reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 3 ; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 3, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.477.611 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.784.611 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.693.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 46.475.391,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.815.251,83 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.660.140 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2";

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający "wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Po § 2 uchwały budżetowej dodaje się § 21 w brzmieniu:

"§ 21. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 547.780,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6";

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.219,17 zł przeznacza się na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu";

6) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.075.361 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.576.388 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.498.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej zawierającej wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 131.625,83 zł,

2) celowe w wysokości 417.919 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11".

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zal nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zal nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zal nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zal nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

zal nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

zal nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

zal nr 7


Uzasadnienie

Uzasadnienie
Uchwały Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

I. PRZYCHODY (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały)

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego FN.3026.6.2016 z dnia 1 marca 2016 roku wprowadza się przychody na kwotę 547.780,83 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Za podstawę wyliczenia wolnych środków przyjmuje się dane z bilansu jst sporządzonego na dzień 31 XII 2015 r. W związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków opisanych poniżej budżet powiatu wykazuje nadwyżkę w kwocie 2.219,17 zł. Nadwyżkę budżetową oraz przychody przeznacza się na spłatę kredytu konsolidacyjnego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 46.495.166 zł, po zmianie

wynosi 46.477.166 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 28.055 zł, które po zmianachwynoszą 44.784.611 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 10.500 zł, które po zmianach wynoszą 1.693.000 zł.

1. Dochody własne powiatu - dochody bieżące - pozostałe dochody, z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 5.679 zł z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w pojeździe użytkownika drogi powiatowej.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.3.2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku zmniejsza się dochody o kwotę 60.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Minister Finansów wydał negatywną interpretację indywidualną dla Powiatu Chodzieskiego w sprawie rozliczeń podatku VAT. Na złożoną przez Powiat Chodzieski skargę (na niniejszą interpretację), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w dniu 4 lutego br. - oddalając skargę Powiatu Chodzieskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.04.16 z dnia 9 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 500 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/9/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 20.130 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w związku ze zmianą ilości dzieci i kosztów ich utrzymania w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/9/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w związku ze zmianą ilości dzieci i kosztów ich utrzymania w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/9/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 73 zł z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.03.2016 z 25 lutego 2016 r. zwiększa się dochody o kwotę 4.951 zł, z tego z tytułu: darowizny na rzecz jednostki (500 zł), a także refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń za XII 20105 rok (4.451 zł).

2. Dotacje celowe, z tego:

2.1. Dochody bieżące, z tego:

1) Dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, z tego:

a) Dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.2.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zmniejsza się dochody o kwotę 3.280 zł w związku z tym, iż troje dzieci opuści placówkę.

b) Dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej znajdujących się na terenie naszego powiatu, z tego:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.2.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 34.970 zł w związku z tym, iż przyjęto czworo nowych dzieci do rodziny zastępczej.

c) środki z ARMiR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, z tego:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.5.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zmniejsza się dochody o kwotę 8.078 zł, w związku ze zmianą średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

d) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące, z tego:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- DR-2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku zmniejsza się dochody o kwotę 150.000 zł z Gminy Margonin na realizację zadania pn. "Zadanie bieżące w zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych". Zmianę wprowadza się na podstawie Uchwały Nr XVII/202/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XV/171/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego,

- DR-3/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 117.000 zł z Gminy Budzyń na zadanie pn. "Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych". Rada Gminy Budzyń stosowną uchwałę planuje podjąć w miesiącu marcu br.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.1.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł z Gminy Chodzież na "Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G". Zmianę wprowadza się na podstawie Uchwały Nr XV/106/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu.

1.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-3/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 10.500 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 45.945.166 zł, po zmianiewynosi 46.475.391,83 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 660.225,83 zł, które po zmianach wynoszą 42.815.251,83 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 20.684 zł, które nie powodują zmianw kwocie ogólnej budżetu,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł, które po zmianachwynoszą 3.660.140 zł,

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.411 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

27.523.286 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 660.153,83 zł. Plan po zmianie w grupie

wynosi 10.259.464,83 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.561 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

2.945.361 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.078 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi

1.763.640 zł.

1.2. Wydatki majątkowe:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 3.660.140 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.5.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.078 zł planowaną na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia w związku ze zmianą stawki o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych.

Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.5.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 567 zł w związku z aktualizacją powierzchni oraz zmianą stawki wypłacanego ekwiwalentu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla Nadleśnictwa Podanin za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) DR-1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 280.000 zł, z tego:

- o kwotę 100.000 zł na "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016"w związku z większymi niż planowano wydatkami w miesiącu styczniu br., a także potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na następne miesiące. Aktualna umowa na podstawie, której realizowane są usługi wygasa 15 kwietnia br. Zadanie ujęte w WPF,

- o kwotę 180.000 zł na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w IV kwartale br. Po zatwierdzeniu planu zimowego utrzymania dróg zadanie zostanie ujęte jako przedsięwzięcie w WPF.

b) OR.0324.5.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.411 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR za 2015 rok.

c) DR-4/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 117.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont i bieżące utrzymanie drógpowiatowych"w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Budzyń. Zakres rzeczowy zadania obejmuje bieżące remonty cząstkowe, remonty metodą "pacher", powierzchniowe utrwalenia oraz inne remonty na całej sieci dróg powiatowych wg potrzeb i w zakresie, który zostanie ustalony po zakończeniu okresu zimowego.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł przeznaczone na pomoc finansową planowaną do przekazania Gminie Margonin na realizację zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin". Gmina Margonin nie uzyskała dofinansowania w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019", w związku z czym rezygnuje z wykonania zadania i tym samym z partnerstwa z Powiatem Chodzieskim. Zmianę w planie wprowadza się na podstawie Uchwały Nr XVII/83/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 lutego br. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Margonin oraz uchwały zmieniającej tę uchwałę.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.5.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 315 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na Fundusz Pracy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.5.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.411 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia archiwalnego w budynku przy ul. Paderewskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. naprawę sufitu, wymianę wykładziny podłogowej i malowanie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zwiększa się rezerwę o kwotę 95.028,83 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwa na pomoc społeczną

Zwiększa się rezerwę celową o kwotę 120.000 zł na cel wskazany w uchwale budżetowej.

Rezerwa oświatowa

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 8.578 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Na podstawie wniosku ZSP nr KS.3020.6.16 z dnia 1 marca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.192 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych". Całkowity koszt zadania remontowego wynosi 20.000 zł (z tego w rozdz. 80120-1.192 zł, 80130-18.672 zł, 80150-136 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje odtworzenie nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie szkoły w celu umożliwienia dojazdu pojazdom strażackim i innym jednostkom ratowniczym na wypadek zdarzenia.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Na podstawie wniosku ZSP nr KS.3020.6.16 z dnia 1 marca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.672 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych".

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.3.16 z dnia 9 lutego 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.2.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.964 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji dla nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje do nauczania w Gimnazjum Specjalnym w MOS. Decyzja w zakresie wyodrębniania w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli należy do kompetencji Rady Powiatu (art. 70a ust 1 w związku z art. 91d pkt 1 KN).

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na podstawie wniosku ZSP nr KS.3020.6.16 z dnia 1 marca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 136 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Remont nawierzchni dróg ewakuacyjnych".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

- DD nr 1/DDZ/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.998 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną a nie wydatkowaną w roku ubiegłym, z przeznaczaniem na zakup żywności oraz organizację czasu wolnego dla wychowanków,

- PO-W "RODZINA" nr 1/RODZINA/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.065 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną a nie wydatkowaną w roku ubiegłym, z przeznaczaniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.4.2016 z dnia 26 lutego 2016 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/8/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.633 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn."Montaż drzwi"w kwocie 2.560 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż drzwi do sali konferencyjnej celem umożliwienia swobodnego odbywania różnego rodzaju spotkań związanych np. z oceną sytuacji w pieczy zastępczej czy też nieodpłatną pomocą prawną,

- opłaty z tytułu usług telefonicznych w kwocie 73 zł.

Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn."Zakup serwera". Bieżąca praca jednostki jest systematycznie zakłócana na skutek częstego zawieszania się systemu operacyjnego spowodowanego niedostateczną wydajnością sprzętu. W związku z czym wymiana serwera jest konieczna celem zapewnienia ciągłości pracy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.4.2016 z dnia 26 lutego 2016 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 128 zł dla Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, będącej uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 2/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G" - pomoc finansowa z Gminy Chodzież.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.03.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.300 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną przeznaczoną na organizację wycieczki krajoznawczej pod hasłem "Dolny Śląsk pełen tajemnic" dla wychowanków.

Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.4.2.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 735 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w rozdz. 80146.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.5.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 567 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczestników etapu ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

Opracowali:

Milena Zagrodnik

Anna Przewoźniak

Małgorzata Borkowska

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama