reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 poz. 1515 ze zmianami ), art. 212, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII / 81/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości : 43.938.390,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 43.725.678,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 207.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 9.779.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały,".

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie :

.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości : 45.638.790,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 39.139.711,00 zł ,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 6.499.079,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 9.779.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 30.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2016r.,zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały.".

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie : 1.700.400,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych".

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

0kreśla się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości : 3.762.000,00 zł.

2. 0kreśla się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości : 2.061.600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały.".

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.".

6. § 8 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się dochody w kwocie : 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie : 240.975,53 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

3. Ustala się wydatki w kwocie : 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.".

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

9. Załącznik Nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 5 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/101/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/101/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/101/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/101/2016
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 4.301.499 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe .

O Zwiększenie dochodów w § 2320 o kwotę : 10.000 zł, dotacja celowa przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2016r. na terenie gminy Rakoniewice, na podstawie Uchwały Nr III/28/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27.12.2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

O Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, pismo Nr DLS.3101.4/16/U z dnia 18.3.2016r. zwiększa się plan dotacji celowych w § 2010 w kwocie : 5.712 zł z przeznaczeniem na zakup urn przezroczystych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

O Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016 pismo nr ST3 - 4750- 4/2016 z dnia 16.03.2016 umieszczonego na stronie internetowej ministerstwa finansów w zakładce kwoty i wskaźniki - roczne kwoty subwencji i udziałów na 2016r. zwiększeniu ulega planowana kwota udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę : 25.671 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

O Na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016 pismo nr ST3 - 4750- 4/2016 z dnia 16.03. 2016 zwiększeniu ulega części subwencji oświatowej o kwotę: 44.488 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rostarzewo

O Zwiększenie dochodów w § 0830 o kwotę : 28.000 zł dochody z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111-57.2016.3 z 21 marca 2016r. zmienia się plan dotacji w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne …..

O Zwiększa się plan dotacji w § 2010 o kwotę : 6.755 zł ( za osoby pobierające świadczenia rodzinne)

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze …..

O Zmniejsza się plan dotacji w § 2030 o kwotę : 5.000 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

O Zwiększa się plan dochodów w § 2010 - 4.161.943 zł ( pomoc państwa w wychowaniu dzieci )

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic

O Zwiększenie dochodów o kwotę : 3.930 zł wpłata od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w miejscowości Rakoniewice ul. Starowolsztyńska .

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

O Zwiększa się plan dochodów w § 2440 o kwotę: 20.000 zł na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - dofinansowanie na realizację w 2016r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania " Umiem pływać" Umowa nr 2016/0134/2072/ZSdU/DS./0268/TP z dnia 21 marca 2016r.

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 8.063.499 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,

O Wydatki majątkowe

· Dotacje - zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : 40.000 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoli realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

· Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice - Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o na inwestycję "dokumentacja projektowa uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach : Jabłonna, Wioska, Komorówko, Gola, Narożniki, Józefin, Rakoniewice wieś w gminie Rakoniewice " w § 6010 250.000 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe

O Wydatek majątkowy

· Zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojścia do zakładu INDROL". W roku 2016 Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła Uchwałę Nr XVI / 98 / 2016 z dnia 30 marca 2016 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojścia do zakładu INDROL". Na podstawie tej Uchwały będzie podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu . Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przystąpi do sporządzenia dokumentacji związanej z budową ścieżki i uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. Planowany w 2016r. wydatek na ten cel to kwota : 12.000 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

O Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : 10.000 zł, na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2016r. na terenie gminy Rakoniewice, Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2016r, .

O Wydatek majątkowy

Zadanie "Budowa ciągu pieszo-rowerowego , wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P, od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice " zwiększenie wydatków o kwotę : 700.000 zł ( po zmianach planowana kwota na to zadanie to 1.500.000 zł).

Realizacja zadania wynikająca z Uchwały Rady Nr XL/360/2010 w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Grodziskiego oraz porozumienia z Powiatem Grodziskim z dnia 8 września 2010r., z którego wynika, iż gmina będzie realizowała zadanie etapami w miarę posiadanych środków.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie następujących zadań :

O zakup usług remontowych § 4270 : zwiększenie o kwotę : 366.500 zł w tym : remont dróg o nawierzchni asfaltowej - droga Elżbieciny - 16.500 zł, ul. Piekary Rakoniewice - 100.000 zł, Rataje - 100.000 zł , remonty dróg gruntowych na terenie gminy - 150.000 zł ,

O zakup usług pozostałych § 4300 - 5.000 zł ( pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg z przejazdami linii kolejowych nr 357 na terenie gminy Rakoniewice,

O Wydatki majątkowe - ogółem : 1.390.000 zł w tym :

· Zadanie " Przebudowa ul. Różanej w miejscowości Rakoniewice" - 250.000 zł

· Zadanie " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździn" - 400.000 zł

· Zadanie " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cegielsko " - 500.000 zł

· Zadanie " Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Ruchocice " - 100.000 zł

· Zadanie " Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny" - 40.000 zł

· Zadanie " Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice" - dokumentacja - 25.000 zł

· Zadanie " Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice"- dokumentacja - 30.000 zł

· Zadanie " Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej w miejscowości Jabłonna" - dokumentacja - 20.000 zł

· Zadanie" Budowa chodnika ul. Gościeszyńska w miejscowości Rostarzewo" - dokumentacja - 15.000 zł

· Zadanie " Budowa chodnika w miejscowości Rataje" - dokumentacja - 10.000 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

O Wydatki majątkowe - ogółem : 171.000 zł w tym :

· Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo ,działka nr 37 ( dokumentacja) - 20.000 zł

· Zadanie " Budowa drogi wewnętrznej Drzymałowo- Rakoniewice wieś , działki nr 136, 82, 252 " dokumentacja - 30.000 zł

· Zadanie " Budowa drogi wewnętrznej Wioska - Blinek , działka nr 24 " - 106.000 zł

· Zadanie " Budowa chodnika Os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice, działka nr 144 " dokumentacja - 15.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

O Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 115.000 zł wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w szczególności uszczegółowienia funkcji wynikających ze studium zagospodarowani oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stodolsko, Narożniki i Gola.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

O Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 96.004,47 zł w tym § 4010 - 11.000 zł ( nagroda jubileuszowa) § 4210 - 5.004,47 zł ( zakup oprogramowania) , § 4300 - 80.000 zł ( przedłużenia licencji , przesyłki pocztowe, prace wdrożeniowe nowego oprogramowania, dzierżawa drukarek)

O Wydatek majątkowy

· " Zakup zestawów komputerowych " § 6060 - 10.000 zł

O Wydatek majątkowy wynikający z WPF

· " Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego - pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś" § 6050, kwota: 584.100 zł .

Rozdz. 75075 Promocja jst

O Zwiększenie wydatków na promocje gminy w § 4300 o kwotę : 10.000 zł ( wykonanie witraży).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

O Zwiększenie wydatków na współprace zagraniczną w § 4300 o kwotę : 30.000 zł ( zaproszenie delegacji z zagranicy na otwarcie Parku Edukacyjnego, organizacja obozu wędkarskiego dla młodzieży z Niemiec)

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadanie zlecone

O Wydatki , zwiększa się w § 4210 o kwotę : 5.712 zł z przeznaczeniem na zakup urn przezroczystych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

O Monitoring miasta :

- zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę : 5.400 zł

O Wydatki majątkowe

· " zakup kamery zewnętrznej obrotowej" - 5.400 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

O Zwiększenie wydatków o kwotę : 11.200 zł w tym § 4210 - 1.200 zł oraz w § 4300 - 10.000 zł ( zorganizowanie transportu młodzieży na obóz strażacki do Francji w ramach współpracy z Gminą Niemiecką FLOTWEDEL.

Szkoła Jabłonna

O Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 2.500 zł udział w projekcie " Junior Sport " finansowany przez SZS Wielkopolska.

Szkoła Rakoniewice

O Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 2.500 zł udział w projekcie " Junior Sport " finansowany przez SZS Wielkopolska.

O Przesunięcie miedzy paragrafami kwoty : 5.000 zł tj. zmniejszenie § 4210 , a zwiększenie w § 4300.

Rozdz. 80104 Przedszkola

UMG

O Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 20.000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku na dofinansowanie budowy przedszkola w Rakoniewicach.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

O Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 8.279 zł na współpracę z zagranicą ( wymiana młodzieży z Niemiec)

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

O Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2015 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2015 ( 25.779,61 + 18.195,92) tj. 43.975,53 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące 33.975,53 zł w tym :

Zakup wyposażenia , prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni ( § 4170 - 5.000 zł, § 4210 - 5.000 zł, § 4270 - 500 zł, § 4300 - 23.475,53 zł ).

O wydatek majątkowy

· " zakup instrumentu muzycznego KEYBOARD" kwota : 10.000 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111-57.2016.3 z 21 marca 2016r. zmienia się plan dotacji a tym samym plan wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne …..

O Wydatki, zwiększa się w § 4130 o kwotę : 6.755 zł ( za osoby pobierające świadczenia rodzinne) zadanie zlecone

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze …..

O Wydatki plan dla OPS , zmniejszenie w § 3110 o kwotę : 5.000 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

O Wydatki , zwiększa się o kwotę : 4.161.943 zł w następujących paragrafach: § 3110 - 4.116.778,43 zł § 4010 - 23.291 zł, § 4110 - 3.273 zł, § 4120 - 465 zł, § 4210 - 2.000 zł, § 4260 - 1.000 zł, § 4300 - 12.444,67 zł, § 4360 - 1.000 zł, § 4440 - 1.640,90 zł, § 4520 - 50 zł. ( pomoc państwa w wychowaniu dzieci)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 Pozostała działalność ( szkoła Rostarzewo - prowadzenie orkiestry )

- zmniejszenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę : 7.200 zł

O Wydatki majątkowe

· " zakup trąbki B YAMAHA " - 7.200 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

O Wydatki majątkowe

· Zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice ul. Tetmajera ( koszty odbioru inwestycji , opłata za przyłącze energetyczne) - 1.200 zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

O Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 20.000 zł na zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

O Zwiększenie wydatków bieżących

· drobne remonty § 4270 oświetlenia ulicznego o kwotę : 18.930 zł

O Wydatki majątkowe

· Zadanie " Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w miejscowości : Wola Jabłońska - 1 szt, Rakoniewice - 4 szt. , Jabłonna - 5 szt., Narożniki - 2 szt. " wydatek ogółem : 152.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

O Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w § 4300 o kwotę : 90.000 zł ( dodatkowe środki na organizację imprez kulturalnych) .

Rozdz. 92116 Biblioteki

O Zwiększenie w § 2480 o kwotę : 36.000 zł, dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów , w których prowadzona jest działalność w tym zakup księgozbioru , realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozdz. 92118 Muzea

O Zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem budynku Ratusza w Rostarzewie o kwotę : 27.000 zł w tym : § 4210 - 10.000 zł, § 4260 - 5.000 zł, § 4300 - 10.000 zł , § 4360 - 2.000 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O Wydatek bieżący

· Dotacja celowa w § 2720 w kwocie : 25.000 zł w związku z Uchwałą Rady Nr XVI / 96 / 2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie : określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice.

O Wydatek majątkowy

W wydatkach majątkowych wynikających z zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 planowano zadanie : " Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach". W wyniku podjętej decyzji budynek będzie przeznaczony na potrzeby administracji w związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania na " Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego - pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś". W związku z powyższym kwota : 584.100 zł zostaje przeniesiona do działu 750 administracja publiczna.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

O Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : 5.000 zł na opracowanie wytycznych urbanistyczno - architektonicznych do konkursu na " Pomnik Wdzięczności " wraz z koncepcją zagospodarowani bezpośredniego otoczenia.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

O Wydatki bieżące

Drobne naprawy i przeglądy placów zabaw na ternie gminy § 4270 - 5.000 zł

O Wydatki majątkowe - ogółem - 42.000 zł w tym :

· Zadanie majątkowe pn. " Plac zabaw - Kuźnica Zb " kwota wydatku : : 15.000 zł

· Zadanie majątkowe pn. " Plac zabaw - Goździn " kwota wydatku : 12.000 zł

· Zadanie majątkowe pn. " Plac zabaw - Komorówko " kwota wydatku : 15.000 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

O Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 20.000 zł na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym .

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

O Wydatki bieżące

· Wyposażenie zaplecza socjalnego z salą główną budynku rekreacyjnego w Głodnie § 4210 - 60.000 zł

· Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę: 20.000 zł na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - dofinansowanie na realizację w 2016r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania " Umiem pływać" Umowa nr 2016/0134/2072/ZSdU/DS./0268/TP z dnia 21 marca 2016r

O Wydatki majątkowe

· Zadanie majątkowe pn. " Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w Głodnie " rozszerzenie zadania o wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem - 78.000 zł

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Przychody z innych rozliczeń

Na powstały deficyt budżetu w kwocie : 1.700.400 zł i spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, wyemitowanych obligacji w kwocie : 2.061.600 zł zostają uruchomione wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 3.762.000 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama