| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wronczyn, dla działek nr ewid. 66/24, 66/25

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/29/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wronczyn, dla działek nr ewid. 66/24, 66/25, Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wronczyn, dla działek nr ewid. 66/24, 66/25 zwaną dalej "planem", stwierdzając że nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska.

2. Plan obejmuje obszar działek nr ewid. 66/24, 66/25, zlokalizowany w obrębie Wronczyn, gmina Pobiedziska, którego granice określono w części graficznej planu.

3. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna, zwana dalej "rysunkiem planu" - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną linią rozgraniczającą oraz oznaczoną symbolem literowym na rysunku planu;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej drogę lub teren, w jakiej można sytuować budynek;

3) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

4) zieleni ozdobnej - należy przez to rozumieć kształtowane przez człowieka skupiska drzew i krzewów wraz z pozostałymi składnikami szaty roślinnej, podnoszące walory estetyczne przestrzeni;

5) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej jest mniejszy niż 25%.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczony na rysunku planu symbolem K;

2) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nakaz sytuowania budynków przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem wysunięcia okapu dachu poza tę linię na odległość nie większą niż 1,0 m;

2) dopuszczenie remontu, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących obiektów budowlanych z zachowaniem parametrów określonych w planie;

3) dopuszczenie rozbiórki istniejących obiektów budowlanych;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni ozdobnej;

5) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic informacyjnych oraz szyldów, o powierzchni nie większej niż 2,0 m2;

6) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych oraz szyldów, o powierzchni nie większej niż 1,0 m2, na ogrodzeniach;

7) zakaz lokalizacji reklam, w tym tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, innych niż wymienione w pkt 5, 6;

8) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych;

9) maksymalną wysokość ogrodzeń - 1,8 m.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz aby oddziaływanie wynikające z przeznaczenia terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych;

2) nakaz zastosowania rozwiązań technicznych wykluczających możliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoża gruntowego oraz wód podziemnych;

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

4) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenu objętego planem, przepisów odrębnych otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się, iż w zakresie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego "Murowana Goślina-Kłecko nr 10/2007/p z dnia 03.08.2007 r. obejmującej obszar planu, obowiązują ustalenia przepisów odrębnych.

§ 9. Dla terenu infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem K ustala się:

1) lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń związanych z infrastrukturą kanalizacyjną, w tym między innymi przepompowni ścieków, komór rozdzielających, komór czerpnych, komór zasuw, komór pomiarowych, studni wodomierzowych oraz budynku agregatorni;

2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: 0,01;

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: 0,30;

4) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%;

5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 5%;

6) dachy płaskie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 12°;

7) maksymalną wysokość budynków: 3,5 m;

8) nakaz zapewnienia na terenie oznaczonym symbolem K:

a) co najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu osobowego,

b) miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) obsługę komunikacyjną z drogi KDD.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie podejmuje się ustaleń.

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD:

1) klasę drogi - droga dojazdowa;

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 10,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 22,0 m;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej;

4) dopuszczenie lokalizacji rowów odwadniających;

5) dopuszczenie realizacji oświetlenia;

6) dopuszczenie realizacji zieleni ozdobnej oraz chodników i ścieżek rowerowych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) lokalizację sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających terenu K oraz terenu KDD;

2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu i rozbiórki sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

4) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się odprowadzanie do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu K w granicach własnej działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustala się stosowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi;

8) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

§ 12. Nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi o gospodarce nieruchomościami.

§ 13. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%.

§ 15. Na obszarze objętym planem zmienia się przeznaczenie 0,0569 ha gruntów leśnych, na działce nr ewid.: 66/24 w obrębie geodezyjnym Wronczyn, za zgodą nr DR-I.7151.70.2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2015 r. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

§ 16. Traci moc Uchwała Nr XXVII/252/00 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 maja 2000 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 50, poz. 601 z dnia 24 lipca 2000 r.) w zakresie objętym granicami niniejszego opracowania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Renata Jończyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/194/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/194/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/194/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/194/2016

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wronczyn, dla działek nr ewid. 66/24, 66/25.

Na podstawie Uchwały Nr IV/29/2014 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wronczyn, dla działek nr ewid. 66/24, 66/25, podjęto czynności zmierzające do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wronczyn, dla działek nr ewid. 66/24, 66/25, zwanego dalej "planem".

Projekt planu uwzględnia wymogi zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), a w szczególności:

· wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

· walory architektoniczne i krajobrazowe;

· wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;

· wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

· wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;

· walory ekonomiczne przestrzeni;

· prawo własności;

· potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

· potrzeby interesu publicznego;

· potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;

· potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez zapisy zawarte w projekcie planu, w tym przede wszystkim ustalenia §4-11.

Projekt planu uwzględnia również pozostałe wymogi zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy:

· zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

· zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez zachowanie trybu sporządzania projektu planu, zgodnie z art. 17 ustawy, w tym umożliwienie składania wniosków i uwag przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ponadto zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) ustalając przeznaczenie terenu, gmina waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzając do ochrony stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania. Interes prywatny i publiczny został uwzględniony, szczególnie poprzez uwzględnienie złożonych wniosków.

W nawiązaniu do zapisów art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), projekt planu umożliwia realizację nowej zabudowy infrastruktury technicznej i uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez:

· kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego - w projekcie planu ustalone zostało przeznaczenie części terenu pod drogę publiczną, jednakże droga ta zapewni dostęp komunikacyjny do terenów pozostających dotychczas bez odpowiedniego połączenia z układem drogowym gminy;

· lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu - projekt planu przeznacza teren pod drogę publiczną, z której możliwy jest transport publiczny;

· zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów - w projekcie planu umożliwiona została realizacja chodników oraz ścieżek rowerowych w ramach projektowanej drogi;

· dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy - projekt planu umożliwia realizację nowej zabudowy wyłącznie o charakterze technicznym.

Projekt planu jest zgodny z wynikami "Analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pobiedziska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego", uchwalonej Uchwałą Nr LI/495/2014 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 października 2014 r., która wykazała konieczność aktualizacji planów miejscowych wykonanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy Pobiedziska związany będzie z większymi wydatkami niż wpływami do budżetu gminy, ze względu na konieczność dokonania opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.

Skutki gospodarcze podjęcia uchwały to stworzenie dla aktualnych i potencjalnych inwestorów, w sąsiedztwie obszaru objętego planem, możliwości rozszerzenia dotychczasowych funkcji oraz wprowadzenia nowych.

Procedura sporządzania miejscowego planu przebiegała zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).

Burmistrz zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania oraz zamieścił obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie miejscowej. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). Burmistrz wystąpił również o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu.

Po rozpatrzeniu wniosków i odpowiedzi instytucji sporządzono projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pobiedziska. Następnie projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały przekazane odpowiednim organom i instytucjom w celu uzgodnienia lub zaopiniowania. Projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia.

Na obszarze objętym planem zmienione zostało przeznaczenie 0,0569 ha gruntów leśnych, na działce nr ewid.: 66/24 w obrębie geodezyjnym Wronczyn, za zgodą nr DR-I.7151.70.2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2015 r. na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii lub uzgodnień, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 28.10.2015 r. do 27.11.2015 r. Na dzień 09.11.2015 r. ustalono termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. Termin składania uwag wyznaczono do dnia 14.12.2015 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenną gminy i właściwymi ustawami oraz przepisami szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym, uwzględniając wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu w jakim został podjęty.

W związku z przeprowadzeniem, opisanej powyżej, procedury formalno-prawnej przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), przyjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznaje się za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »