Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/242/15 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Objezierze - Bogdanowo - Kowalewko, gmina Oborniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r., poz. 1515 tekst jednolity) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity - ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Objezierze - Bogdanowo - Kowalewko, gmina Oborniki, zwany dalej "planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu opracowany w skali 1 : 5 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej "rysunkiem";

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1) elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć budowlę techniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi i infrastrukturą techniczną, stanowiącą urządzenie prądotwórcze przetwarzające energię wiatru na energię elektryczną;

2) terenach komunikacji - należy przez to rozumieć drogi publiczne;

3) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R;

2) teren rolniczy przeznaczony do zalesień, oznaczony na rysunku planu symbolem RL;

3) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych;

2) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

3) zakaz oświetlania zrealizowanych na obszarze planu obiektów w sposób ujemnie wpływający na drogi położone w sąsiedztwie.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

1) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami o ochronie środowiska;

2) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami o odpadach;

3) zachowania ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego;

4) zachowania istniejących cieków i rowów - urządzeń melioracji, jako otwartych z dopuszczeniem realizacji przepustów w miejscach przecięć z drogami oraz przebudowy przy założeniu zachowania celu, dla jakiego zostały one zbudowane;

5) w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi lub rowów, uwzględnienie przepisów dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

6) na terenach komunikacji nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami o odpadach;

7) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

8) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej lub drogowej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicach zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego (obszar AZP 48-26/39,77) ujętego w gminnej ewidencji zabytków, wskazanego na rysunku planu, obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, przy czym przed wydaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

§ 7. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia 11, 15.

§ 9. Na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku symbolami 1R, 2R, 3R, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) zachowanie rolniczego sposobu zagospodarowania, istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;

2) zachowanie istniejącego systemu melioracji;

3) dopuszczenie wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów;

4) dopuszczenie wyznaczania dróg gruntowych stanowiących dojazdy do pól i sieci infrastruktury technicznej;

5) zakaz lokalizacji budynków i budowli;

6) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypadków wynikających z potrzeb prowadzenia gospodarki rolnej;

7) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacji, w tym znajdujących się poza granicami planu;

8) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6.

§ 10. Na terenie rolniczym przeznaczonym do zalesień, oznaczonym na rysunku planu symbolem RL, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) zachowanie dotychczasowego zachowania terenu z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) dopuszczenie zalesienia na podstawie planu zalesienia;

3) zakaz lokalizacji budynków i budowli;

4) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacji znajdujących się poza granicami planu;

5) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6.

§ 11. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację drogi klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3) sytuowanie na terenie drogi jezdni o dwóch pasach ruchu, co najmniej jednostronnego chodnika lub drogi pieszo-rowerowej, albo realizację pieszo jezdni;

4) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt. 3, elementów infrastruktury transportowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się nakaz uwzględniania zapisów wynikających z koncesji obejmującej obszar planu na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego koncesja "Szamotuły" nr 19/99/p z dnia 07.07.1999 r. - ważnej do dnia 07.07.2016 r. ustalonej na podstawie przepisów odrębnych.

§ 13. W planie:

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 14. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli na terenach oznaczonych na rysunku symbolami R oraz RL.

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, z zewnętrznym układem transportowym;

3) parametry elementów infrastruktury transportowej zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;

4) stosowanie organizacji ruchu i rozwiązań umożliwiających sprawne i najmniej kolizyjne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu;

5) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji deszczowej, ziemi lub rowów, z uwzględnieniem § 5 pkt 5;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

4) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako kablowych.

§ 17. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 18. Dla terenu objętego planem ustala się 0% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/242/15
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik mapowy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/242/15
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 25 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonegow miejscowościach Objezierze - Bogdanowo - Kowalewko, gmina Oborniki.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga co następuje:

1) w związku z tym, że do wyłożonego w terminie 16 września 2015r. do 16 października 2015r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Objezierze - Bogdanowo - Kowalewko, gmina Oborniki nie wniesiono uwag do dnia 04 listopada 2015r., rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu ww. planu jest bezprzedmiotowe.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/242/15
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 25 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu położonego w miejscowościach Objezierze - Bogdanowo - Kowalewko, gmina Oborniki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 tekst jednolity ze zm.) Rada Miejska w Obornikach, w oparciu o obowiązujące przepisy, rozstrzyga co następuje:

1) sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

a) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie prowadzić będą właściwe jednostki gminne,

b) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, gazociągowej, ciepłowniczej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz na podstawie przepisów odrębnych,

c) zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a także zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz z przepisami odrębnymi,

d) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy wieloletniej prognozy finansowej gminy Oborniki,

e) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Oborniki,

f) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje;

2) zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie, finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

a) wydatki z budżetu gminy,

b) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

- dotacji unijnych,

- dotacji samorządu województwa,

- dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

- kredytów i pożyczek bankowych,

- innych środków zewnętrznych,

c) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - "PPP", a także właścicieli nieruchomości.


Uzasadnienie

1. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr VI/65/15 z dnia 27 lutego 2015r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Objezierze - Bogdanowo - Kowalewko, gmina Oborniki.

2. Teren objęty granicą opracowania miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 154,46 ha.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 tekst jednolity ze zmianami), została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu, przewidziana w art. 17.

4. Stosownie do art. 17 pkt 1) ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu ukazało się w "GAZECIE POWIATOWEJ ZIEMIA OBORNICKA" w dniu 19 sierpnia 2014r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Obornikach w dniach od 20 sierpnia 2014r. do 20 września 2014r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. Ponadto organ pismem z dnia 19 sierpnia 2014r. przesłał ww. obwieszczenie do sołtysa wsi Objezierza, Bogdanowa i Kowalewka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

5. W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu nie został złożony żaden wniosek do projektu miejscowego planu.

6. Stosownie do art. 17 pkt 2) ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem nr UGG.6722.7.2014 z dnia 19 sierpnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zostały zawiadomione instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.

7. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismo nr WOO-III.411.363.2014.AK.1 z dnia 11 września 2014r. oraz od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach pismo nr ON.NS-60-59/2014 z dnia 02 września 2014r.

8. Uchwałą Nr IV/28/14 Rada Miejska w Obornikach z dnia z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniła uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Nr LI/654/14 w dniu z dnia 08 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki, wyłączając z opracowania miejscowego planu część terenu.

9. Zgodnie z art. 17 pkt 4) sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy.

10. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

a) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m. in. w § 4 tekstu uchwały, dotyczącym zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wprowadzając zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz urządzeń reklamowych,

b) uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w § 5 tekstu uchwały, dotyczącym zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz w § 13 tekstu uchwały, dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,

c) uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustalając na obszarze planu strefę ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której ustalenia zawarte zostały w § 6 tekstu uchwały,

d) uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez m. in. zapisy projektu planu, dotyczące kształtowania nowej zieleni oraz poprawy stanu środowiska, wyznaczając strefy, na których można lokować nasadzenia zieleni umożliwiające rozwój środowiskotwórczych elementów w gminie, korzystnie wpływający na skład powietrza atmosferycznego a tym samym jakość życia mieszkańców,

e) nie określa sposobów uwzględnienia walorów ekonomicznych, w związku z tym, że na omawianym terenie funkcjonują jedynie grunty orne oraz kilka lokalnych dróg,

f) uwzględnia prawo własności do nieruchomości,

g) nie wyznacza obszarów przeznaczonych do funkcjonowania istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

h) uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez określenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zgodnie z ustaleniami § 10 i § 14,

i) uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez ustalenia zawarte m. in. w § 15 tekstu uchwały, dotyczącym zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

j) został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych,

k) uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez m. in. ustalenia w § 5 tekstu uchwały dotyczące zachowania odpowiednich warunków wilgotnościowych w glebie, mające korzystny wpływ na stan i ilość wód powierzchniowych i podziemnych.

11. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu miejscowego planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

12. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wyznacza terenów przeznaczonych pod lokalizację nowej zabudowy, w związku z tym nie przedstawia się sposobu realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

13. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonej uchwałą Nr XXX/370/13 Rady Gminy Oborniki z dnia 25 lutego 2013 roku, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

14. Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z brakiem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz produkcyjną nie wystąpi wzrost przychodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Spośród zadań własnych gminy związanych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, bezpośredni wpływ na budżet gminy mieć zadania dotyczące dróg publicznych.

15. Na podstawie art. 17 pkt 6) lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Obornik uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie miejscowego planu rozwiązań, od właściwych organów/instytucji.

16. Na podstawie art. 17 pkt 6) lit. b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Obornik uzgodnił projekt miejscowego planu z właściwymi organami/instytucjami.

17. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 01 lipca 2015r. do 31 lipca 2015r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu, ukazało się w gazecie "GAZECIE POWIATOWEJ ZIEMIA OBORNICKA" w dniu 23 czerwca 2015r. oraz na stronie internetowej Urzędu, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w dniach od 23 czerwca 2015r. do 18 sierpnia 2015r.

18. W dniu 13 lipca 2015r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którą nikt nie przybył.

19. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia 17 sierpnia 2015r., nie wpłynęły uwagi do projektu miejscowego planu.

20. Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożono Radzie Miejskiej w Obornikach projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

21. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe