reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 10 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej zarządzeniami:

- Nr 4/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 15 stycznia 2015 r.,

- Nr 9/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 11 lutego 2015 r.,

- Nr 13/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 16 marca 2015 r.,

- Nr 17/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 marca 2015 r.,

- Nr 21/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 7 maja 2015 r.,

- Nr 24/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 19 maja 2015 r.,

- Nr 29/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29 czerwca 2015 r.,

- Nr 33/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 21 lipca 2015 r.,

- Nr 36/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 28 lipca 2015 r.,

- Nr 39/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 sierpnia 2015 r.,

- Nr 40/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 26 sierpnia 2015 r.,

- Nr 42/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 września 2015 r.,

- Nr 45/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r.,

- Nr 46/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 25 września 2015 r.,

- Nr 47/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 30 września 2015 r.,

- Nr 49/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 października 2015 r.,

- Nr 50/2015 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 12 października 2015 r.

oraz uchwałami:

- Nr III/27/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.,

- Nr IV/33/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 26 lutego 2015 r.,

- Nr V/43/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2015 r.,

- Nr VII/46/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 czerwca 2015 r.,

- Nr X/66/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 sierpnia 2015 r.,

- Nr XI/75/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015 r.,

- Nr XII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę 9.358,20 zł

tj. do kwoty 32.596.155,36 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.523,00 zł

tj. do kwoty 30.997.672,16 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.164,80 zł

tj. do kwoty 1.598.483,20 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11.523,00 zł

tj. do kwoty 4.779.096,16 zł

3) w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 3 zmniejsza się środki na finansowanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.164,80 zł

tj. do kwoty 1.003.483,20 zł

4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 9.358,20 zł

tj. do kwoty 33.660.117,36 zł

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.264,20 zł

tj. do kwoty 29.309.407,36 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.094,00 zł

tj. do kwoty 4.350.710,00 zł

5) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11.523,00 zł

tj. do kwoty 4.779.096,16 zł

6) w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.094,00 zł

tj. do kwoty 1.259.154,00 zł

7) w załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2015:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę 11.523,00 zł,

tj. do kwoty 87.846,00 zł,

- dz. 754 rozdz.75412 § 6297 zmniejsza się o kwotę 2.164,80 zł,

tj. do kwoty 1.003.483,20 zł,

8) w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2015:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

tj. do kwoty 120.990,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 zwiększa się o kwotę 1.523,00 zł,

tj. do kwoty 21.523,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75405 § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.258,80 zł,

tj. do kwoty 741,20 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł,

tj. do kwoty 4.800,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 zmniejsza się o kwotę 2.164,80 zł,

tj. do kwoty 1.003.483,20 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6068 zmniejsza się o kwotę 541,20 zł,

tj. do kwoty 250.870,80 zł,

9) w załączniku Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1/dochody

- dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększa się o kwotę 11.523,00 zł,

tj. do kwoty 87.846,00 zł,

2/wydatki

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

tj. do kwoty 70.990,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 zwiększa się o kwotę 1.523,00 zł,

tj. do kwoty 10.196,00 zł,

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł;

tj. do kwoty 4.800,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę zmniejsza się o kwotę 2.164,80 zł;

tj. do kwoty 1.003.483,20 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę zmniejsza się o kwotę 541,20 zł;

tj. do kwoty 250.870,80 zł,

Załącznik Nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 prostuje się błędy pisarskie w załączniku Nr 2 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015:

- na stronie 23 wpisano w rubryce 5 - Oświata i wychowanie - plan przed zmianą kwotę 125.000,00 zł,

winno być 69.000,00 zł,

- na stronie 23 wpisano w rubryce 6 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan przed zmianą kwotę 167.300,00 zł,

winno być 170.000,00 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 9.358,20 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.523,00 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.164,80 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 9.358,20 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.264,20 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.094,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup samochodu strażackiego po kosztach wyższych o kwotę 2.094,00 zł

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł;

tj. do kwoty 4.800,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę zmniejsza się o kwotę 2.164,80 zł;

tj. do kwoty 1.003.483,20 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego 4x4 z wyposażeniem przez Gminę zmniejsza się o kwotę 541,20 zł;

tj. do kwoty 250.870,80 zł,

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama