i łaźni parowej mogą przebywać jednorazowo minimum dwie osoby. Pojedyncze osoby nie będą wpuszczane do sauny i łaźni.

6. Wszystkie osoby przebywające w saunie i łaźni parowej obowiązane są siedzieć lub leżeć na własnych ręcznikach.

7. Po wyjściu z sauny i łaźni parowej należy ochłodzić się pod prysznicem.

8. Na koniec pobytu w saunie i łaźni parowej wskazany jest odpoczynek celem przystawania organizmu do temperatury otoczenia. Należy uzupełnić płyny w organizmie pijąc zimne napoje.

9. Zaleca się korzystanie z sauny, łaźni parowej i groty solnej w sposób rozsądny.

Wszystkie niedomagania zdrowotne będące następstwem pobytu w saunie należy zgłosić

personelowi.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH "ORLIK 2012" w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

1. Kompleks sportowy "ORLIK 2012" obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno - szatniowe.

2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag pracownika zaplecza sportowego.

3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

4. Boiska są czynne codziennie w godz. 800 - 2130.

W pierwsze święto Wielkanocne, 1 listopada, 24, 25 i 26 grudnia, 31 grudnia oraz 1 stycznia obiekt

sportowy "ORLIK 2012" jest nieczynny.

Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza zarządzający kompleksem sportowym "ORLIK 2012" może go

zamknąć na czas dokonania niezbędnych remontów, konserwacji lub z powodu innych przyczyn

losowych.

5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem

zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower,

motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f) zaśmiecania,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) wprowadzania zwierząt,

j) korzystania z boisk bez zgody pracownika zaplecza sportowego,

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z pracownikiem

zaplecza sportowego.

10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby

korzystające.

11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje pracownik zaplecza sportowego.

13. Osoby korzystające z obiektu sportowego w formie grup niezorganizowanych, ponoszą pełną odpowiedzialność za zaistniałe wypadki powstałe w trakcie użytkowania.

14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u pracownika zaplecza sportowego, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/320/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

1. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach od 700 do 2200.

2. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.

3. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.

4. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń - użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.

5. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

6. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

7. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

8. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

10. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.

11. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

12. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu skateparku przez upoważnione osoby.

13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawniający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania skateparku - jako związanymi z ryzykiem sportowym.

14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

15. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jeździsz sam!

16. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) - poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

17. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom:

- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),

- z chorobami układu ruchowego,

- z wadami serca,

- chorym na epilepsję,

- kobietom w ciąży.

18. Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

PAMIETAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe999 (tel. kom. 112)

Straż pożarna998

Policja997


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/320/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Środa Wielkopolska.

Dotychczasowe regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń sportowych uchwalone były na potrzeby działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. W związku z likwidacją z dniem 31.12.2015 r. Ośrodka Sportu i Rekreacji konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama