| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/193/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Margonin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Margonin do których ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji (UE) Nrn 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 roku).

§ 2. Pomoc de minimis może być udzielona dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (oferujący towary i/lub usługi na rynku) we wszystkich sektorach z wyjątkiem określonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 powołanego wyżej.

§ 3. 1. Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis dla:

1) przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Margonin związane z budową, przebudową lub rozbudową nowej inwestycji,

2) przedsiębiorców ponoszących nakłady inwestycyjne związane z powstaniem nowej, rozbudową lub przebudową dotychczasowej inwestycji na terenie Miasta i Gminy Margonin,

3) przedsiębiorców inwestujących w działalność hotelowo - gastronomiczną lub tworzących nową bazę hotelowo - gastronomiczną na terenie Miasta i Gminy Margonin.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o "nowej inwestycji" - należy przez to rozumieć:

1) nowo wybudowane lub rozbudowane budynki lub ich części - oddane do użytkowania po 1 stycznia 2014 roku,

2) nowo nabyte budynki - nabyte po 1 stycznia 2014 roku,

3) budynki zaadaptowane na prowadzenie działalności gospodarczej, które wcześniej nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - zaadaptowane na prowadzenie działalności po 1 stycznia 2014 roku.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć: przyrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakończenie nowej inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku nowych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku w okresie krótszym niż 12 miesięcy uwzględnia się okres krótszy od wymaganego, to jest maksymalnie możliwy do wykazania.

§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym i usługowym w wyniku, których utworzone zostaną nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.

§ 5. 1. Zwolnienie o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały przysługuje na okres:

1) 1 roku - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 3 miejsca pracy,

2) 2 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,

3) 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy,

4) 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 70 miejsc pracy,

5) 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 90 miejsc pracy.

2. Zwolnienie z podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres zwolnienia oraz kolejne 3 miesiące.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją uważa się za spełniony w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w okresie:

1) 12 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji,

2) trwania realizacji nowej inwestycji,

3) 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji.

§ 6. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały przysługuje od momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji spełnienia i potwierdzenia warunków uprawniających do zwolnienia, jednak nie wcześniej niż w roku uchwalenia niniejszej uchwały.

2. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia w okresie trwania zwolnienia z podatku
od nieruchomości, poprzez jego zwiększenie i przekroczenie kolejnego progu, okres zwolnienia wydłuża się do okresu wskazanego w danej kategorii zwolnienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, warunek zwiększenia poziomu zatrudnienia uważa się
za spełniony, jeżeli nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją powstaną w okresie trwania zwolnienia.

4. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia w okresie trwania zwolnienia z podatku od nieruchomości lub w okresie 3 miesięcy po jego zakończeniu poprzez jego zmniejszenie do poziomu wskazanego w danym progu przedsiębiorca korzysta z okresu zwolnienia określonego niższą kategorią.

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku
od nieruchomości za okres, w którym korzystał ze zwolnienia począwszy od zakończenia okresu zwolnienia określonego w § 5 niniejszej uchwały.

6. Przedsiębiorca, który nie dopełnił warunków określonych w § 5 ust. 1 oraz ust. 2 niniejszej uchwały traci prawo do zwolnienia począwszy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

§ 7. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, o zmianie mającej wpływ na okres zwolnienia oraz o zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę lub zmianę.

§ 8. Skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe po przedłożeniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin w roku powstania obowiązku podatkowego następujących dokumentów:

1) zgłoszenia dotyczącego zamiaru korzystania z pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenia o poziomie zatrudnienia ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia nowej inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.),

5) kserokopii deklaracji rozliczeniowych ZUS-DRA potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę potwierdzających przyrost zatrudnienia,

6) pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia dokonanego właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

§ 9. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia na podstawie § 4 niniejszej uchwały zobowiązany jest do przedłożenia do 31 stycznia każdego roku podatkowego następującego po roku, w którym korzystał ze zwolnienia następujących dokumentów:

1) oświadczenia o poziomie zatrudnienia powstałego w związku z realizacją nowej inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2) kserokopii deklaracji rozliczeniowych ZUS-DRA, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, potwierdzających stan zatrudnienia,

3) informacji i zaświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 404 ze zm.).

§ 10. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej inne niż określone w § 13 ust. 1 niniejszej uchwały, przez podmioty realizujące na terenie Miasta i Gminy Margonin nową inwestycję.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, zwane pomocą na inwestycje przysługuje na okres:

1) 1 roku przy nakładach inwestycyjnych co najmniej 150.000,00 euro, wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

2) 2 lat przy nakładach inwestycyjnych powyżej kwoty 250.000,00 euro, wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

3) 3 lat przy nakładach inwestycyjnych powyżej 500.000,00 euro, wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

4) 5 lat przy nakładach inwestycyjnych powyżej 650.000.,00 euro, wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

5) 6 lat przy nakładach inwestycyjnych powyżej 800.000,00 euro, wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

6) 7 lat przy nakładach inwestycyjnych powyżej 1.000.000,00 euro., wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być udzielona po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) przedsiębiorca dokona na terenie gminy nowej inwestycji w środki trwałe związane
z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub poszerzenia już istniejącego przedsiębiorstwa,

2) działalność gospodarcza związana z nową inwestycją, będzie prowadzona co najmniej przez
2 lata od zakończenia ostatniego roku korzystania ze zwolnienia,

3) przy wyliczeniu wymaganych nakładów inwestycyjnych uwzględnia się poniesione przez
przedsiębiorcę koszty, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek
akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione od dnia
rozpoczęcia inwestycji do daty zakończenia realizacji inwestycji, na które składają się:

a) cena nabycia gruntów, pomniejszona o naliczony podatek od towarów i usług,

b) nakłady na budynki i budowle,

c) nakłady na wyposażenie obiektów, o których mowa w pkt 2 w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (takie jak: maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy
i aparaturę, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastrukturę techniczną).

4. Zwolnienie z podatku obejmuje nową inwestycję, tj., nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 11. 1. Zwolnienie z podatku o którym mowa w § 10 przysługuje od momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji spełnienia i potwierdzenia warunków uprawniających do zwolnienia, jednak nie wcześniej niż w roku uchwalenia niniejszej uchwały.

2. Skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w § 10 jest możliwe po przedłożeniu przez
przedsiębiorcę, w roku powstania obowiązku podatkowego:

1) zgłoszenia dotyczącego zamiaru korzystania z pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wykaz poniesionych kosztów wraz z dowodami księgowymi ich poniesienia,

3) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dokonanego właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej,

4) pozwolenia na użytkowanie,

5) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie i w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

6) informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zm.).

3. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określonego w §10 ust. 2, w związku z powstaniem kolejnych inwestycji, przy czym poziom poniesionych nakładów podlega odrębnej ocenie dla każdej z nowo oddanych inwestycji (dobudowy) w sytuacji, gdy nie były objęte pierwotnym zamiarem skorzystania ze zwolnienia.

4. Każda nowa inwestycja pozostająca we władaniu przedsiębiorcy może korzystać ze zwolnienia wynikającego z § 10 po spełnieniu wymaganych uchwałą warunków.

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, o zmianie mającej wpływ na okres zwolnienia oraz o zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę lub zmianę.

§ 12. Pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości może być udzielona jako pomoc na utworzenie nowej bazy hotelowo - gastronomicznej przez podmioty prowadzące taką działalność bądź na rozwój dotychczasowej bazy hotelowo - gastronomicznej związanej z powiększeniem działalności prowadzonej na terenie Miasta i Gminy Margonin powstałej w wyniku poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych.

§ 13. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z utworzeniem nowej bazy hotelowo - gastronomicznej albo z rozwojem dotychczasowej bazy hotelowo - gastronomicznej w części dotyczącej poszerzenia dotychczasowej działalności na terenie Miasta i Gminy Margonin, jeżeli przedsiębiorca władający tymi obiektami poniósł nakłady inwestycyjne w następującej wysokości :

1) 1 rok dla nakładów inwestycyjnych przekraczających kwotę 50 tyś euro wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

2) 2 lata dla nakładów inwestycyjnych przekraczających kwotę 100 tyś euro wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

3) 3 lata dla nakładów inwestycyjnych przekraczających kwotę 150 tyś euro wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

4) 4 lata dla nakładów inwestycyjnych przekraczających kwotę 200 tyś euro wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego,

5) 5 lat dla nakładów inwestycyjnych przekraczających kwotę 250 tyś euro wg średniego kursu NBP z dnia dokonania zdarzenia gospodarczego.

2. Do nakładów inwestycyjnych na utworzenie nowej lub rozwój dotychczasowej bazy hotelowo-gastronomicznej zalicza się:

1) budowę nowych budynków i budowli, rozbudowę lub przebudowę bądź zaadaptowanie obiektów dotychczas nie wykorzystywanych na prowadzenie działalności w zakresie hotelowo - gastronomicznym, w których faktycznie prowadzona jest działalność, o której mowa powyżej,

2) zakup nieruchomości z przeznaczeniem na bazę hotelową - gastronomiczną dokonaną po 30 czerwca 2014 r. i faktycznie wykorzystywaną w tym celu, włącznie z zakupem przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.).

3. Zwolnienie przysługuje od momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji spełnienia i potwierdzenia warunków uprawniających do zwolnienia, jednak nie wcześniej niż w roku uchwalenia niniejszej uchwały.

4. Skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w § 13 ust. 1 jest możliwe po przedłożeniu przez przedsiębiorcę, w roku powstania obowiązku podatkowego:

1) zgłoszenia dotyczącego zamiaru korzystania z pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

2) faktur, rachunków lub aktów notarialnych bądź innych dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia,

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.), a także zgłoszenie zamiaru skorzystania z pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwolnienia o których mowa w § 4, § 10 i § 13 nie dotyczą:

1) budynków lub ich części oraz budowli i ich części, które korzystały ze zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzonych uchwałami RMiG Margonin w okresie 10 lat poprzedzających wejście w życie przedmiotowej uchwały bez względu na podmiot nimi władający,

2) przedsiębiorcy, którym została umorzona zaległość podatkowa należna budżetowi gminy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku lub którzy posiadają zaległość podatkową stanowiącą dochód budżetu gminy z wyjątkiem sytuacji wynikających z zasad zgłaszania zamiaru skorzystania ze zwolnienia określonych w § 8, § 11 ust. 2 i § 13 ust. 4.

§ 14. Ograniczenie wynikające z § 13 ust. 5 pkt 1 nie dotyczy powstania nowej inwestycji związanej z nabyciem nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa przeznaczonych na rozwój bazy hotelowo - gastronomicznej, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.

§ 15. Kwota zwolnienia nie może przewyższać kwoty należnego podatku od nieruchomości. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, zwolnienie przysługuje do wysokości należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie do ilości miesięcy z danego roku podatkowego, odpowiadającym okresowi zwolnienia.

§ 16. 1. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy:

1) przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

2) przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych,

3) przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym,

4) przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

5) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzone niniejszą uchwałą nie dotyczą :

1) działalności handlowej, stacji paliw, działalności instytucji finansowych i bankowych, działalności w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, odnawialnych źródeł energii, działalności developerskiej na terenie Miasta i Gminy Margonin, transportu drogowego, myjni samochodowych,

2) budynków lub ich części oraz budowli lub ich części bez względu na podmiot nimi władający w związku, z którymi została umorzona zaległość podatkowa należna budżetowi gminy w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku,

3) budynków lub ich części oraz budowli lub ich części bez względu na podmiot nimi władający w związku, z którymi powstała zaległość podatkowa stanowiącą dochód budżetu gminy za wyjątkiem sytuacji wynikających z zasad określonych w § 8, § 11 ust. 2 i § 13 ust. 4.

§ 17. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Miasta i Gminy w Margoninie co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i 4 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

§ 18. Do spraw związanych z udzielaniem pomocy de minimis w tym nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 21. Traci moc uchwała Nr VIII/90/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Margonin i uchwała Nr IX/106/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/90/2015 Rady miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Margonin.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Margonin


Piotr Ścibura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/193/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/193/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/193/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/193/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/193/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849). W świetle tego przepisu rada gminy posiada uprawnienia do wprowadzenia w drodze uchwał zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. Pomoc, o której mowa wyżej jest udzielana jako pomoc de minimis (art. 20 b cyt. ustawy).

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.), które zastąpiło rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006.

Uchwała ta ma na celu rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Margonin i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wspieranie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w powiązaniu z nową inwestycją oraz tworzących nową bazę hotelowo - gastronomiczną.

W przedstawionym projekcie uchwały uzyskanie prawa do zwolnienia obwarowane jest utworzeniem określonej ilości miejsc pracy w związku z nową inwestycją bądź też poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych na powstanie nowej inwestycji. Kryteria dostępu zróżnicowano w zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy, które powstaną w wyniku nowej inwestycji lub wysokości poniesionych nakładów.

Budowa nowych budynków i budowli lub ich części wiąże się z kształtowaniem rynku pracy, a co za tym idzie - z pobudzeniem lokalnej gospodarki. Jednym z czynników zachęcających do podejmowania działań inwestycyjnych jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Proponowane zwolnienie ma na celu również zachęcenie przedsiębiorców funkcjonujących w naszej gminie oraz nowych, zewnętrznych inwestorów do inwestowania kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Kolejną grupą sytuacji, które w ocenie projektodawcy zasługują na zwolnienie jest wspieranie powstawania nowych podmiotów z branży hotelowo - gastronomicznej. Rozwój gminy w dużej mierze opiera się na rozwoju turystyki. Aby wesprzeć ten proces proponuje się udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe obiekty w segmencie turystyki bądź rozszerzają dotychczasową ofertę usług. Okres zwolnienia został uzależniony od wysokości nakładów inwestycyjnych, jakie zostały poniesione na powstanie takich budynków bądź budowli.

Trzecią grupą sytuacji, które w ocenie projektodawcy zasługują na zwolnienie jest wspieranie przedsiębiorców ponoszących określonej wysokości nakłady na rozwój dotychczasowych przedsiębiorstw, bądź też na powstanie nowych przedsiębiorstw na terenie miasta i gminy Margonin. W tej grupie okres zwolnienia uzależniony został od kwoty poniesionych nakładów inwestycyjnych. Im wyższa alokacja środków w inwestycje tym większe korzyści podatkowe może osiągnąć przedsiębiorca. Taka konstrukcja ma stymulować powstawanie nowych przedsiębiorstw na terenie gminy Margonin oraz zachęcać obecnych przedsiębiorców do rozszerzania swojej działalności.

Jednocześnie uchwała zakłada, że zwolnienia obejmują zarówno w grupie pierwszej, drugiej jak i trzeciej wyłącznie zwolnienie budynków i budowli, nie dotyczą natomiast zwolnienia z opodatkowania gruntów pod tymi budynkami i budowlami bądź ich częściami. Taka konstrukcja ma zabezpieczyć z jednej strony interes budżetu gminy, a z drugiej udzielić wsparcia tym przedsiębiorcom, którzy planują rozwój swoich działalności bądź powstanie nowych.

Stąd też wprowadzone niniejszą uchwałą przedmiotowe zwolnienie skutkować będzie brakiem jedynie potencjalnych zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości przez okres zwolnienia przedsiębiorców spełniających warunki do uzyskania zwolnienia od tego podatku. Tym samym nie wystąpi sytuacja rzeczywistego zmniejszenia wpływów do budżetu, gdyż zwolnienia dotyczyć będą wyłącznie inwestycji nowych dla których obowiązek podatkowy powstał z chwilą określoną w przepisach prawa.

Zwiększeniu winny natomiast ulec wpływy z innych podatków, zwłaszcza z podatków od dochodów osób fizycznych i osób prawnych. Tworzenie nowych miejsc pracy powinno wpłynąć na zmniejszenie wydatków socjalnych, w tym realizowanych przez MGOPS, Powiatowy Urząd Pracy i inne instytucje.

Wszystkie projektowane zmiany służyć mają wzmocnieniu wizerunku Margonina jako gminy przyjaznej inwestorom, a także są początkiem budowania regulacji prawnych w zakresie korzyści podatkowych wynikających z utworzenia na terenie gminy Margonin specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Powyższa uchwała jest częścią pakietu przedsiębiorcy, który składa się na zwiększenie szans powstania SSE.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007, Nr 59, poz.404, z póź. zm.) projekt przedmiotowej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ustawowym terminie Prezes UOKiK nie wniósł zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy przewidzianej w projekcie uchwały.

W świetle powyższego wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »