| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.:Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Powiatu Kolskiego przysługują szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, które prowadzą działalność na terenie Powiatu Kolskiego oraz są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Kolskiego.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kolski;

2) organie dotującym - należy przez to rozumieć organ właściwy do udzielania dotacji- Rada Powiatu Kolskiego;

3) ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art.82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Z 2015 r., poz.2156 ze zm.), prowadzoną przez Starostę Kolskiego

4) dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisanej do ewidencji;

5) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kolskiego;

6) szkole/placówce - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kolskiego.

7) wydatki bieżące - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. 2013 r., poz.885 z pózn. zm.).

8) ustawa o systemie oświaty- ustawa z dnia 7 września 1991 roku ( j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

3. Dotacje przysługują:

1) szkołom / placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, obowiązek nauki, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,

2) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych innych niż wymienione w pkt 1), na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju. Przez "najbliższy powiat" rozumie się powiat mający siedzibę najbliżej siedziby Powiatu Kolskiego licząc w linii prostej wg mapy geograficznej i prowadzący szkołę danego typu i rodzaju.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 3 są przyznawane na okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku budżetowego.

§ 2. 1. Dotacje, o których mowa w § 1 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły wymienionych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty w roku kalendarzowym, na który zostały przyznane.

§ 3. Środki przekazywane w ramach dotacji niewykorzystane w całości lub części oraz środki wydatkowane niezgodnie z celami i zasadami określonymi w § 2 lub pobrane nienależnie, bądź w nadmiernej wysokości podlegają w całości zwrotowi na konto Starostwa Powiatowego w Kole wraz z odsetkami w terminach i na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pózn. zm.).

§ 4. 1. Warunkiem przyznania dotacji szkołom, o których mowa w § 1, jest złożenie przez osobę / organ prowadzący szkołę wniosku o udzielenie dotacji i podanie planowanej liczby uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w zakresie informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 2 w pkt 1, 2 i 6, podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Kole, niezwłocznie po ich zaistnieniu, do 14 dni od daty ich wystąpienia.

§ 5. 1. Wysokość dotacji w budżecie powiatu ustala się oddzielnie dla każdej szkoły na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów, zgłoszonych w terminie określonym w § 4.

2. Wysokość dotacji należnej szkole na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów, według stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca i stawki miesięcznej na jednego ucznia - z uwzględnieniem oświadczenia o frekwencji uczniów za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wypłacana jest dotacja.

3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły / placówki lub zespołu szkół lub placówek, wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, z wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym dotacja przekazana jest najpóźniej do 15 - tego dnia miesiąca.

4. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

5. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w zajęciach w wymiarze co najmniej 50%.

§ 6. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę jest zobowiązany informować Zarząd Powiatu o liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

2. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest podstawą naliczania dotacji na dany miesiąc.

4. Oświadczenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych powinno być złożone do organu dotującego do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ilość uczniów podana w oświadczeniu powinna być sporządzona na ostatni dzień zajęć w miesiącu poprzedzającym rozliczenie dotacji i zgodna ze stanem faktycznym wskazanym w dokumentacji przebiegu nauczania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Rozliczenie dotacji udzielonej przez organ dotujący będzie następowało każdego kolejnego miesiąca. Rozbieżność pomiędzy dotacją wypłaconą a należną zostanie skorygowana przy wypłacie kolejnej raty dotacji.

§ 7. 1. Wysokość kwot dotacji, o których mowa w §1 ust. 1 i 3 określa Zarzad Powiatu w drodze uchwały, w oparciu o zatwierdzone plany finansowe jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski , informacje uzyskane od innych powiatów prowadzących szkoły danego typu i rodzaju , których Powiat Kolski nie prowadzi oraz otrzymaną z ministerstwa właściwego do spraw finansów publicznych informacje o wielkości należnej subwencji oświatowej na dany rok budżetowy w postaci metryczki subwencji oświatowej.

2. Do czasu otrzymania przez Powiat Kolski od ministra właściwego do spraw edukacji informacji o wysokości standardów przyjętych na dany rok budżetowy do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja przyznana na ucznia , o której mowa w ust. 1 , udzielana będzie w wysokości ustalonej w roku poprzednim, przy czym za okres od 1 stycznia do czasu jej ustalenia zostanie dokonane wyrównanie.

§ 8. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej fakt uczęszczania ucznia do szkoły z podaniem daty jego przyjęcia oraz skreślenia z listy uczniów, obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych.

2. Organ prowadzący niepubliczną szkołę jest zobowiązany udostępnić na żądanie organu dotującego stosowną dokumentację obrazującą rzeczywistą liczbę uczniów oraz ich obecność na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych w poszczególnych miesiącach roku szkolnego.

3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę jest zobowiązany na każde żądanie udostępnić dokumentację finansową, organizacyjną i inną niezbędną do dokonania kontroli sposobu wykorzystania przekazanej dotacji.

§ 9. 1. Szkoły, o których mowa w § 1, są zobowiązane do przekazywania Zarządowi Powiatu sprawozdania finansowo - opisowego z wydatkowanej dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składa się w okresach kwartalnych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 10. 1. Zarządowi Powiatu Kolskiego przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowości pobrania oraz wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej "kontrolą", pod względem:

1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji- na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o której mowa w § 6 z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/ placówki.

2. Kontrolę przeprowadzają imiennie upoważnieni przez Starostę Kolskiego pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole zwani dalej: "kontrolującymi" w szkole/placówce zwanej dalej: "kontrolowanymi".

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę/placówkę co najmniej 3 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez szkołę/placówkę, kontrolujący mają prawo żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5. Kontrolujący mają prawo wstępu do szkół i placówek wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i innej związanej z wydatkowaniem otrzymanej dotacji i przebiegiem nauczania oraz list obecności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty jak i żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

6. Dokumentacja finansowa szkoły powinna być prowadzona w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wydatków finansowych z otrzymanej dotacji.

7. Dla potrzeb kontroli, o której mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane dane osobowe uczniów kontrolowanych szkół.

8. Kierownik kontrolowanej szkoły/placówki lub upoważniony przez niego pracownik potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków z oryginałem, a także udziela informacji i wyjaśnień.

9. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że w informacji, o której mowa w § 6, podana została nieprawdziwa liczba uczniów, kwotę dotacji ustala się w oparciu o faktyczną liczbę uczniów.

10. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stwierdzone w wyniku kontroli, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych na rachunek bankowy dotującego. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 11. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kierownik kontrolowanej szkoły/placówki lub upoważniony przez niego pracownik w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 5 do Uchwały.

2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić i uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, który podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

5. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie tej odmowy.

6. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 12. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne zobowiązany jest w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Zarząd Powiatu Kolskiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego .

§ 14. Traci moc uchwała nr XXVII/125/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 listopada 2012 roku sprawie udzielania, rozliczania oraz kontroli dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego


Marek Tomicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »