reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/114/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XII/104/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 roku i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr I/16 z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr VII/16 z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę dochodów w wysokości 22.522.397,00 zł zwiększa się o kwotę 18.342,00 zł do kwoty 22.540.739,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.342,00 zł do kwoty 22.316.939,00 zł.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienią się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę wydatków w wysokości 22.342.902,67 zł zwiększa się o kwotę 18.342,00 zł do kwoty 22.361.244,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41.173,60 zł do kwoty 20.505.476,40 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 109.515,60 zł do kwoty 1.855.768,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 18.342,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852

Pomoc społeczna

18.342,00

85295

Pozostała działalność

18.342,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18.342,00

6. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 18.342,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852

Pomoc Spoleczna

18.342,00

85295

Pozostała działalność

18.342,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.360,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

421,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

60,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.676,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

825,00

7. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmniejszyć

Zwiększyć

010

01010

6210

-

55.015,60

710

71004

4300

-

700,00

758

75818

6800

4.668,00

-

801

80101

2540

55.915,60

-

854

85412

4210

-

200,00

900

90015

4300

4.500,00

-

90015

6050

-

9.168,00

RAZEM

65.083,60

65.083,60

8. W paragrafie 4 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 8 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W paragrafie 6 pkt 1 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W paragrafie 6 pkt 2 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W paragrafie 7 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody zwiększa się o kwotę 55.015,60 zł do kwoty 2.293.165,12 zł,

2) koszty zwiększa się o kwotę 55.015,60 zł do kwoty 2.293.165,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12. W paragrafie 14 pkt 3 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł zastępuje się kwotą 20.332,00 zł.

13. W paragrafie 15 Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 zmienia się załącznik nr 16 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Kłossowska


Uzasadnienie

1. W związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.46.2016.7 zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 18.342,00 oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 par. 4010 o kwotę 2.360,00 zł, par. 4110 o kwotę 421,00 zł, par. 4120 o kwotę 60,00 zł, par. 4210 o kwotę 10.000,00 zł, par. 4300 o kwotę 4.676,00 zł, par. 4440 o kwotę 825,00 zł. 2. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 65.083,60 zł. 3. W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonuje się zmiany załącznika nr 8 do Uchwały Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016 w ten sposób, że zwiększa się par. 950 o kwotę 50.000,00 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2016 rok - dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/114/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2016 rok - wydatki


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/114/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów na 2016 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/114/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/114/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/114/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/114/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2016

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama