reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Dominowo

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomosci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), oraz art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku poz. 849 ze zmianami) Rada Gminy Dominowo uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,77 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,58 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2
powierzchni 0,23 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777),
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego od 1m2 powierzchni 3,00 zł

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni użytkowej16,80 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,50 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1m2 powierzchni użytkowej4,60 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni
użytkowej 6,46 zł

3. od budowli według wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 2 %

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty położone na terenie gminy
- wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony p/pożarowej,
oraz na cele kultury i sztuki w tym świetlice zajęte na potrzeby mieszkańców wsi,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zwalnia się z podatku od nieruchomości:

- składowisko odpadów stałych.

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku w formie inkasa, lub bezpośredniej wpłaty na konto Gminy
Dominowo.

2. Inkaso wykonują sołtysi.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % od pobranego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Gierałka


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/82/2015

Rady Gminy Dominowo

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku wprowadzone zostały na rok 2016 nowe górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 5 ust.1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami) do zadań Rady Gminy należy określenie w drodze uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ponadto w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r. pod poz. 1777 opublikowana zostala ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach prawa, m.in w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o pdatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) wprowadzając nową stawkę podatkową w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Gierałka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama