| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Burmistrza Miasta Koła; Starosty Kolskiego

z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kolskiego

zawarte pomiędzy: Powiatem Kolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski

2. Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski zwanym dalej "Powiatem" - "Powierzającym" a Gminą Miejską Koło reprezentowaną przez:

1. Stanisława Maciaszka - Burmistrza Miasta Koła zwanej dalej "Gminą"- "Przyjmującą" Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 642ze zm.) i art. 5 ust 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1445) oraz w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Kole Uchwały nr XIII/80/99 z dnia 28.09.1999 roku w sprawie reorganizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

§ 1. 1. Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole zwanej dalej "Biblioteką" - powierza się wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kolskiego.

2. Szczegółowy wykaz zadań, o których mowa w ust. 1, określa Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Podstawą finansową realizacji zadań Biblioteki Powiatowej są środki określone w rocznych planach wydatków samorządu Powiatu Kolskiego i przekazywane systematycznie Bibliotece w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

2. Wielkość środków finansowych na realizację zadań Biblioteki Powiatowej określa roczny plan finansowy sporządzony przez dyrektora Biblioteki i zatwierdzony przez samorząd powiatu. Jest on podstawą finansowej gospodarki Biblioteki gwarantującą właściwe wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w danym roku kalendarzowym.

3. Wysokość dotacji z budżetu Powiatu na realizację porozumienia w 2016 roku ustala się w kwocie 97.860,00 zł. Dotacja przekazywana będzie w okresach kwartalnych do końca miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał na rachunek bankowy nr 22 1090 1203 0000 0000 2000 1635

4. Biblioteka składa Zarządowi Powiatu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

5. Na wniosek Powierzającego Biblioteka składa dodatkowe informacje i sprawozdania dotyczące sposobu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

6. Środki, o których mowa w ust. 1 obejmują następujące grupy wydatków:

- wzrost wynagrodzeń pracowników, którym rozszerzono zakresy obowiązków o zadania z zakresu opieki nad powiatową siecią bibliotek publicznych,

- zakup zbiorów i prenumeratę czasopism,

- zakup urządzeń i pomocy metodycznych niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej,

- koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,

- koszty działalności kulturalno - oświatowej i informacyjnej,

- koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej,

- transport, koszty podróży,

- inne potrzeby uzgodnione pomiędzy stronami porozumienia i umieszczone w rocznym planie wydatków.

§ 3. 1. Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej są wykonywane przez pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, którym rozszerza się zakresy obowiązków o zadania związane z opieką nad powiatową siecią biblioteki publicznej. Kategorie pracowników realizujących zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej określa Załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy dotyczące wymogów kwalifikacyjnych oraz zasad zatrudniania i wynagradzania określone w odrębnych przepisach.

3. Odpowiedzialność za realizację zadań Biblioteki Powiatowej wobec samorządu powiatowego ponosi dyrektor Biblioteki.

§ 4. Wszelkie zmiany związane z powierzeniem Bibliotece zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie niniejszego porozumienia zostaną uwzględnione w jej statucie.

§ 5. Powierzający ma prawo wglądu w dokumenty Biblioteki w części dotyczącej jej działalności jako Powiatowej Biblioteki Publicznej.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie zachowując dwumiesięczny okres wypowiedzenia.

3. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony, jeżeli obie strony porozumienia tak postanowią.

4. O zawarciu porozumienia i zamiarze jego wypowiedzenia strony poinformują Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Starosta Kolski


Wieńczysław Oblizajek


Wicestarosta Kolski


Marek Banaszewski

Burmistrz Miasta Koła


Stanisław Maciaszek


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1
Starosty Kolskiego
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Wykaz zadań Biblioteki jako powiatowej biblioteki publicznej

ZADANIA OBOWIĄZKOWE

1. Pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów biblioteki przez biblioteki samorządowe.

2. Pomoc w opracowaniu zbiorów dla biblioteki publicznej w powiecie.

3. Doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu.

4. Organizowanie skoordynowanego systemu zaopatrzenia i obiegu na terenie powiatu zbiorów przeznaczonych dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza nie pełnosprawnych i osób z utrudnionym dostępem do biblioteki.

5. Zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu.

6. Pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu.

7. Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym.

8. Organizowanie systemu usług informacyjnych dla mieszkańców powiatu.

9. Tworzenie i udostępnienie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych.

10. Doradztwo w zakresie doboru, zakupu i wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego.

11. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.

12. Pomoc i pośrednictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych.

13. Organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych charakterze ponad lokalnym.

14. Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej.

15. Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na terenie powiatu.

16. Organizacja szkoleń i doskonalenie zawodowe dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy.

17. Współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie powiatu.

18. Promocja bibliotek, zbiorów, usług i imprez bibliotecznych.

19. Realizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym.

ZADANIA FAKULTATYWNE

1. Opracowanie zbiorów dla bibliotek publicznych na terenie powiatu.

2. Organizacja wymiany zbiorów zbędnych.

3. Dokonywanie uzupełniających zakupów zbiorów naukowych, popularnonaukowych i specjalnych dla bibliotek samorządowych na terenie powiatu.

4. Organizacja udostępniania zbiorów dla specjalnych kategorii użytkowników, zwłaszcza chorych i niepełnosprawnych.

5. opiniowanie propozycji bibliotek publicznych w powiecie dotyczących selekcji zbiorów.

6. Zaopatrywanie placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zewnętrzne bazy danych.

7. Pomoc metodyczna dla placówek powiatowej sieci bibliotecznej w zakresie dostępu do źródeł informacji w sieci Internet.

8. Kształtowanie powiatowej sieci komputerowej


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 1
Starosty Kolskiego
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Pracownicy w zakresie obowiązków rozszerzonych o opiekę nad powiatową siecią biblioteczną

1. Dyrektor.

2. Główny księgowy.

3. Specjaliści do spraw:

- komputeryzacji

- usług informacyjnych

- gromadzenia, opracowywania i kontroli zbiorów

- bibliografii regionalnej

- czytelnictwa osób niepełnosprawnych

- wydawnictw i działalności kulturalno oświatowej

- wymiany i obiegu zbiorów w placówkach sieci powiatowej

- czytelnictwa dzieci i młodzieży

Inni specjaliści w zależności od potrzeb środowiskowych, wielkości sieci bibliotecznej, zakresu świadczonych usług, przyjętego modelu organizacji powiatowej sieci bibliotecznej itp.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »