| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz.1515ze zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola spełniające wymagania określone w art.90 ust.1b ustawy o systemie oświaty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie art.90 ust.1d tej ustawy otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaraczewo, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego dotacja nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaraczewo.

2. Niepublicznym przedszkolem niespełniającym warunków określonych w art.90 ust.1b ustawy o systemie oświaty przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Jaraczewo wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że dotacja na ucznia niepełnosprawnego dotacja nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaraczewo.

§ 3. 1. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające wymogi określone w art.90 ust.1c ustawy o systemie oświaty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie art.90 ust.1d tej ustawy otrzymuje na kazdego ucznia, objętego tą formą wychowania przedszkolnego, dotację z budżetu Gminy Jaraczewo w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Jaraczewo, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że dotacja na niepełnosprawnego ucznia nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaraczewo.

2. Osoby prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust.7 ustawy o systemie oświaty, niespełniajaca warunków, o których mowa w art.90 ust.1c tej ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, dotację z budżetu Gminy Jaraczewo w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaraczewo, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że dotacja na niepełnosprawnego ucznia nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaraczewo.

§ 4. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art.71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Gminy Jaraczewo, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jaraczewo.

§ 5. Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 6. 1. Warunkiem otrzymania dotacji wymienionych w przepisach poprzedzających jest złożenie do Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku zawierającego planowaną liczbę uczniów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 winien być sporządzony odrębnie dla każdej placówki wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

3. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy zarówno szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego występujących po raz pierwszy o przyznanie dotacji jak i tych, które z dotacji już korzystają.

4. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w §2 i §3 będących podstawą naliczenia dotacji, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetu.

5. Dotację obliczaną na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Jaraczewo na dany rok budżetowy nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy za styczeń tego samego roku.

§ 7. 1. Przyznanie dotacji na dany miesiąc następuje na podstawie wniosku złożonego do Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca zawierającego informacje:

1) o liczbie uczniów na podstawie przebiegu nauczania według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca zgodnie z wzorem wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

2) o faktycznej liczbie uczniów według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego zgodnie z wzorem stanowiącym złącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku braku działalności w okresie wakacyjnym tj. za miesiąc lipiec i sierpień, dotacja przysługuje na liczbę uczniów za miesiąc czerwiec.

§ 8. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły jest obowiązana przekazać do Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo pisemne roczne rozliczenie przyznanej dotacji za okres od stycznia do grudnia w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

2. Kontrolę przeprowadzają osoby na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo.

3. O zamiarze kontroli kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli telefonicznie lub pisemnie.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów objętych kontrolą, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w terminie z nimi uzgodnionym.

6. Kontrolujący mają prawo do wglądu do dokumentacji objętej kontrolą oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii.

7. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego lub dyrektora szkoły, przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego o udzielenie wyjaśnień, sporządzenie obliczeń i zestawień w zakresie wykorzystania dotacji.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciel kontrolowanego podmiotu.

2. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisu, protokół podpisują kontrolujący, czyniąc w nim adnotacje o przyczynach odmowy podpisu.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli pisemne wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie 14 dni od podpisania protokołu kontroli lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w ust.4 kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Roman Skrzypczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

MIESIĘCZNA INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jaraczewo
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »