reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/122/16 Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wierzbinek przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dotację z budżetu Gminy Wierzbinek udziela się publicznym i niepublicznym: przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom, zwanym dalej w treści uchwały "szkołami" na podstawie złożonego do Urzędu Gminy w Wierzbinku wniosku organu prowadzącego szkołę, posiadającej wpis do ewidencji szkół publicznych i niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Wierzbinek.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku - załącznik nr 1.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę szkoły,

2) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,

3) numer i datę wpisu do ewidencji szkół publicznych lub niepublicznych prowadzonej przez Gminę Wierzbinek,

4) planowaną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły w roku budżetowym, którego wniosek dotyczy, w tym informację o liczbie uczniów niepełnosprawnych,

5) zobowiązanie do informowania o zmianie liczby uczniów,

6) wskazanie rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

§ 3. 1. Publiczne szkoły prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Wierzbinek dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

2. Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości 70% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wierzbinek pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Wierzbinek, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu gminy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.

4. Niepubliczne przedszkola, którym w wyniku otwartego konkursu ofert przyznano dotację, o której mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymują z budżetu Gminy Wierzbinek dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek, pomniejszonym o opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

5. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych położone na terenie gminy Wierzbinek, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia tego samego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

6. Niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, położone na terenie gminy Wierzbinek, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidywanej na ucznia tego samego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

7. Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbinek w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

8. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymują z budżetu Gminy Wierzbinek dotację na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wierzbinek, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 4. 1. Do 5 każdego miesiąca organ prowadzący szkolę składa Wójtowi Gminy Wierzbinek informację o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1 podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Wierzbinek.

3. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie dzieci.

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 uchwały lub w przypadku zmiany rachunku, w stosownym piśmie organu prowadzącego szkołę, informującym o zmianie nazwy i numeru rachunku bankowego.

§ 5. Organ prowadzący szkołę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu Wójtowi Gminy w Wierzbinku do dnia 20 stycznia następnego roku lub w przypadku, gdy szkoła niepubliczna kończy działalność, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej dotacji

§ 6. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbinku mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w informacjach, o których mowa w § 4, na podstawie udostępnionej przez organ prowadzący dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji.

§ 7. 1. W dotowanych szkołach Wójt Gminy Wierzbinek może okresowo przeprowadzać kontrole w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Wierzbinek upoważnieni przez Wójta Gminy Wierzbinek, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez wójta.

§ 8. 1. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych,

2. Kontrola może polegać na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ja prowadzącemu, przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

§ 10. 1. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego powinna być opisana w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowych ze środków dotacji.

2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 11. Traci moc uchwała nr XXXV/349/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Walicka


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/122/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wierzbinek przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zgodnie z zapisem w art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego powinna określać tryb udzielania i rozliczania dotacji przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie zapisem w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego powinna określać tryb udzielania i rozliczania dotacji przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 357) uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy zmienianej, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. W związku z tym z końcem 2015 roku traci moc uchwała nr XXXV/349/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. konieczne zatem jest podjęcie nowej uchwały, obejmującej zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/16
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do XII.122.16


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/16
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do XII.122.16


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/122/16
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do XII.122.16

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama