| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Skulsk

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art. 11a ust. 1 - 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku nr 106, poz. 1002; ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; ze. zm.) Rada Gminy Skulsk uchwala:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skulsk w 2016 roku
WSTĘP "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Niniejszy Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, oraz zwierząt gospodarskich. Na terenie Gminy Skulsk , a także w sąsiednich gminach powiatu konińskiego brak schroniska dla zwierząt. Dlatego w celu zapewnienia właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami niezbędne jest podjęcie współpracy ze schroniskami działającymi na terenie sąsiednich powiatów, tj. tureckiego. Bezdomność zwierząt wynika głównie z:

1) niekontrolowanego ich rozmnażania,

2) porzucania zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczek zwierząt od właścicieli,

4) łatwości pozyskiwania zwierząt,

5) panującej mody na dane rasy zwierząt,

6) braku edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) "Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku nr 106, poz. 1002; ze zm.),

2) "Urzędzie" - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Skulsku,

3) "Gminie" - należy przez to rozumieć Gminę Skulsk,

4) "Wójcie" - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Skulsk,

5) "Schronisku" - należy przez to rozumieć "Schronisko dla zwierząt"w rozumieniu art. 4 pkt 25 Ustawy, które zostanie wybrane w odpowiednim trybie przewidzianym przez przepisy prawne dla realizacji celów zawartych w Programie,

6) "Programie" - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skulsk w 2014 roku.

7) "Podmiocie wyłapującym zwierzęta" - należy przez to rozumieć podmiot, zajmujący się profesjonalnie wyłapywaniem zwierząt, wybrany w odpowiednim trybie przewidzianym przez przepisy prawne dla realizacji tego celu, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem.
8) "Zakładzie leczniczym dla zwierząt" - należy przez to rozumieć podmiot wybrany w odpowiednim trybie przewidzianym przez przepisy prawne.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2.

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz określenie podstaw opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy.

§ 3.

1. Podstawowe zadania Programu realizowane na terenie Gminy odpowiadają idei Ustawy, polegającej na humanitarnym traktowaniu zwierząt, a także na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

2. Zgodnie z art. 11a ust. 2 Ustawy Program określa sposób zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, działanie w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami, zasady odławiania bezdomnych zwierząt, podstawy sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach, działania polegające na poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianiu ślepych miotów, wskazywaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w sytuacjach przewidzianych przez Ustawę, a także zapewnianiu opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3. Nadto do zadań Programu należy edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami, poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z bezdomnością zwierząt oraz ich utrzymaniem, popularyzowanie form utrzymywania i hodowli psów oraz kotów oraz promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI ZWIERZĄT

§ 4.

1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez ich sterylizację i kastrację w schroniskach dla zwierząt, a także poprzez usypianie ślepych miotów, które wykonuje lekarz weterynarii.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt nie mogą być wykonywane zwierzętom, u których występują przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów (stan zdrowia; wiek).

3. Realizacja zadań Programu obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych następuje we współudziale z działającymi na terenie Gminy organizacjami pozarządowymi.

4. Niezależnie od zabiegów sterylizacji i kastracji dokonywanych w schroniskach, Urząd prowadzi akcję edukacyjną, zachęcającą mieszkańców Gminy, będących właścicielami psów i kotów, do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych i w związku z tym zapewnia mieszkańcom Gminy, będącym właścicielami psów i kotów, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie, a także zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

5. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji jego psa lub kota, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt i podpisuje oświadczenie, w którym wyraża wolę na wykonanie zabiegu oraz zgodę na warunki współfinansowania zabiegu.

6. Właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji, według ceny usługi ustalonej w umowie Urzędu i zakładu leczniczego dla zwierząt, w dniu wykonania zabiegu, bezpośrednio w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

7. Urząd dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt na podstawie faktury wystawianej raz na kwartał przez zakład leczniczy dla zwierząt.

§ 5.

1. Jeżeli właściciel psa lub kota stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić opieki zwierzętom, które mają się w najbliższym czasie urodzić, w szczególności, gdy we własnym zakresie nie może prowadzić działań mających na celu umieszczenie tych zwierząt u osób trzecich, może zwrócić się do zakładu leczniczego dla zwierząt działającego na terenie Gminy o uśpienie ślepego miotu psów lub kotów.

2. Przez "ślepy miot" rozumie się zwierzęta do piątego dnia życia włącznie.

3. Gmina zapewnia mieszkańcom, będącym właścicielami psów i kotów, dofinansowanie w wysokości 10% kosztów usypiania ślepych miotów psów
i kotów.

4. Rozliczanie kosztów zabiegu usypiania ślepych miotów odbywa się na zasadach określonych jak przy sterylizacji i kastracji, z tym, że właściciel miotu pokrywa 90% kosztów zabiegu.

Rozdział 4.
POSZUKIWANIE NOWYCH WŁAŚCICIELI DLA ZWIERZĄT

DOMOWYCH ORAZ DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

§ 6.

1. Poszukiwanie nowego właściciela dla psa lub kota należy do ich dotychczasowego właściciela.

2. Do czasu objęcia opieką zwierzęcia przez nowego właściciela, za naruszenie zasad humanitarnego traktowania zwierzęcia w rozumieniu Ustawy traktuje się porzucenie zwierzęcia przez dotychczasowego właściciela.

3. Gmina wspiera poszukiwanie nowych właścicieli psów i kotów poprzez:
1/ prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do opieki się nad zwierzętami, 2/ wydawanie ulotek i plakatów propagujących opiekę nad zwierzętami, 3/ propagowanie w lokalnej prasie artykułów poświęconych prawom zwierząt, obowiązkom właścicieli zwierząt oraz propagujących odpowiednie warunki utrzymania zwierząt,

4. Gmina umożliwia właścicielom zwierząt zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych Urzędu o możliwości zaopiekowania się zwierzętami, a także o sposobie kontaktowania się z właścicielami zwierząt, którzy zgłosili chęć przekazania ich osobom trzecim.

§ 7.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt na terenie Gminy odbywa się także poprzez odpowiednią edukację dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy, w szczególności poprzez organizowanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy poświęconych wspólnemu życiu ludzi i zwierząt, organizowanie spotkań edukacyjnych z hodowcami psów i kotów, organizowanie wyjazdów do schronisk dla zwierząt oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami, których statutową działalnością jest opieka nad zwierzętami.

§ 8.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt może być prowadzone także przez Schronisko, z którego można bezpłatnie odbierać bezdomne zwierzęta; Warunkiem przekazania zwierzęcia przez Schronisko jest złożenie przez przyszłego właściciela zwierzęcia oświadczenia, że jest on w stanie zapewnić zwierzęciu należyte warunki bytowania.

Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 9.

1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom znajdującym się w jej granicach administracyjnych, poprzez umieszczanie zwierząt w Schronisku, jak również poprzez kierowanie zwierzęcia do osób, które wyrażają chęć przyjęcia pod opiekę bezpańskiego zwierzęcia. Gmina Skulsk ma podpisana umowę ze Schroniskiem dla zwierząt Inspektorat - Towarzystwo Ochrony Zwierząt " ANIMALS", ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard.

2. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną zwierząt poprzez propagowanie akcji, mających na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 10.

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, Urząd realizuje poprzez gminne służby komunalne.

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się w miejscach wydzielonych.

Rozdział 6.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 11.

1. Odławianie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy odbywa się raz na kwartał.

2. Wójt podaje w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt informację o czasie i miejscach ich wyłapywania oraz o podmiocie, któremu powierzono czynności wyłapywania zwierząt bezdomnych.

3. W informacji, o której mowa w ust. 2 Wójt podaje adres Schroniska, albo punktu przechowywania zwierząt, w którym mają być umieszczone zwierzęta po wyłapaniu.

4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych jest wykonywane przez podmiot prowadzący Schronisko lub inny podmiot, profesjonalnie zajmujący się działalnością związaną ochroną zwierząt.

5. Wójt zawiera umowę z podmiotem, o którym mowa w ust. 4, gdzie określa się rodzaj urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, zasady transportu zwierząt do Schroniska, zapewnienie, w razie potrzeby, pomocy lekarsko - weterynaryjnej oraz wskazanie miejsc przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do Schroniska. Na transport i wyłapywanie zwierząt bezdomnych Wójt Gminy Skulsk ma podpisaną umowę z Prywatną wielobranżową Firmą usługową " HART", ul. Kopernika 12/5, 58-160 Świebodzice.

Rozdział 7.
POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI

W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

§ 12.

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi w związku z naruszaniem przepisów Ustawy, Wójt w drodze obwieszczenia publikowanego na stronach internetowych Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, wskazuje gospodarstwo rolne, w którym zwierzęta te mają zostać lub zostały umieszczone.

§ 13.

Wójt podpisuje umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt prowadzącym działalność na terenie Gminy w celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, jakie będą miały miejsce w granicach administracyjnych Gminy. Wójt Gminy Skulsk ma podpisana umowę w tym zakresie z Gabinetem Weterynaryjnym Adam Czubak, ul. Targowa 2 c, 62-560 Skulsk.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Na terenie Gminy nie dokonuje się znakowania zwierząt.

§ 15.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 2016 w wysokości 66 tysięcy złotych.

§ 16.

Środki finansowe, o których mowa w § 15 będą wykorzystywane w trakcie roku budżetowego w zależności od potrzeb; Podziału środków finansowych dokonuje Wójt w drodze Zarządzenia.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku nr 106, poz. 1002; ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2012 roku wprowadziła obowiązek przyjmowania corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przyjęcie "Programu" jako aktu prawa miejscowego ma przede wszystkim na celu określenie podstaw opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, co odbywać się może poprzez różne formy edukacji społecznej oraz kontrolowanego rozmnażania zwierząt. "Program" obejmuje realizację zadań wskazanych w art. 11a ust. 2 w/w ustawy. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Organizacjom Społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze Gminy oraz dzierżawcom (zarządcom) obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »