| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.99.2016 Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zasad korzystania z targowiska miejskiego "Zielony Ryneczek" w Złotowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.: poz. 1515 ze zmianami: z 2015 r.: poz. 1045 i poz. 1890) Rada Miejska w Złotowie, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z targowiska miejskiego położonego na placu Paderewskiego w Złotowie, zwanego dalej "Targowiskiem", będącego własnością Gminy Miasto Złotów. Lokalizacja Targowiska oznaczona została na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Targowisko usytuowane jest na nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze geodezyjnym nr 126 o pow. 0,4735 ha.

3. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Burmistrz Miasta Złotowa.

§ 2. Targowiskiem, w imieniu Gminy Miasto Złotów, zarządza administrator wyznaczony przez Burmistrza Miasta Złotowa. Dane administratora (nazwa, adres, telefon, godziny urzędowania) są umieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się w widocznym miejscu na terenie Targowiska.

§ 3. Targowisko czynne jest w każdą sobotę, za wyjątkiem świąt stanowiących dni wolne od pracy, w godzinach od 6:00 do 14.00.

§ 4. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Targowisku są osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zwane dalej "handlującymi".

§ 5. 1. Na Targowisku znajduje się 18 ponumerowanych stanowisk handlowych oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do uchwały. Ustala się 9 m2 jako powierzchnię jednego stoiska handlowego określoną w następujący sposób: 3 m x 3m.

2. Zabrania się samowolnej zmiany wyznaczonej powierzchni sprzedaży.

§ 6. Zajmowanie miejsca na Targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów oraz innego rodzaju sprzętu powinno odbywać się przy przestrzeganiu granic wyznaczonych stanowisk handlowych.

§ 7. Każdy z handlujących powinien zająć jedno z wyznaczonych stanowisk handlowych.

§ 8. 1. Handlujący może dokonać rezerwacji określonego stanowiska handlowego. Pierwszeństwo rezerwacji stanowisk handlowych posiadają producenci rolni i działkowicze, sprzedający własne produkty rolne, a także zbieracze runa leśnego.

2. Wysokość opłaty za rezerwację miejsca na Targowisku, sposób i warunki dokonywania poboru opłaty za rezerwację ustala Burmistrz Miasta Złotowa.

3. Osobie z wykupioną rezerwacją gwarantuje się możliwość handlu na danym stanowisku, pod warunkiem zajęcia stanowiska do godz. 9.00. Brak zajęcia stanowiska handlowego przez rezerwującego do godziny 9.00 zwalnia z rezerwacji w danym dniu handlowym i może być zajęte przez innego handlującego.

§ 9. Na placu targowym mogą być sprzedawane wyłącznie:

1) artykuły rolno-spożywcze,

2) wytwory przemysłu ludowego, artystycznego i rzemiosła.

§ 10. Na terenie placu targowego zabrania się:

1) organizowania i prowadzenia gier hazardowych;

2) prowadzenia działalności gastronomicznej, bez zgody administratora;

3) składowania i sprzedaży towarów poza wyznaczonymi stanowiskami handlowymi;

4) pozostawiania na Targowisku wszelkich urządzeń poza ustalonymi godzinami otwarcia;

5) umieszczania na terenie Targowiska przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby lub utrudniały utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku;

6) zanieczyszczenia placu Targowiska;

7) wieszania reklam bez zgody administratora;

8) prowadzenia sprzedaży w drodze publicznych losowań.

§ 11. Każdy handlujący na Targowisku ma obowiązek:

1) przestrzegania zasad korzystania z Targowiska;

2) wykonywania poleceń administratora z zakresu przestrzegania zasad korzystania z Targowiska;

3) umieszczania cen lub cennika na oferowanych do sprzedaży towarach;

4) przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych, weterynaryjnych i porządkowych;

5) utrzymania porządku na zajmowanym stanowisku handlowym i w jego otoczeniu oraz posprzątania po zakończonej sprzedaży, zebrania worków, kartonów, skrzynek i innych odpadów oraz umieszczenia ich w wyznaczonych pojemnikach;

6) opuszczenia terenu Targowiska do godz. 14.30;

7) wykonywania czynności rozładowywania towarów tak, aby nie przeszkadzać innym osobom.

§ 12. Handlujący oraz inne osoby przebywające na Targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

§ 13. Zakazuje się wjazdu samochodami i innymi pojazdami na Targowisko.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicący Rady


Krzysztof Żelichowski


Załącznik do Uchwały Nr XVI.99.2016
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik.pdf

załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »