| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 1 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 8559)

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 121.500,00 zł

i po zmianach wynoszą 19.652.573,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.500,00 zł i po zmianach wynoszą

19.118.873,00 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 533.700,00 zł.

2. Dochody określone w §1 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po

zmianach wynoszą 2.850.215,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się

o kwotę 121.500,00 zł i po zmianach wynoszą 19.719.913,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121.500,00 zł, po zmianach wynoszą 18.007.511,12 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.678.151,12 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.062.631,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.615.520,12 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 662.200,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.467.160,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 1.712.402,07 zł.

2. Wydatki określone w § 2 ust.2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł i po

zmianach wynoszą 2.850.215,00 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku

nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku

nr 1a do niniejszej uchwały

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku

nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku

nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVII/105/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 1 lutego 2016 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 121.500,00 zł, czyli z kwoty 19.531.073,00 zł do kwoty 19.652.573,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 758RÓŻNE ROZLICZENIA120.000,00 zł

Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe120.000,00 zł

§ 0970Wpływy z różnych dochodów120.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT w 2016 roku.

Dział 852POMOC SPOŁECZNA1.500,00 zł

Rozdział 85215Dodatki mieszkaniowe1.500,00 zł

§ 2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa1.500,00 zł

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 121.500,00 zł, czyli z kwoty 19.598.413,19 zł do kwoty 19.719.913,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA120.000,00 zł

Rozdział 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120.000,00 zł

§ 4300Zakup usług pozostałych120.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy i zabezpieczeniem maksymalnej kwoty na obsługę zadania zgodnie z uofp, w tym na usługi kancelarii prawnej w wysokości 12% oszczędności zajmującej się świadczeniem usług prawniczych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług oraz centralizacją na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. sygn. C-276/14.

Dział 852POMOC SPOŁECZNA1.500,00 zł

Rozdział 85215Dodatki mieszkaniowe1.500,00 zł

§ 3110Świadczenia społeczne1.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

3. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

WYDATKI

Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu

Dział

Rozdział

§

Określenie wydatków

Zwiększenia planu wydatków

Zmniejszenia planu wydatków

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

400,00

400,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

400,00

400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

-

Razem:

400,00

400,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami:

O 801/80149 zmiany wewnętrzne w planie finansowym jednostki w związku
z koniecznością dojazdu dwóch nauczycieli do dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i potrzebą nauczania indywidualnego w miejscu zamieszkania (Mechnacz) - kwota 400,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział

Rozdział

§

Określenie wydatków

Zwiększenie planu wydatków

Zmniejszenie planu wydatków

852

POMOC SPOŁECZNA

16.774,00

16.774,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

16.774,00

16.774,00

3110

Świadczenia społeczne

-

16.774,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.774,00

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.470,00

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14.304,00

-

Razem:

16.774,00

16.774,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

O 85214/85228 przeniesienie środków w związku z koniecznością świadczenia usług opiekuńczych (umowa zlecenie) - kwota 16.774,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »