| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/186/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Gołańcz w 2016 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) i art. 11a ust. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856, z 2015 r., poz. 266) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje.

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Gołańcz w 2016 roku", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko


Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/186/16
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 lutego 2016 r.

"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gołańcz w 2016 roku"

WPROWADZENIE

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w gminie Gołańcz.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu miasta i gminy Gołańcz trafiających pod opiekę pana Zbigniewa Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą FHU ZIBI-SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski znajdującą się w miejscowości Rybowo, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie.


Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz wykonuje zadania;

2) Ochronie Środowiska, należy przez to rozumieć stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, komórkę organizacyjną tut. urzędu;

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, znajdujące się pod adresem Rybowo 51, 62-130 Gołańcz, administrowane przez podmiot FHU ZIBI-SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski;

4) Gospodarstwie, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone w Damasławku przy ul. Janowieckiej 26, należące do Pana Dariusza Cieślińskiego;

5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (punkt ten nie dotyczy żyjących na wolności kotów);

6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

8) Programie, należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gołańcz w 2016 roku";

9) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856, z 2015 r., poz. 266).

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, za pośrednictwem Ochrony Środowiska, która współpracuje w tym zakresie z organem Inspekcji Weterynaryjnej, przedsiębiorstwem "Trivet" Zakład Leczniczy dla Zwierząt S.C. Gawkowski Mirosław, Kłos Stanisław i Hanć Antoni, ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz oraz FHU ZIBI-SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski.

2. Realizatorami Programu są:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, za pośrednictwem Ochrony Środowiska;

2) FHU ZIBI-SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski;

3) przedsiębiorstwo "Trivet" Zakład Leczniczy dla Zwierząt S.C. Gawkowski Mirosław, Kłos Stanisław i Hanć Antoni;

4) policja;

5) sołtysi;

6) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których celem statutowym jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, we współpracy z organami gminy.Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie zjawisku bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta i gminy Gołańcz oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywających na terenie gminy Gołańcz.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2) zapewnienie schronienia i opieki zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt domowych w Schronisku, a zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem w przypadkach zdarzeń drogowych;

7) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.

3. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych realizuje podmiot prowadzący Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1. nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

3. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Gołańcz realizują:

1) Urząd, poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku oraz umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w Schronisku na podstawie zawartej umowy pomiędzy urzędem a Schroniskiem;

2) Schronisko, poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały;

3) Ochrona Środowiska, poprzez wskazanie Gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich na podstawie umowy zawartej pomiędzy urzędem, a właścicielem Gospodarstwa; jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt;

4) organizacje społeczne, poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują:

1) Ochrona Środowiska, poprzez:

a) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące,

b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz dokarmianie kotów za pośrednictwem sołtysów,

c) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,

d) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i pracownika ds. ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa urzędu gminy;

2) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Ochrona Środowiska, poprzez:

a) promocję adopcji zwierząt ze Schroniska,

b) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz na stronie internetowej tut. urzędu (www.golancz.pl - zakładka: ważne informacje -> środowisko),

c) współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 8. 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Gołańcz zajmuje się Schronisko.

2. Pracownicy Schroniska współpracują w ramach wykonywania zadań z Urzędem oraz policją.

3. W razie stwierdzenia niezgodności działań Schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, Urząd niezwłocznie zawiadamia właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.

4. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

5. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami określa Urząd, który posiada podpisaną umowę ze Schroniskiem.

6. Bezdomne zwierzęta, które zostały wyłapane przez Schronisko z terenu Miasta i Gminy Gołańcz przetransportowane są do Schroniska.

7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

8. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez Schronisko prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

9. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w Schronisku właściwej opieki, w szczególności odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody, ochrony przed warunkami atmosferycznymi, opieki weterynaryjnej ciąży na Schronisku.

10. Adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Gołańcz zostanie podany na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu.

11. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do Gospodarstwa, o którym mowa w § 1. pkt. 4. Programu.

12. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Gołańcz może być realizowane także przez organizacje społeczne, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt; odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem oraz Schroniskiem.

§ 9. 1. Urząd finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem.

3. Urząd finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych.

4. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona jest na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem.

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w Schronisku lub w lecznicy dla zwierząt.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11. Gmina prowadzi edukację mieszkańców w zakresie unikania bezdomności zwierząt poprzez:

1) promowanie i rozpowszechnianie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt domowych i bezdomnych;

2) informowanie społeczeństwa o prawach i obowiązkach wynikających z posiadania zwierząt, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych, ulotek, plakatów.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są na rok 2016 w budżecie Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 73 600 zł, z czego:

1) na odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się kwotę 68 600 zł;

2) na karmę dla zwierząt przeznacza się kwotę 2 000 zł;

3) na pozostałe działania, przewidziane w Programie, w tym na działania edukacyjne związane z propagowaniem humanitarnego traktowania zwierząt, opiekę weterynaryjną, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, zbieranie i utylizację zwłok bezpańskich zwierząt, przeznacza się kwotę 3 000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko


Uzasadnienie

Art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez gminy tego programu przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.

W związku z powyższym przygotowany został "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Gołańcz
w 2016 roku", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Program ten wymaga zasięgnięcia opinii odpowiednich organów. W związku
z powyższym na podstawie art. 11a ust. 7 ww. ustawy wystąpiono po opinię do następujących organów:

· Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Kłecku, ul. Akacjowa 6, 62-270 Kłecko,

· Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Berdychowska 54, 62-100 Wągrowiec,

· Koło Łowieckie nr 26 "Zając" Wapno, ul. Śniadeckich 9, 62-120 Wapno,

· Koło Łowieckie nr 28 "Szarak" Wągrowiec , ul. Zielona 15, 62-100 Wągrowiec,

· Koło Łowieckie nr 27 "Darz Bór" Gołańcz, Chawłodno 33c/11, 62-130 Gołańcz,

· Koło Łowieckie nr 7 "Przylesie" Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 D, 60-625 Poznań.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii pismem z dnia 10.02.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2016 r.) zaopiniował projekt programu pozytywnie. Pozostałe ww. organy nie wyraziły swojego stanowiska w ustawowym terminie, tj. w ciągu 21 dni od dnia otrzymania niniejszego programu i zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, uznaje się, że program został przez nie zaakceptowany.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »