| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości: 48.844.783,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.334.783,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 510.000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.325.450,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 254.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 54.268.296,00zł, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości 45.266.412,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.059.550,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.708.813,00zł,

- dotacje na zadania bieżące 8.654.464,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.382.743,00 zł,

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 927.000,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 533.842,00 zł,

b. wydatki majątkowe w wysokości 9.001.884,00 zł,

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.325.450,00 zł,

- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 254.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.423.513,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów 7.176.743,00 zł,

- łączną kwotę planowanych rozchodów 1.753.230,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 288.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 269.750,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.250,00 zł.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.145.927,00 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.641.537,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55.835,00 zł,

2. celowe w wysokości 710.842,00 zł, z tego:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147.000,00 zł,

b. na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości 533.842,00 zł,

c. na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 30.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.176.743,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu 5.423.513,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł,

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 653.230,00 zł.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8


Załącznik Nr Dochody - wyjasnienia do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
ZalacznikDochody_-_wyjasnienia.pdf

Dochody - wyjaśnienia


Załącznik Nr Wydatki - wyjasnienia do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
ZalacznikWydatki_-_wyjasnienia.pdf

Wydatki - wyjaśnienia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »