| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Drawsko

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości: 17.747.182,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie: 17.363.220,-

2. dochody majątkowe w kwocie: 383.962,-

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości: 17.160.964,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości: 16.591.341,-

2. wydatki majątkowe w wysokości: 569.623,- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości: 586.218,-, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 80.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 666.218,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 81.338,- przeznacza się na realizację

1. programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.100,-

2. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.238,- zgodnie z załącznikiem 9.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90.000,-

2. celowe w wysokości 115.200,- w tym:

1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 78.200,-

2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.000,-

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 500.000,- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

§ 14. Ustala się kwotę 500.000,- do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania.

§ 15. Ustala się kwotę 80.000,-, do której Wójt może udzielać pożyczek i upoważnia się Wójta do ich udzielania.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

1. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,-

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko


Edward Wiewiórka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1 zał.1 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - DOCHODY NA 2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2 zał.2 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - WYDATKI NA 2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3 zał.3 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4 zał.4 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - DOCH,WYDATKI ADMINISTR.RZĄDOWA NA 2016


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5 zał.5 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - DOCH,WYDATKI ZADANIA WŁASNE NA 2016


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

6 zał.6 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - DOTACJE UDZIELONE NA 2016


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

7 zał.7 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - INWESTYCJE NA 2016


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

8 zał.8 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - DOCH,WYDATKI OCHR.ŚRODOW NA 2016


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

9 zał.9 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - DOCH,WYDATKI AA NA 2016


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

10 zał.10 do uchwały Nr XIV-95-2015 z dnia 09.12.2015 - FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »