| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne; Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2422P

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w imieniu, którego działają: Starosta Poznański - Jan Grabkowski Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński Z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Poznańskiego - Renata Ciurlik Zwanym dalej Powiatem;

2. Gminą Tarnowo Podgórne w imieniu, której działa: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne -Tadeusz Czajka Z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Justyna Witkowiak Zwanej dalej Gminą.

[podstawa prawna]

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r.
poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260
z późn. zm.) zgodnie z Uchwałą IV/40/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwałą nr V/44/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2422P, ustala się co następuje:

§ 1. [przedmiot porozumienia]

1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2422P w zakresie dotyczącym:

1) opracowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ul. Lipowej na odcinku od ul. Krótkiej
do ul. Krętej w m. Kokoszczyn ;

2) budowy chodnika w ul. Lipowej na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Krętej w m. Kokoszczyn;

3) bieżącego utrzymania chodnika, o którym mowa w pkt 1 i 2. będące zadaniem Powiatu.

2. Powierzenie zadania w zakresie wynikającym z ust. 1 pkt 1 i 2 następuje na okres do dnia 31 grudnia 2015r.

3. Powierzenie zadania w zakresie wynikającym z ust. 1 pkt 3, następuje na czas nieokreślony.

§ 2. [finansowanie zadania]

1. Poszczególne zakresy zadania określone w § 1 ust.1 pkt 1 i 2, finansowane będą ze środków własnych Gminy.

2. Zakres zadania określony w § 1 ust.1 pkt 3, finansowany będzie przez Powiat Poznański z dotacji finansowej otrzymanej od Gminy w kwocie 5000,00 zł rocznie.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 przekazane zostaną przez Powiat na rachunek bankowy Gminy Tarnowo Podgórne prowadzony w ING Bank Śląski S.A. o/Poznań nr 62 1050 1520 1000 0005 0265 1383 do dnia 20 lutego każdego roku, począwszy od roku 2016. Warunkiem przekazania przez Powiat Poznański Gminie wymienionej kwoty 5.000,00 zł jest przekazanie przez Gminę Powiatowi dotacji w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 10 lutego każdego roku, począwszy od roku 2016.

4. Gmina zobowiązuje się do przekazania do dnia 25 listopada każdego roku informacji w zakresie zabezpieczenia stosownych środków finansowych na realizację zadania o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 w planie finansowym na rok/lata następne.

§ 3. [realizacja zadania]

1. Poszczególne zakresy zadania określone w § 1 ust.1 pkt 1 i 2, realizowane będą zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz obowiązującymi przepisami w zakresie budowy dróg.

2. Należy uzyskać akceptację Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu dla dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.

3. Gwarancja lub rękojmia udzielana przez Wykonawców winna być:

1) przenaszalna;

2) udzielona na roboty budowlane, wykonywane w związku z realizacją zadania w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 2, na okres minimum 3 lat.

4. Zakres zadania określony w § 1 ust.1 pkt 3, obejmować będzie letnie oraz zimowe utrzymanie nowowybudowanego chodnika wg standardów przyjętych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, zgodnie
z Uchwałą Nr XLV/507/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 4. [kontrola realizacji zadania]

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu mają prawo
do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania, w zakresie wynikajacym z § 1 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wszelkich informacji oraz zapewnić przeprowadzenie kontroli prowadzenia robót budowlanych i utrzymania chodnika.

3. Z przeprowadzonej kontroli, w przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanych robót oraz nieprawidłowości
w bieżącym utrzymaniu chodnika, sporządzony zostanie protokół pokontrolny.

§ 5. [odbiór zadania]

1. Odbioru robót zadania, w zakresie wynikającym z § 1 ust. 1 pkt 2 dokonują przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Gminy, przy udziale Wykonawcy.

2. Zawiadomienie o wyznaczonym terminie odbioru należy doręczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu
na 7 dni przed tym terminem.

3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie protokół odbioru robót.

4. Po zakończeniu realizacji zadania, w zakresie wynikajacym z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Gmina przedłoży Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu protokół zdawczo - odbiorczy. Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego stanowić będzie:

1) komplet dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy);

2) nośniki cyfrowe zawierające elementy, o których mowa w pkt 1 w formacie pdf;

3) komplet dokumentacji powykonawczej;

4) kosztorys powykonawczy;

5) gwarancja lub rękojmia na roboty.

§ 6. [rozliczenie zadania]

1. Zadanie, w zakresie wynikajacym z § 1 ust.1 pkt 1 i 2, po zakończeniu, przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

2. Po zrealizowaniu zadania, w zakresie wynikającym z § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2, Gmina zobowiązuje się do przedłożenia protokołu przekazania środka trwałego PT .

3. Rozliczenie z realizacji zadania, w zakresie wynikajacym z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 , nastąpi na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii:

1) faktur/rachunków kosztów poniesionych na realizację danego zakresu zadania;

2) protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 3;

3) protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, Gmina dostarczy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 31 stycznia 2016r.

5. Rozliczenie z realizacji zadania, w zakresie wynikającym z §1 ust. 1 pkt 3 nastąpi na podstawie przedłożonych potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur kosztów poniesionych na realizację zadania.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym gmina uzyskała dotację na realizację zadania utrzymania chodnika.

7. W przypadku niewykorzystania dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2 lub jej części, Gmina zobowiązuje się
do zwrotu niewykorzystanej części w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym gmina uzyskała dotację, na konto Powiatu nr 85 1030 1247 0000 0000 3491 6000.

§ 7. [postanowienia końcowe porozumienia]

1. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia za 3-miesięcznym terminem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W przypadku naruszenia przez Gminę postanowień niniejszego porozumienia, w szczególności nieprzekazania przez Gminę w terminie do dnia 25 listopada każdego roku informacji o zabezpieczeniu w planie finansowym Gminy środków na udzielenie Powiatowi dotacji w kwocie 5.000,00 zł oraz w przypadku nieprzekazania przez Gminę dotacji w terminie do dnia 10 lutego każdego roku, począwszy od roku 2016, Powiatowi przysługuje prawo rozwiązania niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego.

5. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

7. Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach: pięć z nich otrzymuje Powiat, dwa Gmina.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne


Tadeusz Czajka

Starosta Poznański


Jan Grabkowski


Wicestarosta Poznański


Tomasz Łubiński


Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne


Justyna Witkowiak


Skarbnik Powiatu Poznańskiego


Renata Ciurlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »