| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Gminy Białośliwie

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3, 4 i 7 w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. z 2014 r. poz. 7; z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418; z 2016 r. poz. 35, poz. 64) Rada Gminy w Białośliwiu uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białośliwie, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustala się następujące kryteria, ich wartość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Gminy Białośliwie

5

zaświadczenie

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, do którego ubiega się kandydat

4

oświadczenie

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata bądź opiekunów prawnych, wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem

5

oświadczenie

4.

Kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach zastępczych

4

oświadczenie

§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium, komisja rekrutacyjna przy rozpatrzeniu wniosku nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII.110.2016 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie Zgodnie z art. 20e ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się. Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. Przepisy te stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej, publicznego gimnazjum integracyjnego, oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Natomiast w myśl art. 20 zf przywołanej ustawy w przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w art. 20e ust. 3 i 4 wykonuje rada gminy, dlatego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy w Białośliwiu jest zasadne.

Przwodniczący Rady


Krzysztof Sonnenberg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »