| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/95/15 Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460, poz. 870, poz. 774 i poz. 1336) Rada Gminy Kaźmierz, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/189/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 95 poz. 1404).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Arleta Wojciechowska


Załącznik do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 listopada 2015 r.

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ

Lp.

Wyszczególnienie opłat

Stawka opłat za 1m2 zajętego pasa drogowego

1.

1) Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

a) za zajęcie jezdni:

- do 50% szerokości jezdni

- powyżej 50% szerokości jezdni

b) za zajęcie chodnika, placu, zatoki postojowej i autobusowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszego

c) za zajęcie pobocza drogi, pasa zieleni i innego elementu pasa drogowego

2) Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury "ostatniej mili" *:

a) za zajęcie jezdni:

- do 50% szerokości jezdni

- powyżej 50% szerokości jezdni

b) za zajęcie chodnika, placu, zatoki postojowej i autobusowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszego

c) za zajęcie pobocza drogi, pasa zieleni i innego elementu pasa drogowego

3,00 zł/dzień

7,00 zł/dzień

3,00 zł/dzień

2,00 zł/dzień

0,05 zł/dzień

0,08 zł/dzień

0,05 zł/dzień

0,05 zł/dzień

2.

1) Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej **:

a) na drogowych obiektach inżynierskich (np. most, przepust, kładka)

b) w pozostałych pasach drogowych

2) Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury "ostatniej mili"*, **:

a) na drogowych obiektach inżynierskich (np. most, przepust, kładka)

b) w pozostałych pasach drogowych

180,00 zł/rok

25,00 zł/rok

5,00 zł/rok

0,50 zł/rok

3.

1) Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych**

2) Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, będących infrastrukturą "ostatniej mili" *, **

0,50 zł/dzień

0,05 zł/dzień

4.

1) Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam ***

2). Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam związanych z infrastrukturą "ostatniej mili" *, ***

2,00 zł/dzień

0,20 zł/dzień

5.

1) Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 (np. koperty parkingowe, punktu handlowe nie będące obiektami budowlanymi itp.)

2) Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 (np. koperty parkingowe, punktu handlowe nie będące obiektami budowlanymi itp.) związane z infrastrukturą "ostatniej mili"

0,50 zł/dzień

0,05 zł/dzień

*infrastruktura "ostatniej mili" - infrastruktura telekomunikacyjna
w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, poz.243 ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzła telekomunikacyjnego regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumienia art. 2 pkt 50 tej ustawy

** stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu/urządzenia

*** stawka za 1 m2 powierzchni reklamy


Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/95/15

Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 16 listopada 2015r.

Zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi
w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Stawki opłat ustalone na podstawie dotychczasowej uchwały Nr XXXVI/189/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych zostały podzielone z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni oraz rodzaju terenu, co nie znajduje uzasadnienia w aktualnie obowiązujących przepisach.

W trosce o swoich mieszkańców oraz rozwój naszego regionu, zgodnie z sugestią Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 sierpnia 2015r., wprowadzone zostały preferencyjne stawki za zajęcie pasa drogowego na potrzeby umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, które na skalę całej Gminy stanowią istotny składnik kosztu budowy infrastruktury "ostatniej mili". Zbyt wysokie koszty mogą stanowić barierę dla budowy tego rodzaju infrastruktury na terenie naszej Gminy, w szczególności szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwia mieszkańcom dostęp do sieci Internetu o wysokich przepływnościach. W ocenie Rady Gminy budowa szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej podnosi wartość ekonomiczną
i gospodarczą miejscowości, co pozwala na skuteczną promocję Gminy, jak również rozwój
i komfort życia mieszkańców oraz ich aktywizację w zakresie przedsiębiorczości. Rozwój szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych ułatwi również Gminie realizowanie projektów z udziałem dofinansowania ze środków publicznych (w tym środków Unii Europejskiej).

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »