| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/172/15 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515), art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Mosina.

§ 2. Określa się wysokość stawek opłaty targowej na 2016 r. w następujących wysokościach:

1)

od sprzedaży z własnego straganu ustawionego na wyznaczonym stanowisku

15,00 zł

2)

od sprzedaży z ręki, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

3)

od sprzedaży z samochodu osobowego

18,00 zł

4)

od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą

25,00 zł

5)

od sprzedaży z samochodu ciężarowego

54,00 zł

§ 3. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni "Zakład Usług Komunalnych" Spółka z o. o. w Mosinie, z siedzibą ul. Sowiniecka 6G w Mosinie.

§ 4. Pobraną opłatę targową "Zakład Usług Komunalnych" Spółka z o. o. w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 5. Wynagrodzenie za inkaso dla "Zakładu Usług Komunalnych" Spółka z o. o. w Mosinie wynosi 5 % pobranych kwot opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2016.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie


Małgorzata Kaptur


Uzasadnienie

Art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że rada gminy może wprowadzić opłatę targową, którą pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Ponadto rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania, poboru, terminy płatności i wysokość opłaty targowej. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł dziennie.

Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować podział opodatkowanych czynności zapisany w § 1, a wysokość opłaty za dokonywane czynności pozostawić
na poziomie roku 2015.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 24/1411/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. stwierdziło nieważność Uchwały Nr XXI/146/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. W związku z tym został przygotowany nowy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, który uwzględnia wskazania RIO w Poznaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »