| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2016 roku

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.[2])), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2016 roku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. 1. Program będzie realizowany przez:

1) Gminę Miejską Wągrowiec, zwaną dalej Gminą;

2) firmę VET-ZOO SERWIS z Trzcianki, na podstawie umowy zawartej z Gminą;

3) Panią Alicję Serdyniecką, lekarza weterynarii;

4) Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu;

5) organizacje społeczne i fundacje, których jednym ze statutowych celów jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

2. Koordynatorem działań podejmowanych w ramach Programu jest Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Rozdział 2.
Szczegółowy sposób realizacji programu

§ 3. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom odłowionym na terenie miasta, głównie poprzez:

1) zapewnienie miejsca i opieki weterynaryjnej w schroniskach zlokalizowanych w miejscowościach Piła-Leszków, Margonin oraz Złotów, administrowanych przez firmę VET-ZOO SERWIS z Trzcianki;

2) zapewnienie wody i pokarmu zwierzętom przetrzymywanym do czasu przyjazdu pojazdu interwencyjnego ze schroniska;

3) ponowne przyjęcie do schroniska zwierzęcia adoptowanego, z uzasadnionych przyczyn.

§ 4. Gmina zapewnia opiekę wolno żyjącym kotom poprzez:

1) ustalanie miejsc, w których przebywają ich stałe populacje;

2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy są zarejestrowani w Wydziale Infrastruktury, Architektury i Ekologii Urzędu Miejskiego w Wągrowcu;

3) w razie potrzeby zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania;

4) doraźną opiekę weterynaryjną;

5) sterylizację odłowionych osobników.

§ 5. 1. Na terenie miasta wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt:

1) stałe na interwencje;

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.

3. Odławianie interwencyjne dotyczy pojedynczych zwierząt, w szczególności chorych lub stwarzających zagrożenie dla otoczenia. W przypadku interwencyjnego odławiania nie jest wymagane stosowanie zasad dotyczących odławiania okresowego.

4. Odławianie zwierząt bezdomnych realizowane jest przez pracowników schroniska oraz przeszkolonych przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

5. Odławianie interwencyjne jest koordynowane Urząd Miejski w Wągrowcu. Odłowione zwierzęta domowe są przewożone do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego.

6. W przypadku ustalenia właściciela, pokryje on wszelkie koszty związane z odłowieniem i przetransportowaniem zwierzęcia do schroniska oraz ewentualne koszty opieki weterynaryjnej.

§ 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji są wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od dnia ich umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się ich właściciela.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt polega w szczególności na:

1) informowaniu o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych odłowionych na terenie miasta, głównie poprzez zamieszczenie zdjęcia i informacji o odłowionym zwierzęciu na portalu www.facebook.com/wagrowiec.zwierzeta;

2) współpracy ze schroniskiem oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli.

§ 8. 1. Gmina realizuje obowiązek usypiania ślepych miotów.

2. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest wyłącznie przez lekarza weterynarii wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt zostają przekazane do utylizacji.

§ 9. 1. Gmina zapewnia miejsce zwierzętom gospodarskim, zarówno bezdomnym jak i odebranym tymczasowo właścicielom, na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Potrzanowo, przy ul. Stare Potrzanowo 10/1, gmina Skoki.

2. Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla zwierząt, o których mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych.

2. W przypadku zdarzenia drogowego, interwencję podejmuje lekarz weterynarii współpracujący z Gminą.

3. Lekarz weterynarii zapewnia pierwszą pomoc rannemu zwierzęciu do czasu przyjazdu służby interwencyjnej ze schroniska, z którym Gmina ma zawartą umowę na kompleksową opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

4. Jeśli stan zwierzęcia uniemożliwia jego transport, lekarz weterynarii sprawuje opiekę nad rannym zwierzęciem, do momentu polepszenia się jego kondycji.

5. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o bezzwłocznym uśpieniu zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu drogowym, gdy leczenie nie jest możliwe i konieczne jest zakończenie jego cierpień.

6. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, pokryje on wszelkie koszty związane z opieką i leczeniem.

7. Lekarz weterynarii z którym gmina ma podpisaną umowę, w razie braku dyspozycyjności, znajduje zastępstwo na czas trwania takiego stanu, o czym powiadamia pracownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

§ 11. 1. Informacje o zwierzętach bezdomnych oraz biorących udział w zdarzeniach drogowych, należy przekazywać, dzwoniąc pod telefon alarmowy podany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu ( http://www.wagrowiec.eu) w zakładce Ochrona Środowiska - Bezdomne Zwierzęta.

2. Po godz. 20.00, zgłoszenia należy przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu.

§ 12. Gmina prowadzi edukację mieszkańców w zakresie unikania bezdomności zwierząt poprzez:

1) promowanie i rozpowszechnianie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt domowych i bezdomnych, m.in. poprzez publikowanie wpisów na specjalnie w tym celu utworzonym profilu portalu społecznościowego;

2) organizację konkursów i prelekcji dotyczących zwierząt bezdomnych;

3) informowanie społeczeństwa o prawach i obowiązkach wynikających z posiadania zwierząt z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych, ulotek, plakatów.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 13. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina a wysokość wydatków na poszczególne zadania przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


Załącznik do Uchwały Nr XVI/110/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 25 lutego 2016 r.

Koszt realizacji zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2016 roku

Lp.

Zadanie

Kwota brutto

1.

Utrzymywanie zwierząt w schronisku

104 000 zł

2.

Odławianie zwierząt i transport do schroniska

4 000 zł

3.

Zbieranie i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt

2 000 zł

4.

Całodobowa opieka weterynaryjna

3 000 zł

5.

Sterylizacja wolno żyjących kotów

2 000 zł

6.

Zakup karmy dla kotów

300 zł

7.

Zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim

1 450 zł

8.

Edukacja mieszkańców

1 000 zł

SUMA

117 750 zł


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt uchwały został przekazany w celu zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku, Kołu Łowieckiemu Nr 32 Jeleń z Wągrowca oraz Kołu Łowieckiemu Nr 57 Borsuk ze Skoków.

Kontynuacja zaproponowanych w niniejszym programie działań ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wągrowca oraz szybszą adopcję zwierząt przebywających w schroniskach.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Wiesław Zając


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz 1794 oraz z 2015 r. poz. 266.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 oraz poz 1890.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »