| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom z terenu Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2156 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/109/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy i Miasta Raszków, Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom w formie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dla uzdolnionych uczniów, zakres tej pomocy, osoby uprawnione do pomocy oraz tryb postępowania w tym zakresie.

§ 2. Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są uczniowie gimnazjów zamieszkali na terenie Gminy i Miasta Raszków.

§ 3. Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dla uzdolnionych uczniów może zostać przyznane uczniowi, który w roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,30.

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jest złożenie do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków może złożyć:

1) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców,

2) rodzice.

3. Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków składa się w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków do dnia 30 lipca każdego roku, uwzględniając roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

4. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

§ 5. 1. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków może powołać Komisje Stypendialną do oceny złożonych wniosków pod względem formalnym.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podejmuje decyzję o przyznaniu i wysokości stypendiów.

§ 6. 1. Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dla uzdolnionych uczniów jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego i wypłacane raz w roku szkolnym.

2. Wysokość Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków wynosi do 1.000 złotych dla ucznia.

§ 7. 1. Rada Gminy i Miasta Raszków w uchwale budżetowej corocznie określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uzdolnionych uczniów.

2. Przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy i Miasta Raszków na dany rok kalendarzowy.

§ 8. Wszelkie wątpliwości wynikające z procedury wnioskowania i weryfikacji wniosków rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Raszków. Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jest ostateczna.

§ 9. Organizację uroczystości wręczenia uczniom stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Raszków i ich realizację zapewnia kierownik jednostki prowadzącej obsługę administracyjną i finansową szkół Gminy i Miasta Raszków.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XV/110/2016
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/110/2016

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom z terenu Gminy i Miasta Raszków.

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Kompetencje rady do podjęcia uchwały określającej zasady udzielania stypendiów uzależniono od przepisu szczególnego, upoważniającego radę do działania w tym zakresie. Przepisem szczególnym jest art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) na podstawie, którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Określenie tych warunków rada dokonuje po uprzednim przyjęciu Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Raszków.

Ustanowienie pomocy w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów jest także dostrzeżeniem sukcesów uczniów oraz zachęceniem do osiągania wysokich wyników w nauce i dalszego rozwoju osobistego. Uzdolnieni uczniowie oprócz wysokiej średniej ocen, promują swoją gminę poprzez udział w różnych konkursach, olimpiadach. Wyróżniający się obecnie w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. uczniowie będą w przyszłości wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz m.in. Gminy i Miasta Raszków, przyczyniając się do jej rozwoju.

W oparciu o powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »