| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Przedczu

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 15 ust 1 i 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015 r. Poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M. P. z 2015r. poz. 735) - Rada Miejska w Przedczu u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Przedecz wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Przedecz wynoszą:

1. Przy sprzedaży od każdej wystawionej sztuki

konie i bydło - 7,00 zł

trzoda chlewna powyżej 6 m-cy - 7,00 zł

2. Przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu, platformy, przyczepy:

przy sprzedaży prosiąt - 9,00 zł

przy sprzedaży innych towarów - 9,00 zł

3. Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru małych ilości warzyw, jagód, grzybów, kwiatów itp.(od wózka, roweru lub osoby) - 6,00 zł

4. Za sprzedaż towarów ze straganu (3 mb) - 13,00 zł

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej prowadzić będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu (inkasent), w którego imieniu działają upoważnieni pracownicy.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

4. Inkasent zobowiązany jest wydać stosowne pokwitowanie uiszczenia opłaty targowej na podstawie druku ścisłego zarachowania.

5. Opłata targowa stanowi dochód budżetu Gminy Przedecz i podlegać będzie odprowadzeniu w całości dwa razy w miesiącu w okresach:

- na 15 danego miesiąca;

- na ostatni dzień miesiąca.

6. Przyjmuje się termin przekazania pobranej opłaty do trzech dni od zakończenia wskazanych wyżej okresów.

7. Inkasent otrzyma z tytułu poboru opłaty targowej wynagrodzenie w wysokości 90% pobranych opłat (kwota brutto).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 27 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »