| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie Statutu Sołectwa Ośno Górne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa

Rada Miejska w Sompolnie nadaje Statut Sołectwa Ośno Górne:

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Ośno Górne stanowi wspólnotę samorządową tego Sołectwa.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sompolno i działa w ramach jej osobowości prawnej.

3. Teren działania sołectwa obejmuje wsie: Marcinkowo, Ośno Dolne, Ośno Górne.

4. Obszar Sołectwa określony jest granicami oznaczonymi na mapie stanowiącej załącznik do Statutu.

5. Siedzibą Sołectwa jest miejsce urzędowania sołtysa.

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515);

2) uchwały Nr XXXIX/337/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Sompolno;

3) niniejszego Statutu.

§ 3. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Ośno Górne, w tym :

1 ) obszar sołectwa;

2 ) zakres zadań sołectwa;

3 ) organizację i zadania organów sołectwa;

4 ) zasady i tryb wyborów organów sołectwa;

5 ) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectw.

Rozdział 2.
Zakres działania Sołectwa

§ 4. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1 ) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa;

2 ) opiniowanie projektów aktów prawnych organów gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy wystąpi o to Rada Miejska bądź Burmistrz;

3 ) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego oraz mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

4 ) realizacja wydatków z budżetu gminy w zakresie określonym w statucie gminy;

5 ) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć i występowanie o podjęcie odpowiednich uchwał;

6 ) organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

7 ) współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa, głównie poprzez ułatwienie im kontaktów z wyborcami;

8 ) współpraca z organizacjami i instytucjami pozarządowymi;

9 ) dbałość o składniki mienia komunalnego ,jego właściwa eksploatacja oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem;

10 ) podtrzymywanie tradycji kulturowych na swoim terenie.

§ 5. Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez :

1 ) podejmowanie uchwał;

2 ) wydawanie opinii;

3 ) współpracę w organizacji spotkań radnych i Burmistrza z mieszkańcami sołectwa;

4 ) zgłaszanie wniosków do Burmistrza, Rady i jej komisji;

5 ) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnych form współzawodnictwa mieszkańców;

6 ) przyjmowanie wniosków;

7 ) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

Rozdział 3.
Zadania i kompetencje organów sołectwa

§ 6. 1. Organami sołectwa są :

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys.

2. Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie.

3. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys.

4. Rada Sołecka pełni funkcję opiniodawczo - doradczą.

Zebranie wiejskie

§ 7. 1. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom sołectwa posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

3. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim upoważnia do :

1) zabierania głosu w dyskusji;

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał;

3) głosowania;

4) zgłaszania kandydatur i kandydowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. W Zebraniu Wiejskim mogą również uczestniczyć Radni, Burmistrz lub jego przedstawiciele i inne zaproszone osoby.

5. W przypadku gdy przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba obecna na zebraniu jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz udzielenia stosownych wyjaśnień.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1 ) z własnej inicjatywy;

2 ) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej;

3 ) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu;

4 ) na pisemny wniosek Burmistrza;

5 ) na pisemny wniosek Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3. Jeżeli mimo złożonego wniosku w przypadkach określonych w § 8 ust 1 Sołtys w terminie 7 dni lub terminie późniejszym wskazanym przez wnioskodawcę nie zwołał Zebrania Wiejskiego, zebranie zwołuje Burmistrz, który w zarządzeniu ustala miejsce i termin, dzień i godzinę zebrania.

4. Burmistrz w formie zarządzenia zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej albo odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej. W zarządzeniu ustala miejsce i termin zebrania, porządek obrad oraz wyznacza przewodniczącego obrad.

§ 9. 1. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń sołectwa. Zawiadomienie wywiesza się na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust 1 określa w szczególności miejsce, termin oraz planowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zebranie może zostać zwołane w trybie pilnym. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym, że zawiadomienie o zebraniu wywiesza się na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim zawiadomieni zgodnie z wymogami Statutu oraz uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu; Dotyczy to także Zebrania Wiejskiego, na którym podejmowana jest uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

2. W przypadku braku w wyznaczonym terminie wymaganej liczby mieszkańców, zebranie przeprowadza się w drugim terminie, tj. 15 minut po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

3. Przez osobę uprawnioną do udziału w zebraniu rozumie się osobę, o której mowa w § 7 ust. 1 Statutu.

§ 11. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego, a nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej ,obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej najstarszy wiekiem.

4. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zwołanego zebrania wiejskiego i na zebraniu nie jest obecny żaden z członków Rady Sołeckiej, obradom zebrania przewodniczy wybrany przez zebranie uczestnik, mający prawo udziału w zebraniu.

5. Sołtys lub inna osoba przewodnicząca obradom zebrania przygotowują porządek obrad i poddają go pod głosownie na początku Zebrania Wiejskiego.

6. Na osobach, o których mowa w ust. 5 spoczywa obowiązek zorganizowania Zebrania Wiejskiego, w szczególności zapewnienia protokołowania jego przebiegu.

7. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Burmistrz może wyznaczyć pracownika Urzędu Miejskiego do kontaktu z sołectwem.

§ 12. 1. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego uprawniony jest do decydowania o :

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;

2) udzieleniu głosu poza kolejnością;

3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców;

4) odebrania głosu;

5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

6) poddaniu wniosku pod głosowanie;

7) żądania zachowania powagi od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków.

2. O ile przepisy ustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygnięcia nie zapadają; stosowną informację w tym przedmiocie zamieszcza się w protokole z zebrania oraz na dokumencie, który był poddany rozstrzygnięciu przez zebranie.

3. Uchwały, opinie i wnioski Zebrania Wiejskiego podpisuje osoba przewodnicząca obradom Zebrania Wiejskiego i protokolant. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokoły podpisują przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego i protokolant.

§ 14. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach sołectwa.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

1) wybór i odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej;

2) rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa;

3) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym będącym w dyspozycji sołectwa oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego źródła;

4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;

5) określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Sołtysa, Rady Sołeckiej lub członków Zebrania Wiejskiego.

3. Do zakresu zadań Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; W tym celu Zebranie Wiejskie może powołać specjalne komisje, określając ich zadania.

4. Komisje, o których mowa w ust. 3 są upoważnione do:

1) żądania wyjaśnień;

2) przeglądania dokumentów;

3) przeprowadzania oględzin.

5. Zebranie Wiejskie może stanowić o nawiązywaniu współpracy z sąsiednimi sołectwami w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć; W tym celu może podejmować uchwały określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

Sołtys i Rada Sołecka

§ 15. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

1) zwoływanie Zebrania Wiejskiego, zawiadomienie o jego terminie i miejscu; nie dotyczy to Zebrania Wiejskiego zwoływanego w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;

3) składanie sprawozdań z działalności w trakcie Zebrania Wiejskiego;

4) reprezentowanie sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza;

5) gospodarowanie mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwa,

6) organizowanie wspólnych prac mieszkańców sołectwa przy przedsięwzięciach społecznie użytecznych oraz samopomocy mieszkańców, w szczególności dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub niepełnosprawnością;

7) podawania do wiadomości mieszkańców - w sposób zwyczajowo przyjęty - komunikatów i publikacji przekazanych przez Burmistrza lub Urząd Miejski;

8) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Burmistrza;

9) posiadanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sołectwa obejmującego w szczególności: Statut, uchwały Zebrania Wiejskiego, protokoły obrad Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej;

10) doręczanie mieszkańcom sołectwa ogłoszeń i innych pism w zwyczajowo przyjęty sposób,

11) bieżący nadzór nad działalnością świetlicy i mienia znajdującego się na terenie sołectwa.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej, na których może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa.

4. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Skarbnikowi Gminy preliminarz wydatków na rok następny.

5. Sołtys może otrzymywać dietę i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.

§ 16. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Działalność organów Sołectwa i Rady Sołeckiej jest jawna.

3. Działalność w organach sołectwa i Radzie Sołeckiej ma charakter społeczny.

4. Rada Sołecka liczy od 2 do 6 członków.

5. Liczbę członków wchodzących w skład Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie przed dokonaniem wyboru Rady Sołeckiej w formie uchwały; liczba członków Rady Sołeckiej jest ustalana na daną kadencję.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są zwoływane przez Sołtysa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

7. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje projekty uchwał w sprawach rozpatrywanych przez Zebranie Wiejskie;

2) opracowuje projekty programów pracy sołectwa;

3) inicjuje udział społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów sołectwa;

4) organizuje wykonanie uchwał oraz kontroluje ich wykonanie;

5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

8. Sołtys nie jest członkiem Rady Sołeckiej.

9. Sołtys może upoważnić osobę wchodzącą w skład Rady Sołeckiej do zastępowania go w jego obowiązkach.

§ 17. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do chwili nowych wyborów.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ulega zakończeniu przed upływem kadencji :

1) z chwilą śmierci;

2) z chwilą odwołania w trybie określonym w § 18 Statutu;

3) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji;

4) z chwilą utraty prawa wybierania.

§ 18. 1. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą występować mieszkańcy sołectwa, których wniosek poprze co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, poprzez złożenie podpisu pod wnioskiem. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Burmistrza.

2. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może wystąpić Burmistrz lub Rada Miejska z własnej inicjatywy, jeśli :

1) Sołtys nie wywiązuje się z obowiązków statutowych;

2) Sołtys lub członek Rady Sołeckiej dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska;

3) zachodzi inna przyczyna powodująca długotrwałą niemożność pełnienia funkcji przez Sołtysa, czy też członka Rady Sołeckiej.

3. O odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys z własnej inicjatywy, jeśli :

1) członek Rady Sołeckiej dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska;

2) zachodzi inna przyczyna powodująca długotrwałą niemożność pełnienia funkcji przez członka Rady Sołeckiej.

4. Osobę objętą wnioskiem o odwołanie Burmistrz powiadamia o terminie i miejscu zebrania na piśmie; powiadomienie powinno być również dostarczone do wiadomości Rady Miejskiej.

5. Na prośbę osoby objętej wnioskiem o odwołanie, przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego obowiązany jest umożliwić jej złożenie wyjaśnień przed głosowaniem w sprawie odwołania.

6. W celu przeprowadzenia głosowania Zebranie Wiejskie powołuje komisję skrutacyjną, do której stosuje się § 26 Statutu.

7. Głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie "za" (głos za odwołaniem ) lub "przeciw" (głos przeciw odwołaniu ) na karcie do głosowania.

§ 19. 1. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji Sołtys, a także członek Rady Sołeckiej może wykonywać swoje obowiązki do dnia wyboru nowego Sołtysa lub nowego członka Rady Sołeckiej.

2. Podstawą do wykonywania obowiązków , o których mowa w ust. 1 jest pisemne wyrażenie zgody osoby pełniącej dotychczas funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej złożone Burmistrzowi najpóźniej w dniu rezygnacji z pełnionej funkcji.

Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych przez właściwy organ wyborczy.

§ 21. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

§ 22. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.

2. Sołtys może zwrócić się do osoby biorącej udział w głosowaniu o złożenie oświadczenia co do zamieszkania na terenie sołectwa.

§ 23. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie posiadającej prawo wybierania.

§ 24. 1. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

2. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego zwołanego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać :

1 ) stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego;

2 ) dyskusję nad sprawozdaniem;

3 ) powołanie komisji skrutacyjnej;

4 ) zgłoszenia kandydatur na Sołtysa;

5 ) określenie uchwałą Zebrania Wiejskiego liczby członków Rady Sołeckiej;

6 ) zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;

7 ) przeprowadzenie głosowania.

§ 25. 1. Wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

2. Kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej spośród stałych mieszkańców sołectwa zgłaszają ustnie podczas Zebrania Wiejskiego osoby uprawnione do głosowania.

3. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można także zgłaszać na piśmie z podpisami zgłaszających uprawnionych do głosowania.

4. Przewodniczący zebrania pyta każdego z kandydatów, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej oraz spełnieniu wymogów w zakresie prawa wybierania zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, zgłasza Zebraniu Wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej; Zgoda osoby kandydującej może być wyrażona na piśmie, jeżeli kandydujący nie jest obecny na zebraniu.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych członków Zebrania Wiejskiego w głosowaniu jawnym.

6. Uprawnieni mieszkańcy głosują na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wyłącznie osobiście podczas Zebrania Wiejskiego.

§ 26. 1. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa bądź do Rady Sołeckiej.

3. Wybór członków komisji odbywa się jawnie, a przeprowadza go przewodniczący zebrania.

4. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów; komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

5. Do zadań komisji w ramach przeprowadzenia głosowania należy :

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia głosowania i warunków ważności głosu;

2) przygotowanie kart do głosowania i rozdanie uprawnionym uczestnikom zebrania;

3) zebranie kart do głosowania do urny;

4) ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie;

5) sporządzenie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

6. Protokół podpisują przewodniczący komisji oraz jej członkowie i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

7. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego.

§ 27. 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

2. W lokalu zebrania wydziela się miejsce zapewniające tajność głosowania.

3. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania. Komisja otrzymuje karty do głosowania od pracowników Urzędu Miejskiego uczestniczących w zebraniu.

§ 28. 1. Uczestnik zebrania otrzymuje od komisji karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rada Miejska w Sompolnie.

2. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania wpisuje komisja. Kandydatury zapisuje się na karcie według kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie "za" (głos za kandydaturą) lub "przeciw" (głos przeciw kandydaturze ) na karcie do głosowania: jednego z kandydatów na Sołtysa, od jednego do kilku kandydatów na członka Rady Sołeckiej, nie więcej niż ustalony skład Rady Sołeckiej.

4. Nieważne są głosy :

1) oddane na kartach całkowicie przedartych;

2) oddane na kartach nieopatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Sompolnie;

3) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca pozostawił więcej niż jedno nieskreślone nazwisko wśród kandydatów na Sołtysa;

4) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca pozostawił więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej;

5) oddane na kartach do głosowania, na których umieszczono inne nazwiska kandydatów , niż osoby ubiegające się o wybór;

6) oddane na kartach zniszczonych w stopniu uniemożliwiającym odczytanie nazwisk wszystkich kandydatów.

5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

6. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania.

§ 29. 1. Osoba wybrana na Sołtysa powinna uzyskać największą liczbę głosów "za".

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów przeprowadza się powtórne głosowanie.

3. Jeżeli w ponownym głosowaniu największa liczba głosów nadal będzie równa dla kilku kandydatów, wówczas przeprowadza się spośród tych kandydatów dalsze ponowne głosowanie. Taką procedurę kolejnych głosowań przeprowadza się do uzyskania wyboru Sołtysa.

4. Jeżeli na Sołtysa kandyduje tylko jedna osoba głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie " za" (głos za kandydaturą) lub "przeciw" (głos przeciw kandydaturze) na karcie do głosowania, z tym, że za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, jeżeli uzyskał większość głosów "za".

5. W przypadku Sołtysa, który przestał pełnić funkcję z przyczyn określonych w § 17 ust. 3, a także w przypadku niewyrażenia zgody na wykonywanie obowiązków do dnia wyboru Sołtysa, Burmistrz, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, wyznacza spośród mieszkańców Sołectwa osobę posiadającą prawo wybieralności, która - za jej zgodą - będzie pełnić obowiązki Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

§ 30. Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów .

§ 31. 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 17 ust. 3, Burmistrz w terminie nie późniejszym niż miesiąc od jego wystąpienia, zarządza właściwe wybory.

2. Do wyborów jak w ust. 1 stosuje się przepisy Statutu dotyczące wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 32. Przejęcie obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa następuje protokolarnie z udziałem pracownika Urzędu Miejskiego łącznie z wydaniem dokumentacji Sołectwa, pieczęci i tablicy oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa.

§ 33. 1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Sołectwa ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia niniejszego Statutu.

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od dnia wyborów. Przekroczenie tego terminu powoduje oddalenie protestu.

4. Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której :

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie mającej wpływ na dokonany wybór, uznaje nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Burmistrza do wyznaczenia nowego terminu wyborów, albo

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa i oddala protest.

5. Dalsze odwołanie w trybie protestu wyborczego nie przysługuje; Osoba, której protest został oddalony może wdrożyć procedurę przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 270; ze zm.).

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa Sołectwa

§ 34. 1. Wszystkie prawa rzeczowe przysługujące dotychczas Sołectwu pozostają nienaruszone.

2. Burmistrz może przekazać Sołectwu- jeśli wymagają tego przepisy prawa za zgodą Rady Miejskiej - składniki mienia komunalnego i określić sposób korzystania z nich.

§ 35. 1. W przypadku przeznaczenia środków finansowych na działalność sołectwa w budżecie gminy, sołectwo gospodaruje tymi środkami w ramach budżetu gminy.

2. Środki przyznane w ramach funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

3. Dochody ze składników mienia komunalnego użytkowanego przez sołectwo winny być przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.

4. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa, o ile Rada Miejska nie postanowi inaczej.

5. Sołtys przekazuje Burmistrzowi dokumenty finansowo - księgowe w terminie do 7 dni od ich otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania, nie później niż przed terminem płatności.

6. Według stanu na koniec każdego roku przeprowadzana jest inwentaryzacja majątku ujętego w ewidencji ilościowo - wartościowej oraz ewidencji ilościowej prowadzonej przez sołectwo.

7. Obsługę finansową i księgową sołectwa zapewnia Burmistrz.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola nad działalnością sołectwa

§ 36. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania kontroli organów sołectwa oraz uczestniczenia w ich posiedzeniach.

4. Organy nadzoru sygnalizują sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonania nadzoru wewnętrznego oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 37. 1. Sołtys lub inna osoba przewodnicząca obradom Zebrania Wiejskiego obowiązana jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia wraz z protokołem zebrania.

2. Burmistrz rozpatruje uchwały w terminie 14 dni. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego jest sprzeczna z prawem, Burmistrz wstrzymuje jej wykonanie i przekazuje ją do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w celu zajęcia ostatecznego stanowiska.

3. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały orzeka Rada Miejska w formie uchwały, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały.

4. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego na okres nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli wykonanie takiej uchwały wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.

5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada Miejska nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania w drodze własnej uchwały, że uchwała Zebrania Wiejskiego została wydana z naruszeniem prawa.

Postanowienia końcowe

§ 38. 1. Działające w dniu wejścia w życie przepisów niniejszego Statutu organy: Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.

2. Do przedterminowych i uzupełniających wyborów organów Sołectwa stosuje się przepisy niniejszego Statutu.

3. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

4. W sprawach spornych postanowienia niniejszego statutu interpretuje wiążąco Burmistrz.

§ 39. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 40. Traci moc UchwałaNr IX/2/91 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie Statutu Mieszkańców Sompolna i Statutów Samorządu Mieszkańców Wsi.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE


Ryszard Nowakowski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/74/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »