| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i poz. 1045)w uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu Rada Miejska w Wyrzysku uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Znosi się ochronę z części następujących drzew alei utworzonej z drzew rosnących
w miejscowości Kosztowo przy drodze krajowej nr 10 w kilometrze 208+752 na działce oznaczonej numerem 223 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uznanych za pomnik przyrody zarządzeniem nr 82 Wojewody Pilskiego z dnia 27 grudnia 1984 r. Nr wg rejestru - 390: 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia na wysokości 1,3m - 245 cm,

2. Szkic sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją drzewa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Zniesienie ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody, o którym mowa
w ust. 1 następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Stafan Rymer


Załącznik do Uchwały Nr XVII/141/2016
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody

Pismem z dnia 20 listopada 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jesionu wyniosłego z działki oznaczonej numerem 223 obręb Kosztowo. W wyniku lustracji na gruncie stwierdzono, że 1 sztuka jesionu wyniosłego o obw. na wysokości 1,3m - 245 cm stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego z powodu spróchniałej podstawy pnia. Ponadto drzewo znajduje się w bardzo złym stanie fitosanitarnym - usychające, nie rokujące szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. WW. drzewo znajduje się w alei zabytkowej nr rejestru 39 pomnika przyrody przy drodze krajowej nr 10 w miejscowości Kosztowo - w km drogi 208+752 strona lewa.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 3a z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651 z późn. zm.) Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Dnia 04.01.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WST.623.62.2015.MT uzgodnił przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w ww. sprawie. Zniesienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych drzewa i zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

Projekt przedmiotowej uchwały, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzeniem Nr 0050.5.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 stycznia 2016 r. został poddany konsultacjom. Przedmiotowe zarządzenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (www.wyrzysk.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w celu wyrażenia pisemnej opinii.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne stanowisko ani organizacji pozarządowej, ani podmiotu działającego w sferze działalności pożytku publicznego. Przedmiotowy projekt uchwały został przedłożony przez Burmistrza właściwej Komisji Rady Miejskiej w Wyrzysku wraz z informacją o braku zgłoszenia propozycji i uwag.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »