| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/142/16 Rady Miejskiej Turku

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2016 roku"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 856 ze zmianami) Rada Miejska Turku uchwala "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2016 roku":

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek, zwanym dalej "Programem", objęte są zwierzęta bezdomne, w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Turek.

§ 2.

Celami programu są:

1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Miejskiej Turek, w tym ich odławianie oraz poszukiwanie nowych właścicieli,

2. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów.

3. poprawienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 3.

Wykonawcami Programu są:

1. Burmistrz Miasta Turek.

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt.

3. Lecznice weterynaryjne.

§ 4.

Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku, który współpracuje w tym zakresie również z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Policją oraz przedstawicielami organizacji społecznych, których statutowym działaniem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 2.
Realizacja Zadań

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

§ 5.

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miejskiej Turek jest realizowane przez:

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt położonym przy ul. Granicznej 1 w Turku lub innym z którym Gmina ma zawartą stosowną umowę.

2. Przekazywanie bezdomnych zwierząt ze schroniska (przede wszystkim zwierząt wymagających szczególnej opieki) do domów tymczasowych oraz zapewnienie tym zwierzętom karmy i opieki weterynaryjnej.

3. Działania polegające na poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone są przez schronisko dla zwierząt oraz Urząd Miejski w Turku.

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

§ 6.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest we współpracy z zarządami spółdzielni mieszkaniowych, zarządcami nieruchomości, administracjami budynków oraz placówkami edukacyjnymi. Opieka ta obejmuje między innymi sterylizację wolno żyjących kotek, zapewnienie wolno żyjącym kotom schronienia w okresie zimowym oraz dokarmianie pokarmem zakupywanym przez Urząd Miejski w Turku.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 7.

Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie otrzymywanych zgłoszeń zgodnie z umową na prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku.

§ 8.

Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone przez uprawniony podmiot, przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadaje im cierpienia.

§ 9.

Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA LUB KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT

§ 10.

Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miejskiej Turek po odbyciu 14 dniowej kwarantanny podlegają, o ile ich wiek i stan zdrowia na to pozwala, obowiązkowej sterylizacji lub kastracji. Zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 11.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest w sposób ciągły przez schronisko dla zwierząt, do którego trafiają zwierzęta odłowione z terenu Gminy Miejskiej Turek oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Turku.

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 12.

Usypianie ślepych miotów zwierząt znajdujących się w schronisku może wykonywać wyłącznie lekarz weterynarii w schronisku. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odbierane przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia.

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA
MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

§ 13.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane są w gospodarstwie rolnym położonym w Turku przy ulicy Zdrojki Prawe 63.

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

§ 14.

Niesienie pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych realizuje podmiot, z którym gmina ma zawartą umowę na prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku. Pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych udzielana jest całodobowo przez dyżurującego lekarza weterynarii. Pomoc udzielana jest na miejscu zdarzenia, w lecznicy weterynaryjnej lub w schronisku.

Rozdział 3.
ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

§ 15.

Zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów realizowane jest przez:

1.

edukację mieszkańców w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, włączając w akcję placówki oświatowe,

2. sterylizację zwierząt finansowaną ze środków budżetu gminy (w ramach posiadanych środków finansowych) realizowaną przez lecznice weterynaryjne w Turku:

a) Gabinet Weterynaryjny Małgorzata Mikosik ul. Chopina 17,

b) Lecznica Dla Zwierząt Sp. j. Muszyński Jan i Wspólnicy, ul. Folwarczna 12,

c) Ars-Wet Lecznica dla małych zwierząt Henryk Bęgier ul. Folwarczna 12/2.

3. elektroniczne znakowanie psów finansowane przez Gminę Miejską Turek realizowane przez lecznice weterynaryjne wskazane w punkcie 2.

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 16.

Rada Miejska uchwalając budżet miasta, zapewnia w nim środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w tym wydatki związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

Na cele określone w § 16 w roku 2016 w budżecie miasta Turku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 350 000,00 złotych.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Turku


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/142/16

Rady Miejskiej Turku

z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie: przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2016 roku"

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zmianami) nakłada, artykułem 11a ust. 1, na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Aby wypełnić obowiązek wynikający z cytowanego powyżej przepisu przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek na rok 2016, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2016 roku", zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Odział w Koninie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »