| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 11 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515) art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 680), zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w ust. 1:

a) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 623.200,00 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 623.200,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę -

b) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 623.200,00 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 623.200,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę -

c) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 85.092.153,28 zł, z tego:

- dochody bieżące 83.552.510,28 zł

- dochody majątkowe 1.539.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 w ust. 2:

a) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.211.342,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 1.216.742,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 2.994.600,81 zł

b) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 624.579,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 616.119,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 8.460,00 zł

c) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 82.741.537,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące 74.306.405,47 zł

- wydatki majątkowe 8.435.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 w ust. 2:

a) Dokonuje się zmiany wydatków jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.236.148,00 zł, jednoczesnie uchwalając nadwyżkę budżetu w kwocie 2.350.615,81 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Nowy Tomyśl, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 3.586.763,81 zł. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 584.704,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 9:

a) Dokonuje się zmiany zestawienia planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 35.000,00 zł

- zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 29.674,00 zł

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 3.916.304,00 zł

- zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 92.332,00 zł

- zwiększa się dotacje dla jedostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 5.638,00 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 1.077.828,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 11:

a) Dokonuje się zmiany przeznaczenia dochodów z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 20d ustawy o drogach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w § 12:

a) Dokonuje sie zmiany planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - "Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - "Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej"

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - "Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - "Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - "Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - "Dochody z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 20d ustawy o drogach publicznych oraz finansowane nimi wydaki" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - "Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/124/2015
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w budżecie gminy Nowy Tomyśl na 2015 r.:

Zmniejsza się dochody budżetu gminy:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

W dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdz. 75616 dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł

- rozdz. 75618 dochody bieżące o kwotę 414.200,00 zł, z tego: z tyułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 335.000,00 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 79.200,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdz. 75615 dochody bieżące z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 600.000,00 zł

- rozdz. 75616 dochody bieżące z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 23.200,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł zadanie pn. "Odbudowa rowu melioracji szczegółowej dla ulic: Malwowa, Irysowa, Goździkowa, Storczykowa i Różana w Nowym Tomyślu i Glinnie".

W dziale 600 - Transport i łączność,

- rozdz. 60014 wydatki majątkowe - dotację celową dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie nawierzchni i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie pl. Kościelnego w Borui Kościelnej" o kwotę 35.000,00 zł

- rozdz. 60016 wydatki majątkowe o kwotę 2.485.942,00 zł, z tego: zadanie pn. "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej" o kwotę 450.000,00 zł, zadanie pn. "Budowa ul. Leśnej w Paproci" o kwotę 1.045.000,00 zł, zadanie pn. "Budowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym" o kwotę 191.642,00 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na "Budowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym - I etap", zadanie pn. "Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej" o kwotę 799.300,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 wydatki majątkowe o kwotę 5.372,81 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy tytułem zwrotu niewykorzystanego dofinansowania na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komenty Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80101 wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł zadanie pn. "Budowa windy dla niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu"

- rozdz. 80104 wydatki bieżące o kwotę 48.000,00 zł dotację celową dla niepublicznego przedszkola "Tęczowy Ogród"

- rozdz. 80110 wydatki bieżące o kwotę 44.332,00 zł dotację celową dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego oraz wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Tomyślu".

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 wydatki bieżące o kwotę 160.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności serwisów internetowych gminy Nowy Tomyśl dla osób niepełnosprawnych". Gmina odstąpiła od podpisania umowy i realizacji zadania z uwagi na konieczność wykorzystania dotacji do końca 2015 r.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 wydatki majątkowe o kwotę 9.520,00 zł zadanie pn. "Zakup karczownika do usuwania pni i rębaka do gałęzi".

W dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 wydatki majątkowe o kwotę 3.766,00 zł zadanie pn. "Wykonanie zadaszenia pomiędzy obiektami zaplecza boisk ORLIKA".

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 wydatki bieżące o kwotę 6.738,00 zł, z tego: dotacja dla Gminy Grodzisk Wielkopolski o kwotę 600,00 zł, dotacja dla Gminy Zbąszynek o kwotę 500,00 zł z tytułu dofinansowania pobytu dzieci z Gminy Nowy Tomyśl w przedszkolach na terenie wynienionych gmin oraz dotację dla niepublicznego przedszkola "Bajkowy Zakątek" o kwotę 5.638,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 wydatki majątkowe o kwotę 8.460,00 zł na nowe zadanie pn. "Zakup serwera".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu o kwotę 28.574,00 zł na usunięcie okładziny z boazerii drewnopodobnej oraz ściany z drewna w pomieszczeniu Ośrodka Wiedzy o Regionie i przeprowadzenie w tym pomieszczeniu prac remontowych: murarskich, elektrycznych i malarskich.

Zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a, nr 4 i nr 6 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w wydatkach budżetu gminy w dziale 921, zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w Starym Tomyślu oraz Sękowie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Pozostałe zmiany w ramach wydatków bieżących budżetu gminy nastąpiły w wyniku szczegółowej analizy pozostałych do zrealizowania wydatków budżetowych.

W związku z dokonanymi zmianani w budżecie gminy został zmniejszony plan przychodów budżetu gminy o kwotę 3.421.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Nowy Tomyśl na rok 2015 przyjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »