| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/15 Rady Gminy Osiek Mały

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek na terenie gminy Osiek Mały prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ) Rada Gminy Osiek Mały uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Osiek Mały:

a) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

b) niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Osiek Mały dla jednostek o których mowa w ust.1 niniejszej uchwały uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych , które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Rozdział II.
Tryb udzielania dotacji i zakres danych zawartych we wniosku

§ 2. 1. Organy prowadzące składają wnioski o udzielenie dotacji nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę i siedzibę szkoły/placówki,

2) nazwę i siedzibę organu prowadzącego,

3) NIP i Regon szkoły,

4) określenie typu i rodzaju szkoły,

5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

6) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

7) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków,

8) zobowiązanie do dokonywania rozliczeń z otrzymywanych dotacji w formach i terminach wskazanych przez organ dotujący,

9) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów/wychowanków,

10) wskazanie numeru rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Organ prowadzący jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

4. Wnioski , o których mowa w § 2 ust.1 są składane w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym

§ 3. 1. Dotacja jest udzielana na każdego ucznia lub wychowanka, na zasadach opisanych w ust. 2 - 11, z zastrzeżeniem, iż kwota dotacji przypadająca na konkretnego ucznia lub wychowanka może być przekazana w danym miesiącu tylko jednemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymywania dotacji.

2. Przedszkola publiczne otrzymują, na każdego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Osiek Mały, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.

3. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, dotację w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie gminy Osiek Mały wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia., pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.

4. Organy prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Osiek Mały, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy. z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

5. Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Osiek Mały, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

7. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Osiek Mały.

8. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Osiek Mały, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania o której mowa w art. 22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

9. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Osiek Mały, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

10. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Osiek Mały.

11. Szkoły niepubliczne otrzymują na każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Osiek Mały wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Osiek Mały, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

Rozdział III.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 4. 1. Stawki dotacji, których wysokość jest uzależniona od ustalonych w budżecie gminy Osiek Mały wydatków bieżących przewidzianych na 1 ucznia lub wychowanka określonego typu i rodzaju szkoły lub placówki, są obliczane na podstawie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy.

2. W odniesieniu do stawek dotacji, o których mowa w § 4 ust. 6, 7 i 10 do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej gminie Osiek Mały i podania stawek przewidzianych na 1 ucznia lub wychowanka dotacje są wypłacane wg stawek z poprzedniego roku budżetowego.

3. Po ustaleniu stawki dotacji, o której mowa w ust. 1 oraz uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2 następuje korekta wypłaconych dotacji do kwot należnych w danym miesiącu lub roku budżetowym.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że cześć za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy szkoły lub placówki, po przedłożeniu przez organ prowadzący szkołę do 10-go dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, na których ma być przekazana dotacja.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który udzielana jest dotacja z wyszczególnieniem:

1) ogólnej liczby uczniów w przedszkolu, szkole lub placówce;

2) liczby uczniów niepełnosprawnych;

3) liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

4) w przypadku przedszkoli - liczby dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin niż gmina Osiek Mały;

3. Informację o liczbie uczniów podpisuje osoba upoważniona przez organ prowadzący szkołę.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. W lipcu i sierpniu dotacje przekazywane są na podstawie liczby uczniów z czerwca, z wyjątkiem sytuacji, w których uczeń został skreślony z listy uczniów.

6. Dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko kończy 2 lata i 6 miesięcy życia.

7. Podstawą złożenia informacji o uczniach, na których ma być udzielona dotacja jest dokumentacja przebiegu nauczania lub działalności wychowawczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły/placówki, tj.:

1) wpis do dziennika zajęć przedszkolnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub umowy zawartej z rodzicami w odniesieniu do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego;

2) wpis do dziennika zajęć lekcyjnych oraz księgi uczniów w szkołach i placówkach.

Rozdział IV.
Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 6. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały w terminie do 15 stycznia roku następnego składają do Urzędu Gminy w Osieku Małym pisemne rozliczenie z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Podmioty, o których mowa w §1 uchwały zobowiązane są do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez przedszkole, szkołę lub placówkę dotacji otrzymanej z budżetu gminy Osiek Mały;

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu gminy Osiek Mały w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

4. Wzór pisemnego rozliczenia z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Podmioty zobowiązane są wykorzystać otrzymane dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ich udzielono, a kwoty dotacji niewykorzystanych do tego terminu, zwrócić do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Rozdział V.
Tryb i zakres kontroli pobrania i wykorzystania dotacji

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolo faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Kontrola obejmuje:

a) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji- na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, względnie innych dokumentów pozwalających na zweryfikowanie liczby uczniów;

b) prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, pobranie i wykorzystanie dotacji- na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej, potwierdzającej zakup towarów i usług częściowo lub całkowicie sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

3. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o udostępnioną przez organ prowadzący szkołę lub placówkę dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, stanowiąca podstawę sporządzenia informacji o której mowa w § 6 ust.4 uchwały oraz rozliczenia , o którym mowa w § 7 ust.4 .

4. Kontrolę, o której mowa w ust.1 przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Osiek Mały.

5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Wójt Gminy zawiadamia organ prowadzący i dyrektora kontrolowanego podmiotu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz za pokwitowaniem przekazuje osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Mały.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr 152/13 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 29 lipca 2013r w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych przedszkoli , szkół i placówek na terenie gminy Osiek Mały prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r, poz. 4996).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 88/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr.1.88-15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 88/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2.88-15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 88/15
Rady Gminy Osiek Mały
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik3.88-15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »