| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/107/2016 Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.), Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1

Kandydat spełniał roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w Sulmierzycach

4 pkt

2

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole

3 pkt

3

Wielodzietność rodziny kandydata

3 pkt

4

Kandydat objęty kształceniem specjalnym

3 pkt

5

Dogodne położenie szkoły względem miejsca zamieszkania jednego z rodziców/ opiekunów prawnych

3 pkt

6

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata

2 pkt

7

Rodzice /opiekunowie prawni pracują na terenie miasta Sulmierzyce

2 pkt

2. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność wpływu wniosków.

§ 3. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 - tabela - punkty: 1-3, 5,7, uznaje się oświadczenie rodzica.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 - tabela - punkt 4 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 - tabela - punkt 6 uważa się orzeczenie niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.).

§ 4. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Sulmierzyce, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej

1% ze sprawdzianu = 1pkt

2

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

10pkt

3

Oceny uzyskane na koniec klasy szóstej szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, przyrody, historii języka obcego.

Oceny z

wymienionych przedmiotów są sumowane; liczba

punktów odpowiada ocenom uzyskanym z

poszczególnych

przedmiotów (np. ocena 6= 6pkt)

4

Ocena z zachowania

Wzorowe 6pkt

Bardzo dobre 5pkt

Dobre 4pkt

Poprawne 3pkt

5

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym , na który prowadzona jest rekrutacja , będzie uczęszczało do tej szkoły lub gimnazjum

3 pkt

6

Wielodzietność rodziny kandydata

3 pkt

7

Kandydat objęty kształceniem specjalnym

3 pkt

8

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej w zespole szkół, w którym działa gimnazjum

3 pkt

9

Rodzice /opiekunowie prawni pracują w Sulmierzycach

2 pkt

10

Dogodne położenie szkoły względem miejsca zamieszkania jednego z rodziców/ opiekunów prawnych

2 pkt

11

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata

2 pkt

2. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność wpływu wniosków.

§ 5. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 - tabela - punkty: 1-4 dokonuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 1 - tabela - punkty: 5-6, 8-10, uznaje się złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego stosownych oświadczeń.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 1 - tabela - punkt 7 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 4 ust. 1 - tabela - punkt 11 uznaje się przedłożenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulmierzycach


Adam Orzeszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »