| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/15 Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz 1445) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu powiatu rawickiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Rawickiego, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) powiecie - należy przez to rozumieć powiat rawicki;

2) dotującym - należy przez to rozumieć organ właściwy do udzielania dotacji - Zarząd Powiatu Rawickiego;

3) ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), prowadzoną przez Starostę Rawickiego;

4) dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisanej do ewidencji;

5) osobie prowadzącej szkołę - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Rawickiego;

6) szkole niepublicznej - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Starostę Rawickiego;

7) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy.

Rozdział 2.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 2. 1. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje dotacja z budżetu powiatu rawickiego na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.

2. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja z budżetu powiatu rawickiego na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, który potwierdził uczestnictwo w zajęciach własnoręcznym podpisem, w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, o której mowa w ust. 2. podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

4. Przez "najbliższy powiat", o którym mowa w ust. 3 należy rozumieć powiaty sąsiadujące i graniczące z Powiatem Rawickim.

5. W przypadku, gdy powiaty, o których mowa w ust. 4 nie prowadzą szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez powiat lub inną jednostkę samorządu terytorialnego, o której wiadomo, że prowadzi szkołę publiczną danego typu i rodzaju.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej szkołę, złożony do Zarządu Powiatu Rawickiego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, odrębnie dla każdego typu i rodzaju szkoły.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacja jest przekazywana zaliczkowo w 12 częściach na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 1, w terminie do ostatniego dnia miesiąca z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia.

2. Podstawą przekazania dotacji jest comiesięczna informacja zbiorcza za dany miesiąc o liczbie uczniów dla danego typu i rodzaju szkoły złożona w terminie do dnia 7 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień w terminie 3 dni od zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu grudniu, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

3. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 przedkłada do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały. Informacji tej osoba prowadząca szkołę nie składa za miesiące: lipiec i sierpień.

4. Informację, o której mowa w ust. 3 za miesiąc grudzień danego roku osoba prowadząca szkołę składa w terminie 3 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w tym miesiącu.

5. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 2 ust. 2 przysługuje za miesiące lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyłączeniem uczniów skreślonych z księgi uczniów.

6. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę, na podstawie zbiorczej informacji o liczbie uczniów za dany miesiąc, o której mowa w ust. 2.

7. Podana liczba uczniów powinna być zgodna z danymi wykazanymi w księdze uczniów i dzienniku lekcyjnym.

§ 5. 1. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Wydatki finansowane z otrzymanej dotacji muszą dotyczyć roku budżetowego, w którym dotacja została udzielona.

§ 6. 1. Miesięczną wysokość dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 ustala dotujący w drodze uchwały.

2. Do czasu określenia przez dotującego miesięcznej wysokości dotacji na dany rok budżetowy, zaliczki dotacji obliczane są na podstawie wysokości dotacji obowiązującej w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji. Za okres od 1 stycznia do czasu jej ustalenia zostanie dokonana korekta dotacji i jej wyrównanie.

§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia, że liczba uczniów szkół, o których mowa w § 2 ust. 2, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest inna od liczby uczniów na których wypłacono dotację, wówczas kolejna część dotacji korygowana jest o różnicę między wypłaconą a należną dotacją.

2. Ustala się sposób dokonania korekty dotacji, o której mowa w ust. 1:

1) w przypadku nadpłaty - potrącenie z następnych należnych części dotacji,

2) w przypadku braku takiej możliwości - osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do zwrotu nadpłaconej dotacji na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Rawiczu w terminie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych,

3) w przypadku niedopłaty - przekazanie z następnymi należnymi częściami dotacji lub w przypadku braku takiej możliwości przekazanie niedopłaty bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły.

Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji

§ 8. 1. Osoba prowadząca szkołę składa w Starostwie Powiatowym w Rawiczu roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu powiatu rawickiego, obejmujące informacje o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach, liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, kwocie dotacji należnej oraz otrzymanej, a także kwocie pozostającej do rozliczenia.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. W przypadku, gdy osoba prowadzi więcej niż jedną szkołę niepubliczną dotowaną z budżetu powiatu, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej z nich.

4. W przypadku zaprzestania działalności szkoły lub utraty uprawnień szkoły publicznej, osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu powiatu.

§ 9. 1. Dotacje niewykorzystane w całości, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu powiatu na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych

2. Od zwróconej po terminie dotacji naliczane będą odsetki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 10. 1. Dotowane jednostki zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków sfinansowanych z dotacji.

2. Każda z faktur (rachunków) i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki jednostki z udzielonej dotacji, powinna zawierać adnotację "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji (w jakiej części)......... otrzymanej z budżetu Powiatu Rawickiego w kwocie ….zł dotyczący ….(nazwa dotowanej jednostki)…...." oraz pieczęć i podpisy osoby prowadzącej jednostkę lub osoby upoważnionej przez tę osobę.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli

§ 11. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Kontrolę prawidłowości pobrania dotacji, w tym zgodności przedkładanej liczby uczniów z ich stanem rzeczywistym, przeprowadzają pracownicy Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Rawiczu. Kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji przeprowadza pracownik zatrudniony na Stanowisku d/s Kontroli w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.

3. Kontrola może być prowadzona jednoosobowo lub w zespole na podstawie upoważnienia Starosty Rawickiego.

4. Kontrola może być przeprowadzona po uprzednim, co najmniej 7 - dniowym pisemnym powiadomieniu osoby prowadzącej szkołę lub placówkę o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu kontroli. W przypadku gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych termin ten może być skrócony do 3 dni.

5. Kontrolujący, przed przystąpieniem do kontroli, okazuje kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

6. Upoważnieni pracownicy mają prawo wstępu do szkoły oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania, a także księgi uczniów oraz ich weryfikacji.

7. Kontrolujący mogą żądać w szczególności sporządzania odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.

8. W przypadku, gdy księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą dotowanej szkoły, osoba prowadząca zobowiązana jest zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi na czas kontroli w siedzibie dotowanej szkoły, celem weryfikacji wykorzystania dotacji.

10. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli,w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanej szkoły oraz Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

11. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

12. W ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia do Starosty Rawickiego pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń oraz zaleceń.

§ 12. W przypadku stwierdzenia, że dotacja była pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem osoba prowadząca szkołę zoobowiązana jest do jej zwrotu wraz z odsetkami w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXII/172/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Młynek


Załącznik do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/80/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 listopada 2015 roku.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zaistniała konieczność zmiany uchwały Nr XXII/172/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 października 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. W uchwale doprecyzowano tryb udzielenia i rozliczania dotacji oraz szczegółowo określono tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. W załącznikach do uchwały szczegółowo doprecyzowano zakres informacji, jakie zobligowane są złożyć szkoły niepubliczne do organu dotującego.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju


Maria Wojtkowiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »