reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/257/2016 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm. ) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp.poz.3158) § 4 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.".

§ 2. W regulaminie określającym zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 3158 ), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 lit. b , c i d otrzymują brzmienie:

b. stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114/8 z 26.4.2012.).

c. stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013.).

d. stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013.)";

2) § 2 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

b. wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.";

3) W § 2 ust. 2 skreśla się lit. c,

4) § 2 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

a. wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.";

5) W § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Od zasady trwałego usunięcia dotychczasowego źródła ciepła można odstąpić, gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne i są objęte ochroną konserwatorską, jednak tylko pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym i pozbawienia pieca pierwotnej funkcji użytkowej";

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 100% nakładów inwestycyjnych wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, jednak nie więcej niż:

a) 4 000 złotych w przypadku dotacji na usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, przy czym maksymalny koszt usunięcia (demontaż, transport, unieszkodliwianie) 1Mg odpadów zawierających azbest nie może być większy niż 1600 złotych, zaś w przypadku usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów (bez demontażu) łączny ich koszt nie może przekroczyć kwoty 800 zł/Mg,

b) 4000 złotych w ramach dotacji na zmianę sposobu ogrzewania polegającej na:

- zainstalowaniu nowego kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego o nominalnej mocy cieplnej do 30 kW,

- montażu nowych kolektorów słonecznych z zastrzeżeniem § 3 ust. 5,

c) 4000 lub 6000 złotych w ramach zmiany sposobu ogrzewania w tym:

- do 4 000 złotych przy zainstalowaniu jednego nowego kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego o nominalnej mocy cieplnej (Qn) mieszczącej się w przedziale 30 kW < Qn < 55 kW,

- do 6000 złotych w przypadku zainstalowania nowych dwóch lub więcej kotłów (gazowy, olejowy lub elektryczny) o łącznej nominalnej mocy cieplnej (Qn) w przedziale 30 kW < Qn < 55 kW,

d) 6 000 złotych w ramach dotacji na zmianę sposobu ogrzewania polegającej na:

- przyłączeniu obiektu budowlanego do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- zainstalowaniu nowego kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego o nominalnej mocy cieplnej powyżej 55 kW";

7) § 5 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

Wnioski o dotację celową składa się do Prezydenta Miasta Leszna do końca maja danego roku budżetowego.

3. Prezydent Miasta Leszna w danym roku budżetowym podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie zakończenia naboru wniosków, szczegółowych warunkach i zakresie udzielania dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania oraz dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest.

4. Wnioski złożone po terminie podanym w informacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.";

8) załącznik nr 1 do regulaminu określającego zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1a i 1b do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna


Sławomir Szczot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/257/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/257/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/257/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zasad
i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

Możliwość udzielania dotacji celowej ze środków stanowiących dochody budżetów gmin lub budżetów powiatów, pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku, poz.1232, ze zmianami). Beneficjentem dotacji mogą być podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, oraz jednostki sektora finansów publicznych, będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowych na terenie miasta Leszna regulowane były uchwałą
Nr XXXVII/532/2014 Rady miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. Zmiana obowiązującej uchwały wynika między innymi z konieczności wprowadzenia nowych kryteriów dotyczących udzielania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania i dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Wprowadzone zapisy dotyczą wysokości kwot udzielanej dotacji, które w przypadku zmiany sposobu ogrzewania są zależne od nominalnej mocy cieplnej instalowanego pieca gazowego, olejowego lub elektrycznego i mogą wynosić od 4000 złotych do
6 0000 złotych. Dotacja w maksymalnej wysokości do 6 000 zł może być udzielona na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na zainstalowanie nowego kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego o nominalnej mocy cieplnej powyżej 55 kW oraz w przypadku zainstalowania nowych dwóch lub więcej kotłów (gazowy, olejowy lub elektryczny) o łącznej nominalnej mocy cieplnej (Qn) w przedziale 30 kW < Qn < 55 kW. Dla dofinansowania zadania polegającego na unieszkodliwianiu azbestu określono maksymalne stawki kosztów usunięcia ( demontaż, transport, unieszkodliwianie) 1 Mg odpadów zawierających azbest na poziomie 1600 złotych natomiast w przypadku usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu (bez demontażu) odpadów łączny ich koszt nie może przekroczyć kwoty 800 zł/Mg. Tego typu rozwiązanie podyktowane było zbyt dużą rozbieżnością cen za usługi polegające na unieszkodliwianiu azbestu w poprzednich latach przeprowadzania procedury udzielania dotacji. W niniejszej uchwale ujęto również nowy zapis, że od zasady trwałego usunięcia dotychczasowego źródła ciepła można odstąpić gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne i są objęte ochroną konserwatorską jednak tylko pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym i pozbawienia pieca pierwotnej funkcji użytkowej. Wprowadzono także nowe wzory pisemnych wniosków osobno dla wnioskodawców ubiegających się o zmianę sposobu ogrzewania (załącznik 1a) i wnioskodawców chcących otrzymać dofinansowanie na usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest (załącznik 1b). Nowe formularze wniosków zostały uzupełnione w sposób umożliwiający uzyskanie niezbędnych danych (np. adres e-mail, powierzchnia lokalu, wyszczególnienie zakresu prac itp.) dotyczących wnioskodawcy i zakresu planowanego przedsięwzięcia związanego z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania.

Ponadto w uchwale nr XXXVII/532/2014 Rady miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku zmieniono zapisy § 5 ust. 2, 3 i ust. 4 uwzględniając treść uchwały nr 12/647/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014 roku. W rezultacie usunięto jeden z załączników stanowiący wzór umowy na dotację celową zawieranej między wnioskodawcą
a Prezydentem Miasta Leszna oraz dodano zapis, który określa termin składania wniosków do końca pierwszego kwartału danego roku budżetowego.

W odniesieniu do wyżej omówionych zmian zaistniała potrzeba modyfikacja dotychczas obowiązującej w/w uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

Uwzględniając powyższe przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na kontynuację realizacji przez Miasto Leszno celów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiana sposobu ogrzewania polegająca na stopniowej likwidacji kotłów opalanych paliwem stałym wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w Lesznie w tym na ograniczenie emisji niskiej
a w szczególności obniżenie stężenia pyłów PM10. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Leszna w ramach udzielanej dotacji celowej wpłynie pozytywnie na realizację zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Przyczyni się również do spełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku, poz.1232, ze zmianami) w której określa się ostateczny termin likwidacji azbestu zabudowanego w obiektach budowlanych na terenie kraju na rok 2032.

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku, poz.1232, ze zmianami) - rada gminy lub rada powiatu w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zasady te obejmują w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Działając na podstawie art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 59 poz. 404), projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pismem o sygnaturze DDO-530-94(2)/16/AHo z dnia 15 marca 2016 roku, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących projektowanej zmiany
w/w uchwały i wskazał uwagi. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie odniósł się do projektu zmiany przedmiotowej uchwały w ustawowo przewidzianym terminie.


Opracował:

Marian Bartkowiak
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama