| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn.zm.), Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 przedłożony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

3. Przepis ust. 2 dotyczy również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

4. W przypadku jednostek, o których mowa w § 5 ust. 1, przedłożenie wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji jest warunkiem udzielenia dotacji.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki organizacyjnej, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

2. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

4. Przepis ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

5. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 2, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będących podstawą naliczenia dotacji.

§ 4. W przypadku zmiany podstawy obliczania dotacji w trakcie roku budżetowego dokonywana jest weryfikacja kwoty dotacji należnej na ucznia.

§ 5. 1. Podstawą obliczenia dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Buk pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk;

2) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk;

3) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk;

4) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk;

5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Buk wydatków bieżących w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk;

6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust.2d ustawy o systemie oświaty - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Buk pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta i Gminy Buk dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk.

3. Niepubliczne przedszkola określone w art.90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymują z budżetu Miasta i Gminy Buk dotację na każdego ucznia w wysokości określonej w tym art., z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i Gminę Buk.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art.90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymują z budżetu Miasta i Gminy Buk dotację na każdego ucznia w wysokości określonej w tym art., z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk.

5. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości określonej w tym art.

§ 6. 1. Organ prowadzący składa rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczyła dotacja.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia przez ten organ prowadzący kilku jednostek dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Buk rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. Przepis ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

5. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się na trwałe opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Miasta i Gminy Buk dla jednostki.

6. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Miasto i Gminę Buk dokonywane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w terminie do 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczyła dotacja.

7. Ustalona kwota zobowiązania Miasta i Gminy Buk z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia marca roku następującego po roku, którego dotyczyła dotacja.

8. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.).

9. Do rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 7, załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie.

§ 7. 1. Miasto i Gmina Buk przeprowadza okresowo kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

3. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji dotyczącej pobrania i wykorzystania przekazanej części dotacji wg wzoru, o którym mowa w § 6 ust.2.

4. Osoby, o których mowa w ust.2, mają prawo wstępu do siedziby organu prowadzącego i siedziby jednostki organizacyjnej, której dotyczy kontrola, oraz prawo wglądu do prowadzonej przez te podmioty dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a także - w związku z przeprowadzaniem kontroli - przetwarzania danych osobowych uczniów tych jednostek.

5. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

6. Kontrola, o której mowa w ust.1, dotyczy w szczególności liczby uczniów w informacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały oraz prawidłowości przeznaczenia otrzymanej dotacji.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Protokół kontroli zawiera w szczególności dane dotyczące terminu kontroli, miejsca przeprowadzenia kontroli, imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę, podstawę prawną, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli oraz ewentualne zalecenia, podpisy osób kontrolujących oraz osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

8. Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego podmiotu mogą zgłosić na piśmie wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

9. W przypadku zgłoszenia wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust.8, kontrolujący może podjąć czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

10. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje podmiotowi kontrolowanemu stanowisko co do zgłoszonych wyjaśnień lub zastrzeżeń na piśmie.

11. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera się wnioski lub zalecenia kierowane do podmiotu kontrolowanego.

12. Podmiot kontrolowany, którego dotyczy wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany zawiadomić na piśmie kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie określonym w wystąpieniu, jednak nie krótszym niż 14 dni.

§ 8. Przepisy § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 mają zastosowanie do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych odpowiednio publicznych i niepublicznych do dnia 31 sierpnia 2019r.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLV/321/2014 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Buk dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014r. poz. 4669, poz. 5731)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/117/2016
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 23 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XVII/117/2016 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała dotyczy dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla szkół
i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). Zgodnie z cyt. artykułami gmina zobowiązana jest do podjęcia przedmiotowej uchwały, w której ma na celu ustalenie: tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu Miasta i Gminy Buk, ponieważ podstawą obliczania dotacji dla szkół wymienionych w przedmiotowej uchwale są wydatki bieżące zaplanowane w uchwale budżetowej oraz metryczce subwencji oświatowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »