| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania oraz wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Nekla.

§ 2. Tryb udzielania dotacji:

1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego przedszkola.

2. Wniosek o udzielenie dotacji organ prowadzący składa organowi dotującemu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

a) Pełną nazwę i adres organu prowadzącego przedszkole,

b) Imię i nazwisko oraz funkcję lub stanowisko osoby reprezentującej organ prowadzący,

c) Nazwę i adres przedszkola,

d) Typ i rodzaj przedszkola,

e) Informację o planowanej liczbie dzieci w okresie styczeń - sierpień oraz wrzesień - grudzień w roku, na który ma być udzielona dotacja, w tym planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych;

f) Nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola, na który będzie przekazywana dotacja,

g) Datę wydania i numer zezwolenia,

4. Organ prowadzący jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Publiczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nekla, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nekla, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

3. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Nekla w przeliczeniu na jedno dziecko.

§ 5. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia przedszkola o których mowa § 4, wykazywanego w informacji miesięcznej, składane przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, na rachunek bankowy przedszkola na podstawie informacji, o której mowa w ust.1.

2. Informacje o liczbie dzieci podpisuje osoba upoważniona przez organ prowadzący placówkę.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dotację na dziecko uczęszczające do przedszkola przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko kończy 2 lata i 6 miesięcy życia.

5. Podstawą złożenia informacji o liczbie dzieci, na które ma być udzielona dotacja, jest dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej tj. wpis do dziennika zajęć przedszkolnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub umowy zawartej z rodzicami.

§ 6. Tryb rozliczania udzielonej dotacji:

1. Podstawą rozliczenia przyznanej dotacji jest ustalenie wysokości dotacji należnej przysługującej przedszkolu z uwzględnieniem liczby dzieci w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, w którym były przekazywane dotacje.

§ 7. 1. Organ prowadzący przedszkole sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji - załącznik nr 3, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz rzeczywistej liczby uczniów.

2. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Nekla placówek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej z nich.

3. W przypadku zaprzestania działalności, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w § 7, w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.

4. Podmiot zobowiązany jest wykorzystać otrzymane dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ich udzielono.

5. Dotacja pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.

6. Weryfikacja rozliczenia rocznego udzielonej dotacji dokonana będzie przez organ dotujący do dnia 30 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

§ 8. Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanych dotacji.

1. Przedszkola, na prowadzenie których Gmina Nekla udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość danych wykazywanych we wniosku o dotacje i wykorzystania dotacji.

2. Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji i kontroli dokumentów związanych z liczbą uczniów.

3. Upoważnione przez Burmistrza osoby mogą dokonywać kontroli zgodności danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji i miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym oraz prawidłowości wykorzystania dotacji.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostek kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostkach, przy czym kontrole mogą odbywać się w miejscach i czasie realizacji zadań statutowych przez dotowane przedszkola. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie przedszkola kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.

5. Kontrolujący mają prawo:

a) Wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania,

b) Wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotów,

c) Przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych,

d) Żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień,

e) Sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,

f) Podpisywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.

6. Wyniki kontroli przeprowadzonej na podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej lub dokumentacji finansowej placówki, kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do dyrektora kontrolowanego przedszkola i organu prowadzącego kontrolowane przedszkole.

7. Kontrolowany jest zobowiązany do poinformowania Burmistrza, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek o udzielenie dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/94/2016
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »