| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Powiatu w Śremie

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 59.287.749 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.057.249 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.230.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.674.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b;

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 57.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3c;

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 60.818.665 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 51.349.665 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.469.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.674.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu
w wysokości 273.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3c.

3. Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora
finansów publicznych ujęto w załączniku nr 4 do uchwały.

4. Zestawienie dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku nr 5 do uchwały.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych z budżetu ujęto w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.530.916 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.058.320 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 472.596 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.158.320 zł, w tym
z tytułu:

1) wolnych środków kwotę 1.058.320 zł,

2) kredytów kwotę 2.100.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.627.404 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 452.447 zł,

2) celowe w wysokości 1.893.495 zł, w tym na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie:

a) administracji publicznej

b) zarządzania kryzysowego

c) oświaty i wychowania

d) pomocy społecznej

79.055 zł,

101.500 zł,

1.403.550 zł,

309.390 zł.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 498.236 zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2.600.000 zł, w tym kredytów:

1) krótkoterminowych w kwocie 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) długoterminowych w kwocie 2.100.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz częściowe pokrycie deficytu budżetu.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów w kwocie 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) zaciągania kredytów w kwocie 2.100.000 zł, w tym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji 1.627.404 zł oraz częściowe pokrycie deficytu budżetu 472.596 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zmianach kwot wyodrębnionych
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dotacje oraz majątkowe,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8.

1. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków
na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa
w roku następnym.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Ruta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 3a wydatki do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a_wydatki.pdf


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf


Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3c.pdf


Załącznik Nr 3c wydatki do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3c_wydatki.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Powiatu w Śremie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez powiat dochodów w wysokości 59.287.749 zł, a limit wydatków określa na kwotę 60.818.665 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 51.349.665 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 9.469.000 zł,
co stanowi 15,57% ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę 1.893.495 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 452.447 zł.

W związku z tym, że dochody są niższe od wydatków, występuje deficyt budżetowy
w kwocie 1.530.916 zł, który zostanie sfinansowany w całości wolnymi środkami oraz kredytem bankowym.

Ponadto zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji do spłaty rat w kwocie 1.627.404 zł będą sfinansowane kredytem bankowym.

Zarząd Powiatu zaproponował umieszczenie upoważnienia do zaciągania kredytu długoterminowego w kwocie 2.100.000 zł oraz krótkoterminowego w wysokości 500.000 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu, który w ciągu roku może choć nie musi wystąpić.

W uchwale proponuje się, by w § 7 i § 8 Rada Powiatu udzieliła Zarządowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet powiatu.

Przedstawione przez Zarząd Wysokiej Radzie upoważnienia mają umocowanie prawne w art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały przez Radę Powiatu w Śremie jest celowe
i uzasadnione.

Starosta Śremski


Zenon Jahns

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »